Delårsrapport jan-sept

Report this content

Effnet Group AB (publ) Delårsrapport januari - september 2002 * Omsättningen under perioden januari till september uppgick till 3 480 (8 018) kkr. * Rörelseresultatet blev -39 515 (-86 329) kkr för niomånadersperioden. Resultatet efter finansiella poster blev -35 026 (- 78 605) kkr. Då intäkterna fortsätter att ligga långt under de förväntade nivåerna gick bolaget ut med en vinstvarning i mitten av september. * Den genomsnittliga kostnadsnivån per månad under niomånadersperioden uppgick till 5 220 (10 483) kkr och det negativa kassaflödet till 5 190 (8 189) kkr. * Likvida medel uppgick till 133 123 kkr vid periodens slut, motsvarande 2,42 kr per aktie. * Antalet heltidsanställda uppgick till 27 (63) vid periodens slut. * I augusti lämnade Örjan Grinndal sitt uppdrag som VD i Effnet Group AB (publ). Styrelseledamoten Göran E Larsson utsågs till ny temporär VD. Även VVD Marika Philipson lämnade sin befattning och Hans Runesten, styrelseledamot, utsågs till ny temporär VVD. * Den 29 augusti ägde en extra bolagsstämma i Effnet Group AB (publ) rum. Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om nedsättning av överkursfonden med 175 miljoner kronor. Beslutet villkorades av att tingsrätten lämnar tillstånd till nedsättningen i enlighet med aktiebolagslagens regler. Händelser efter periodens slut * I början av oktober beslutade styrelsen och ledningen i Effnet Group AB (publ) att minska personalen ytterligare med 15 medarbetare. Detta som ett led i tidigare kommunicerade kostnadsbesparingsprogram. Åtgärderna kommer att vara genomförda under fjärde kvartalet 2002. Två av bolagets grundare, Stephen Pink samt Mikael Degermark, har redan lämnat bolaget. Effnet Group AB (publ) förvärvade den 14 oktober Factum Elektronics AB av Teracom AB. Factum utvecklar och säljer system för digitalradio, DAB, samt digitalt stereoljud i TV-utsändningar, NICAM. Under perioden januari - september i år omsatte Factum 14 MSEK. Factum har ca 20 anställda med säte i Linköping. Effnet Group AB (publ) är moderbolag i en koncern av helägda dotterbolag. Effnet AB utvecklar och säljer integrerad programvara, Header Compression, till tillverkare av nätverksprodukter. Wkit Security AB är specialiserade på utveckling av programvaror för kopieringsskydd. Factum Electronics AB utvecklar och säljer system för digitalradio, DAB, samt digitalt stereoljud i TV-utsändningar, NICAM. Effnet Group AB (publ) är noterat på Nya Marknaden (symbol: EFFN). Mer information finns på www.effnet.com, www.wkit.com och www.factum.se. TREDJE KVARTALET 2002 En ny företagsledning tillträdde den 15 augusti med de uttalade målen att anpassa den nuvarande rörelsens kostnader till dess kortsiktiga intäkter och dra nytta av den gynnsamma marknaden som råder för företagsförvärv. Marknadsförutsättningarna på kort- och medellång sikt för bolagets huvudprodukter inom området Header Compression har under perioden inte utvecklats enligt förväntningarna. De flesta aktörerna inom nästa generations mobilnät, 3G, har senarelagt sina investeringsbeslut, vilket påverkat Effnets försäljning negativt. Även inom datasäkerhetsområdet har försäljningen av bolagets kopieringsskydd för CD-ROM utvecklats mycket svagt. Sammantaget ligger därför bolagets intäkter mycket långt under förväntade nivåer och några väsentliga förbättringar inom dessa områden kan tyvärr inte skönjas i närtid. Som en konsekvens av besvikelserna på rörelsens försäljningssida har bolagets styrelse och ledning formulerat ett kostnadsbesparingsprogram där personalen minskas med 15 medarbetare. Genomförandet av detta program pågår för närvarande och beräknas vara avslutat under fjärde kvartalet 2002. En effekt av programmet kommer att bli en ökad koncentration av bolagets verksamhetsfunktioner till Sverige. Effnet har en stark finansiell ställning i en omvärld där bolag som idag söker kapital erbjuder avkast-ningsnivåer som ligger långt över vad som varit vanligt de senaste åren. Styrelsen har därför beslutat intensifiera ansträngningarna att genom selektiva förvärv bygga upp en mindre portfölj av teknologibolag med stark framtidspotential. Som ett första steg i denna strategi förvärvades efter rapportperiodens utgång Factum Elektronics AB från Teracom AB. FINANSIELLT RESULTAT Effnets omsättning uppgick till 3 480 (8 018) kkr under de första nio månaderna 2002. Intäkterna fortsätter att ligga långt under förväntade nivåer varför bolaget gick ut med en vinstvarning i mitten av september. Koncernens rörelseresultat uppgick till -39 515 (-86 329) kkr. Den redovisade förlusten efter finan- siella poster har mer än halverats och uppgick till -35 026 (-78 605) kkr. Personalkostnaderna fortsatte att minska som en direkt följd av genomförda nedskärningar och uppgick för perioden januari till september till -26 993 (-57 395) kkr. Totala avskrivningar för niomånaders perioden uppgick till -1 151 (-3 349) kkr av vilka avskriv- ning av goodwill utgjorde 0 (-1 460) kkr. Forskning och utveckling Totala kostnaderna för forskning och utveckling uppgick under perioden till -15 914 (- 33 809) kkr, varav 1 369 (0) kkr aktiverades i balansräkningen i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR 15 som trädde i kraft den 1 januari 2002. Finansiell ställning Effnets soliditet uppgick den 30 september 2002 till 91,7 % (92,2 %, samma tid föregående år). Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 133 123 (201 259) kkr, motsvarande 2,42 (3,66) kr per aktie. Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar under perioden januari till september uppgick till 84 (-1 517) kkr och utgjordes i huvudsak av dator-utrustning. Personal Antalet heltidsanställda vid periodens slut uppgick till 27, vilket var 36 personer färre än ett år tidigare (63). Det genomsnittliga antalet heltidsanställda var under perioden 29 (68), varav 11 (11) i USA. Finansiell kalender Bokslutskommuniké 2002 den 11 februari 2003 Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm, 1 november 2002 Effnet Group AB (publ) Göran E. Larsson Verkställande Direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran E. Larsson, Verkställande Direktör +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)705-65 68 69 Hans Runesten, vice Verkställande Direktör +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)702-80 26 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar