Bokslutskommuniké januari-december 2000

Bokslutskommuniké januari-december 2000 · I september införde Effnet en ny strategi med fokus på licensiering av sin kärnteknologi, the Effnet Edge IP packet processing software · Partnerprogrammet, Technology Partner Program (TPP), erhöll två bolag som partners inom sin nya licensieringsmodell i tre faser för EffnetEdgetm teknologin · Det svenska datasäkerhetsföretaget, Wkit Security AB, förvärvades i april 2000. Wkit är specialiserat på datasäkerhetsprodukter/tjänster och program för kopieringsskydd för CD- romskivor · Wkit erhöll viktiga order under andra halvåret 2000 på kopieringsskydd för CD-romskivor från SDC DanDisc och datasäkerhetstjänster från Dubai Internet City · Nettoomsättning uppgick till 5 091 (2 272) kkr · Ett rörelseresultat på -142 804 (-49 805) kkr redovisas exklusive jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande posterna består av en goodwillnedskrivning relaterad till förvärvet av Wkit som uppgick till -153 354 kkr · Likvida medel vi periodens slut uppgick till 274 956 kkr Händelser efter rapportperiodens utgång · Effnet förhandlar för närvarande om två licensavtal varav ett till en större Chipstillverkare av trådlös Internet teknologi. Under inledningen av 2001 har Effnet erfarit en stor ökning av antalet potentiella kunder både i USA och i Europa. · Marika Philipson utnämns till CFO. Marika har arbetat som tillförordnad CFO sedan slutet på oktober. Före Effnet var Marika anställd som VP of Finance and Administration på det regionala flygbolaget Skyways. · För att fokusera på utvecklingen av företagets verksamhet, har ledningen bestämt att en notering på Stockholmbörsens O-lista senareläggs. · Utvecklingen inom existerande licensavtal ligger flera månader före avtalad tid. Effnet tillhandahåller kärnteknologi för IP-networking och IT- säkerhet/dataskydd. Bolaget utvecklar, marknadsför, säljer och distribuerar sina nätverksteknologier. Dessa är utformade för att lösa flaskhalsar och förbättra säkerheten för kommunikation via Internet och därigenom skapa mesta möjliga nytta för kunden. Effnet finns idag på fyra orter: Stockholm, Luleå, Håverud och Silicon Valley (Kalifornien). Effnet Group AB är noterat på "Nya marknaden" på OM Stockholmsbörsen. Vill du veta mer om Effnet kan du besöka vår webbplats: www.effnet.com och om Wkit www.wkit.com. Verksamhet Effnet Edge En ny strategi som fokuserar på företagets kärntillgångar antogs i september till följd av en omfattande översyn av företagets styrkor och svagheter. Den nya strategin fokuserar företagets resurser på att licensera sin teknologi, the Effnet Edge IP packet processing software. I den nya strategin, licenserar Effnet sin teknologi på två sätt: 1. EffnetEdgetm teknologi integreras - genom Technology Partner Programs (TPP) licens avtal - i chip, kort och system tillverkade av leverantörer av både fasta och trådlösa nätverkskomponenter; och 2. Licensering av hårdvarudesignade instruktioner och Effnets brandväggar/routerstacken till tillverkare av OEM-märkta routrar och brandväggar. Företaget bygger således ett varumärke som är synonymt med snabbhet på Internet, säkerhet samt effektiv design. Effnets licensteknologi är ett överlägset val för de bolag som står inför ett beslut om att köpa eller tillverka vid implementering av sina IP packet processing lösningar. Effnet strävar efter att bli en erkänd och världsledande aktör inom integrerade teknologilösningar för nätverksprodukts-, specifika komponents- och utrustningstillverkare som bygger Internet- och datakommunikationsinfrastrukturer. Det växande behovet av snabbare nätverksstrukturer och ökad bandvidd kommer att bestå, i takt med det ökade behovet av sofistikerad paketprocesser. Drivkrafter är