Delårsrapport Jan-Sept 2001

Delårsrapport för januari - september 2001 Effnet fokuserar enligt plan · Omsättningen under niomånadersperioden ökade till 8 018 (4 029) kkr. · Rörelseresultatet förbättrades till -85 830 (-98 961) kkr och resultatet efter finansiella poster till -78 606 (-83 026) kkr · Det genomsnittliga negativa kassaflödet per månad har reducerats under det tredje kvartalet jämfört med första kvartalet 2001 med 28% från -9 174 kkr till -6 627 kkr. · Likvida medel uppgick till 201 259 kkr vid periodens slut, vilket motsvarade 3,66 kr per aktie. · Antalet anställda uppgick till 63(87) vid periodens slut, en minskning med 24 jämfört med samma period föregående år. · Fokuseringen av verksamheten ökade färdigställandet av produkter inom Header Compression (HC) för trådlösa nätverk, mobilt Internet och IP-telefoni. · Arbetet fortsatte med att effektivisera organisationen och processerna enligt det program som startades under andra kvartalet. Effekterna av de genomförda åtgärderna är trots vissa engångskostnader en kraftigt sjunkande burn-rate och en lägre allmän kostnadsnivå under tredje kvartalet. Händelser efter periodens slut · Styrelsens ordförande, Norman Rasmussen, avsade sig ordförandeskapet men stannar kvar som ledamot i styrelsen. Magnus Ryde, styrelsemedlem sedan november 2000, valdes av styrelsen som efterträdare fram till nästa bolagsstämma. · Wkit Security AB färdigställde den nya versionen av kopieringsskyddet Don't Bother Burn, DBB 3.0 för CD-ROM. Företaget kommer nu att fokusera på att marknadsföra och sälja mjukvaran till tillverkare av spel och CD-ROM skivor. · Effnet beslutade att lägga ner verksamheten för IT- säkerhetstjänster på Wkit Security AB, som har tillhandahållits från Håverud, Dalsland. Åtgärden beräknas minska Effnets kostnader med ca 8,4 miljoner kr per år. Effnet förnyar och licensierar prisbelönade nyckelteknologier som löser problem med datahastigheter, effektivitet och säkerhetsutmaningar för IP- nätverk och IT-säkerhet. Effnet fokuserar på mjukvaruutveckling inom Robust Header Compression (RoHC), en teknik som bedöms bli nödvändig för leverantörer av trådlösa nätverk baserade på IP-teknologi. Det helägda dotterbolaget Wkit Security utvecklar mjukvara för kopieringsskydd. Effnet-gruppen har ca 60 anställda. Effnet-gruppens aktier omsätts på Nya Marknaden (EFFN). Läs mer om Effnet på www.effnet.com och om Wkit på www.wkit.com. TREDJE KVARTALET 2001 Marknaden Den avmattning som många aktörer inom telekomsektorn och på nätverksmarknaden drabbats av fortsatte även under tredje kvartalet. Kunderna väljer att skjuta på besluten om större licenskontrakt, även om intresset för teknologin är stort. Kraven på ökad tillgänglighet förväntas dock fortfarande gjuta nytt liv i marknaden för trådlöst, mobilt Internet. Verksamheten Det avvaktande läget på marknaden påverkade Effnets möjligheter att slutföra affärer under perioden. Trots den svaga marknaden har Effnet inte dragit ner på färdigställandet av nya produkter samt bearbetning av potentiella köpare. Detta försätter Effnet i en stark position när marknaden vänder. Fokus på Header Compression (HC) I enlighet med det program som startades i slutet av andra kvartalet har Effnet fortsatt att fokusera resurser på utvecklingen av lösningar för Header Compression. Effnet bedömer att Robust Header Compression (RoHC) kommer att bli nödvändigt för tillverkare av utrustning för trådlösa nätverk baserade på IP-teknologi. Ett test som avslutades i början på kvartalet resulterade i en lyckad verifiering av funktionaliteten mellan de leverantörer som redan har färdiga RoHC-implementeringar. I testet deltog Siemens, Nokia, Ericsson och Effnet, varav Effnet är den enda oberoende leverantören som idag säljer RoHC till övriga tillverkare. Effnet kommer under de närmaste månaderna att lansera ett antal nya HC- produkter för bland annat IP-telefoni i både trådlösa och fasta nätverk. Dessa produkter kommer att vara mycket konkurrenskraftiga alternativ till egen utveckling för företag inom nätverks- och kommunikationsindustrin. Kostnadsreduceringsprogram Det program för minskade kostnader och ökad effektivitet som startades i slutet av andra kvartalet resulterade under tredje kvartalet i ett väsentliget lägre negativt kassaflöde, ett ökat fokus samt ett mer effektivt nyttjande av företagets resurser. Det negativa månatliga kassaflödet var under tredje kvartalet 28% lägre än under första kvartalet 2001. Kassaflöde per månad för varje kvartal 2001(kkr) 1:a kvartalet 2001 - 9 174 2:a kvartalet 2001 - 8 775 3:e kvartalet 2001 - 6 627 Den lägre kostnadsnivån och det förbättrade kassaflödet i kombination med en ökad effektivitet och produktivitet i organisationen ger Effnet en starkare ställning när marknaden vänder. Effnets organisation Effnet har minskat antalet anställda väsentligt jämfört med samma tidpunkt föregående år. Antalet anställda var 63 vid utgången av perioden, jämfört med 87 ett år tidigare. Norman Rasmussen, styrelsens ordförande avsade sig ordförandeskapet strax efter kvartalets slut. Norman Rasmussen stannar dock i styrelsen där han varit ledamot sedan november 1998. Magnus Ryde, ledamot i styrelsen sedan november 2000, valdes till ordförande fram till nästa bolagsstämma. Wkit Security AB En ny version av CD-kopieringsskyddet Don´t Bother Burn, DBB version 3.0, färdigställdes under tredje kvartalet och lanserades den 7:e november. Ett antal CD-tillverkare har utvärderat och visat stort intresse för DBB 3.0. Wkit kommer omgående att börja marknadsföra och sälja produkten. Effnet har för avsikt att lägga ned den verksamhet för IT- säkerhetstjänster som för närvarande tillhandahålls från Wkit Security AB i Håverud, Dalsland. Fokus för Wkit kommer istället att ligga enbart på marknads-föring och försäljning av DBB. Åtgärden förväntas reducera Effnets kostnader med ca 8,4 mkr per år och endast ha en marginell påverkan på intäkterna. Nedläggningen av kontoret i Håverud kan komma att medföra nedskrivningar under fjärde kvartalet 2001. Nedskrivningsbehovet bedöms i dagsläget uppgå till ca 3 mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00750/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00750/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar