Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 119% resultatökning och 32% omsättningstillväxt Uttalad ambition att bli ledande i Norden på system för aktierelaterad realtidsinformation * Ecovision-systemet uppvisade under året en fortsatt stark försäljningsutveck-ling till främst banker, professionella portföljförvaltare och brokers. * Flera nya avtal för Ecovision-Internet, bl a med Nordbanken, Pareto Fonds och NRK. * Nya avtal med information till mobila Internettjänster med bl a SEB och Europolitan. * Nyhetsbyrån Ticker lanserade nya tjänsten Ticker ViP samt en norsk nyhetsbyrå med redaktion i Oslo. * Nyemission och notering av Ecovision-aktien på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. * Vinst per aktie efter full skatt ökade med 105% till 5,67 kr Verksamhetsområden Ecovision-koncernens verksamhet är uppdelad på tre affärsområden: * Ecovision-systemet är ett komplett finansiellt realtidssystem. Informationen hämtas från primär-källor såsom börser och nyhetsbyråer och bearbetas av Ecovision för att därefter distribueras via satellit, Internet och nätverk. * Ecovision Internet utvecklar och driver webtjänster med finansiell information för banker, fondkommis-sionärer och media. * Nyhetsbyrån Ticker är en nyhetsbyrå som bearbetar, producerar och distribuerar nyheter i realtid till finansmarknaden. Marknadsutveckling Efterfrågan på Ecovisions tjänster har under 2000 varit god för samtliga affärsområden. Bolagets nordiska fokus har stärkts under året och Ecovision är väl rustat för fortsatt stark expansion. Ambitionen är att bli Nordens ledande aktör med system och programvara för aktierelaterad realtidsinformation. Ecovision-systemet har uppvisat en fortsatt stark försäljningsutveckling, i synnerhet på den svenska marknaden. Nya abonnemang har främst sålts till banker, professionella portföljförvaltare och brokers. Den amerikanska aktiemarknadens stora betydelse för övriga marknaders utveckling har under året lett till stor försäljning av tilläggsabonnemang på realtidsinformation från Nasdaq, NYSE och CME till befintliga kunder på Ecovision-systemet. I Finland har verksamheten utvecklats mycket väl och antalet nya abonnemang på Ecovision-syste-met ökar snabbt. Ecovision Internets avtal med Nordbanken har utökats under perioden. Ecovision Internet till-handahåller nu även innehåll och drift av börs- information på Nordbankens aktiehandelstjänst för privatkunder. Även Fischer Partners och IDG har blivit nya kunder till Ecovision Internet. I Norge slöt Ecovision Internet betydande avtal med Den Norske Bank, Pareto Fonds, och finans-portalen iMarkedet om innehåll och drift av börs- och finansinformationstjänster. Med SEB tecknades ett avtal om användning av Ecovisions finansinformation i bankens WAP-tjänst som erbjuds kunder till Enskilda Banken. För mottagning av finansinformationen använder SEB produkten, »Ecovision Informationslager«, en databasprodukt i vilken Ecovisions finansinformation kan lagras och användas i externa applikationer hos kunder. Ett samarbete med Europolitan etablerades an-gående distribution av nyheter från Nyhetsbyrån Ticker via SMS och WAP. Nyhetsbyrån Ticker lanserade två nya tjänster under året, Ticker Norge och Ticker ViP. Under hösten förlängde Ticker sina öppettider. Från och med den 2 oktober rapporterar Ticker till kl. 22.30. Ticker Norge är en realtidsnyhetstjänst för den norska finansmarknaden som vänder sig till professionella aktörer. Distributionen av Ticker Norge sker genom Ecovision-systemet och Ecovision Internet. Via Ticker ViP förmedlar Nyhetsbyrån Tickers analytiker bland annat aktuella vinstprognoser för svenska börsbolag och sammanställningar av aktierekommendationer. Ticker ViP är en web-baserad databastjänst som distribueras via Ecovision- systemet eller som separat Internet-tjänst. Försäljningen av abonnemang på Ticker ViP har under året varit god. Nya avtal under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet slöt Ecovision ett nytt avtal med finansportalen Ekonomi24 om nyheter från Nyhetsbyrån Ticker. Ecovision Internet fick order från Norska tele-visionen, NRK, på börs- och finanstjänst till nrk.no. Vidare slöt Ecovision avtal med Europolitan om leverans av finansinformation till Europolitans mobila Internettjänster. Nyemission och marknadsnotering Under maj-juni genomförde Ecovision en nyemission på 11 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 2,3 Mkr. Kostnaden har i sin helhet förts direkt mot koncernens eget kapital. Intresset för att teckna aktier var stort och nyemissionen övertecknades kraftigt. Aragon Fondkommission var rådgivare till Ecovision under nyemissionen och Ecovision-aktien noterades den 28 juni på den s.k. Aragon-listan. Den 5 december flyttades sedan handeln av Ecovision-aktien till OM Stockholms börsens Nya Marknaden. Syftet med nyemissionen och marknadsno-teringen är att öka Ecovisions tillväxt i Nord-europa. Detta skall ske genom ökade marknads-satsningar och via förvärv av företag eller abonnentstockar. Finansiell ställning Bolagets finansiella ställning är god. Soliditeten uppgick den 31 december till 54,3 procent (33,6). Den goda resultatutvecklingen tillsammans med nyemission har gjort att de likvida medlen ökat till 30,3 Mkr (10,3). Bolaget har inga ränte-bärande skulder. Bolaget har under året erhållit återbäring från SPP motsvarande totalt 38 Kkr vilka direkt bokförts i resultaträkningen. Moderbolag Ecovision AB Omsättning 49,1 Mkr (37,1).Resultat efter finansiella poster 9,5 Mkr (4,6). Personal Antalet medarbetare har under perioden ökat till 35 personer (26). Investeringar Huvuddelen av Ecovisions investeringar görs i utveckling av system och programvara. Alla utgifter för detta belastar resultatet direkt respektive år, dvs inga kostnader för program-utveckling balanseras som tillgång. Koncernens övriga investeringar i form av datorutrustning och inventarier uppgick under perioden till 3,7 Mkr (2,2). Aktieutdelning Med tanke på Ecovisions expansionsplaner föreslår Styrelsen att någon utdelning för år 2000 ej lämnas. Ordinarie bolagsstämma och kommande rapporttillfällen Ordinarie bolagsstämma hålls på Operaterassen i Stockholm tisdagen den 24 april kl. 15.00. Särskild kallelse kommer att införas i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar under vecka 12. Under vecka 14 kommer årsredovis-ningen för verksamhetsåret 2000 att distribueras till aktieägarna. Årsredovisningen kommer också från detta datum att finnas tillgängligt för beställning från bolagets kontor. Bokslutsrapporter för 2001 lämnas enligt följande: Delårsrapport januari-mars 9 maj 2001 Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2001 Delårsrapport januari-september 30 oktober 2001 Bokslutskommuniké 2001 12 februari 2002 Göteborg den 21 februari 2001 Ecovision AB (publ) Paul Östling Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00520/bit0002.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00520/bit0002.pdf Hela kommunikén

Dokument & länkar