e-commerce, quality of service (QOS) och trådlös kommunikation. Effnet erhöll tre nya partners under året. Två av dessa är Technology Partner Program (TPP) inom Effnets licensmodell (retainer, integration services och royalties) för EffnetEdgetm teknologi. Dessa två kunder, där ST Microelectronics är en, är globala leverantörer av halvledarprodukter och/eller nätverkskomponenter. Den tredje är SDC DanDisc som avtalat med Wkit om kopieringsskydd för CD-romskivor. Effnet erhöll ett patent för sin brandväggsteknologi och den underliggande paketklassificeringsmetoden från svenska Patent och registreringsverket. Företaget avser att patentera teknologin i andra länder. En av Effnets grundare, Mikael Degermark, tilldelades the Chester Carlsson Research Prize 2000 för sitt banbrytande arbete inom Internetutvecklingen genom att uppfinna algoritmer och IP header compression teknologier. IP header compression teknologin har resulterat i internationella standards vilka möjliggör effektiv trådlös kommunikation via Internet. Effnet har tillkännagivit sin avsikt att integrera IP packet header compression standard med Effnet Edge toolkit. Marknaden Effnet erbjuder patenterade och prisbelönta teknologier genom licensiering. Under det senaste kvartalet har Effnet börjat trimma verksamheten för att stödja den nya affärsstrategin och har omfattande diskussioner med potentiella kunder om licensiering av teknologin. Effnets syfte är klart, att maximera aktieägarnas värde genom sitt unika värdeerbjudande och överlägsna kundvärde. Effnet har identifierat fyra huvudområden för vår IP-teknologi: 1. Marknaden för nätverksprocessorer (vilken år 2004 beräknas uppgå till 2,8 miljarder dollar). 2. Resten av marknaden för programmerbara kommunikationsprocessorer (vilken år 2004 beräknas uppgå till 16 miljarder dollar). 3. Den mobila kommunikationsmarknaden med Ericsson, Motorola, Nokia, Samsung, Siemens och andra. 4. Brandväggs- och routermarknaden som år 2004 beräknas till minst 14 miljarder dollar. Wkit Securities Wkit Security AB förvärvades i april 2000 genom ett aktiebyte. Wkit är specialiserat på datasäkerhetsprodukter/tjänster och program för kopieringsskydd för CD-romskivor. Köpeskillingen bestod av 1 650 000 nyemitterade Effnet-aktier. Wkit Security undertecknade ett nytt femårskontrakt för kopieringsskydd med den danska CD-tillverkaren SDC, vilket stärkte pågående samarbete. Avtalet uppskattas vara värt 10 mkr per år, vilket innebär totalt 50 mkr för kontraktsperioden. I december erhöll Wkit Security AB ett betydande kontrakt från Dubai Internet City (DIC) att utföra datasäkerhetstjänster vilka inkluderar sårbarhetsanalys och intrång i DICs system. Ny styrelseordförande, koncernchef och styrelsemedlemmar Norman Rasmussen, medlem i Effnets styrelse sedan två år, utsågs under året till ny styrelseordförande. Tony Svensson, tidigare verkställande direktör för Effnet Inc, utnämndes till koncernchef för Effnet Group AB. Stephen Pink, Ph.D., professor i Computer Communications vid University of Arizona samt en av Effnets grundare, utnämndes under året till teknisk chef för Effnet Group AB. Marika Philipson utsågs den 14 februari 2001 till finanschef för Effnet Group AB. Vid en extra bolagstämma i november valdes två nya styrelsemedlemmar in i styrelsen, Magnus Ryde och Scott Macomber. Båda är verksamma inom sektorn för mikroelektronik i Silicon Valley. Fjärde kvartalet 2000 I motsats till vad som förväntats så har inget licensavtal tecknats under fjärde kvartalet. Detta beror inte på försämringar i marknaden utan på att utdragna försäljningsprocesser. Effnets nettoomsättning uppgick till 1 062 kkr under fjärde kvartalet. Företaget redovisar ett rörelseresultat på -43 843 kkr, vilket ska jämföras med -41 520 kkr under föregående kvartal. Rörelseresultatet inkluderar inte jämförelsestörande poster på -153 129 kkr, vilka kan hänföras till en nedskrivning av goodwill i Wkit. Förvärvet av Wkit finansierades genom utgivande av aktier i Effnet. Vid tiden för förvärvet var Effnets aktiekurs 112 kr. Nedskrivningen av goodwill görs med beaktande av den förändring i värdering av IT-bolag som skett det senaste halvåret. Efter nedskrivningen uppgår goodwillposten till 19 470 kkr. Försäljning Effnets intäkter utgörs främst av licensiering av Effnets teknologi till operatörer och hårdvaruproducerande företag. Dotterbolaget Wkits försäljning utgörs av konsultarvoden samt licensintäkter. Under 2000, uppgick Effnets nettoomsättning till 5 091 kkr, vilket är en ökning med 2 819 kkr från föregående år. Licensintäkter uppgick till 1 834 kkr. Av den totala försäljningen, hänförs 1 835 kkr till kunder utanför Europa. Produkter som sålts under Effnets eget varumärke uppgick till 2 286 kkr. Finansiellt result Koncernens rörelseresultat uppgick till -295 933 (-49 805) kkr, vilket inkluderar jämförelsestörande poster om -153 129 kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -281 913 (-48 493) kkr. Försäljnings- och marknadsföringskostnader uppgick till 51 166 kkr, vilket är en ökning med 27 771 kkr jämfört med föregående år. Ökningen i försäljnings- och marknadsföringskostnader beror framför allt på en uppbyggnad av kontoret i Mountain View. Kostnader för produkt- och teknologiutveckling kostnadsförs löpande och uppgick till 41 571 (21 309) kkr. Ökningen i kostnader för produkt- och teknologiutveckling beror framför allt på en organiserad och planerad uppbyggnadsfas i både USA och Sverige. Administrativa kostnader ökade kraftigt och uppgick till -37 067 kkr (-8 944). Förutom en planerad ökning till följd av ökade kostnader i samband med administrationen av en växande organisation består även ökningen av kostnader för ändringar i företagsledningen under andra och tredje kvartalet. En nedskrivning av goodwill i Wkit görs med beaktande av den förändring i värdering av IT-bolag som skett det senaste halvåret. Efter nedskrivningen uppgår goodwillposten till 19 470 kkr. Finansiell ställning Effnets soliditet per den 31 december 2000 uppgick till 95,3% (97,9%). Likvida medel uppgår till 274 956 (386 979) kkr. Investeringar Under året har investeringar gjorts för 7 316 (1 510) kkr. Av totala investeringar, är 3 206 kkr gjorda i anläggningstillgångar som uppstod vid förvärvet av Wkit Security AB. Övriga investeringar gjordes huvudsakligen i dator- och kontorsutrustning. Wkit förvärvades i april 2000. Köpeskillingen utgjordes av 1 650 000 nyemitterade Effnet aktier. Vid förvärvet, uppkom goodwill på 186 855 kkr. Efter en nedskrivning vid årsskiftet, uppgår goodwillposten till 19 470 kkr. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning ges för verksamhetsåret 2000. Personal Medelantalet heltidsanställda uppgick under perioden till 72 (37), varav 5 (4) personer i USA och 1 (0) i Nederländerna. Medelantalet heltidsanställda ökade med 20 personer jämfört med föregående år. Vid en extra bolagsstämma i november beslöt man att införa ett nytt incitaments -program för dom anställda som uppgår till 2,1 miljoner optioner. Utsikter Företagets långsiktiga mål är att bli en erkänd världsledande leverantör av integrerade teknologilösningar för IP-nätverk och specifika komponenter till tillverkare av infrastruktur för Internet och datakommunikation. Vi avser uppnå detta genom att licensera kärnteknologi och hårdvarudesign till nätverkskomponenter och systemtillverkare. Effnets mål för 2001 är: · Att fokusera på möjligheter där Effnets IP paketprocesstyrkor ger oss den största hävstångseffekten, såsom inom den trådlösa delen med så kallad robust header compression, och inom den trådbaserade sektorn med paket klassificering och "forwarding technologies" · Att bli erkänd på dessa huvudområden som den ledande leverantören av "IP packet processing technology" · Att fortsätta bygga den ingenjörs-, försäljnings-, marknadsförings- och support organisation som krävs för att verkställa den nya strategin och möta de finansiella målen · Att öka Wkits försäljning inom båda verksamhetsområden För att fokusera på utvecklingen av företagets verksamhet, har ledningen bestämt senarelägga en notering på Stockholmbörsens O-lista. Finansiell kalender Årsredovisningen för Effnet Group AB kommer att distribueras till alla registrerade aktieägare den 4 april och finnas tillgänglig på webbsida. www.effnet.se. Kommande rapporttillfällen Bolagsstämma 25 april 2001 Delårsrapport januari - mars 25 april 2001 Delårsrapport januari - juni 27 augusti 2001 Delårsrapport januari - september 12 november 2001 14 februari 2001 Tony Svensson CEO För ytterligare information kontakta: Tony Svensson, CEO 0708-33 89 40 Marika Philipson, CFO 0708-32 44 56 Koncernens resultaträkning 2000 1999 1998 (kkr) (Sammandrag) januari - januari - januari - december december december Nettoomsättning 5 091 2 272 75 Kostnad för sålda varor -4 365 -714 -53 Bruttoresultat 726 1 558 22 Försäljningskostnader -51 166 -23 395 -2 402 Administrationskostnader -37 067 -8 944 -5 674 Forsknings- och -41 571 -21 309 -9 768 utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster -153 129 - - Övriga rörelseintäkter/- -13 726 2 285 - kostnader Rörelseresultat -295 933 -49 805 -17 822 Finansnetto 14 020 1 312 189 Resultat efter finansiella -281 913 -48 493 -17 633 poster Skatt - 93 -12 Minoritetens andel av - 11 - periodens resultat Resultat för perioden -281 913 -48 389 -17 645 Koncernens balansräkning (kkr) 2000 1999 1998 (Sammandrag) 31 december 31 december 31 december Tillgånga Immateriella tillgångar 19 470 - - Materiella anläggningstillgångar 9 580 1 798 793 Omsättningstillgångar 10 934 5 414 3 027 Kassa & bank 274 956 386 979 5 658 Summa tillgångar 314 940 394 191 9 478 Eget kapital och skulder Eget kapital 300 046 385 922 6 392 Minoritetsintressen - 58 - Avsättningar 95 95 2 Kortfristiga skulder 14 799 8 116 3 084 Summa eget kapital och skulder 314 940 394 191 9 478 Koncernens kassaflöde (kkr) 2000 1999 1998 januari - januari - januari - december december december Kassaflöde från den löpande - 111 486 - 48 184 - 17 427 verksamheten Förändringar i -2 105 2 645 -356 rörelsekapital Investeringsverksamhet - 7 562 - 1 177 -1 013 Finansieringsverksamhet 9 130 428 037 20 625 Förändringar av likvida -112 023 381 321 1 829 medel Likvida tillgångar inkluderar investeringar i obligationer med löptid upp till 1,25 år Data per aktie (justerat för 2000 1999 1998 emissioner) (Belopp i kkr) 31 december 31 december 31 december Antal aktier vid periodens slut 54 942 650 52 054 525 35 054 525 Genomsnittligt antal aktier 53 021 135 42 096 370 31 671 625 Vinst per aktie - 5,17 - 1,15 -0,56 Vinst per aktie efter full - 5,17 - 1,08 - 0,53 utspädning Eget kapital per aktie 5,46 9,17 0,20 Eget kapital per aktie efter 5,46 8,58 0,19 utspädning Aktiekurs 11,80 61,00 Utgivna optioner Utgivningsdatum Antal optioner Lösenperiod Lösenpris 4 november 1999 1 000 000 2 juli 2001 - 31 dec 2001 56 kr 13 april 2000 418 370 1 jan 2002 - 30 juni 2002 216 kr 9 juni 2000 2 182 777 1 juli 2000 - 31 dec 2009 54 kr Utgivna optioner orsakar ingen utspädningseffekt 2000-12-31 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/14/20010813BIT00660/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/14/20010813BIT00660/bit0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar