Delårsrapport januari-mars 2000

Delårsrapport januari-mars 2000 · Nettoomsättningen uppgick till 1 940 ( 263 ) kkr. · Rörelseresultatet uppgick till - 20 180 ( - 9 901 ) kkr. · Resultat efter finansiella poster uppgick till - 15 753 ( - 10 048 ) kkr. · Antalet anställda uppgick till 58 personer, en ökning med 18 personer. · Effnet har undertecknat ett licensavtal med en ledande oberoende chip-utvecklare avseende Effnets prisbelönta routing- teknologi. · Effnet har skrivit ett intentionsavtal avseende förvärv av Wkit Online AB, ett datasäkerhetsföretag. · Effnet öppnade i januari 2000 ett nytt kontor i Mountain View, Kalifornien. Effnet har därmed kontor i de två mest attraktiva regionerna i USA för IT och nätverksteknologi, Boston-området samt i Kalifornien. · Effnet erhöll i januari 2000 ett positivt slutföreläggande från Patent- och registreringsverket i Sverige gällande patentansökan av första generationens brandväggsteknologi. Det innebär att ett svenskt nationellt patent kommer att beviljas inom kort. · Effnet blir huvudleverantör av brandväggar till Figuration AB gällande deras utbyggnad av bredbandsnät i Sverige. I överenskommelsen ingår också samarbete för att definiera och utvärdera nya tekniska lösningar och nya produkter för den nya bredbandsmarknaden. Grundarna och medarbetarna på Figuration är personer som designat, byggt, driftsatt och underhållit den nya generationen bredbandsnät. Företaget är nystartat med spjutspets- kompetens inom tal-, tele-, datakommunikation och nätverksteknologier. Kunder till Figuration AB är bland annat Framfab och Bredbandsbolaget. · Effnets affärsidé är att utveckla, marknadsföra, sälja och distribuera nätverksprodukter och nätverksteknologier, som löser flaskhalsarna inom kommunikation över Internet, och därmed skapar maximal kundnytta. Effnet kommersialiserar sin teknologi på tre sätt; produkter under eget varumärke, genom OEM-avtal och genom licensiering av teknologin till andra aktörer i nätverksbranschen. Under 1999 har Effnet utvecklats ifrån att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande aktörer för att lösa nuvarande och framtida flaskhalsar inom kommunikation över Internet. I dagsläget finns Effnet på fyra orter; Stockholm, Luleå, Boston och Mountain View, Kalifornien. Effnet Group AB är noterad på Nya Marknaden. Läs mer om Effnet på www.effnet.com. Nätverksmarknaden Den globala nätverksmarknaden beräknas omsätta minst 500 miljarder SEK år 2001 enligt analysföretaget Forrester Research. Under de närmaste åren driver elektronisk handel, mobilt Internet och bredbandsutbyggnaden på ökningstakten i antal användare och informationsmängden i Internet. I samband med utbyggnaden kommer nya flaskhalsar att upptäckas som är mycket svåra att lösa med traditionell teknologi. Dessa flaskhalsar definierar Effnets affärsmöjligheter. Vidare kommer säkerhetsaspekterna att bli allt mer viktiga, med bibehållande och förbättring av prestanda. Inga befintliga lösningar på marknaden idag, förutom Effnets, klarar av att introducera säkerhet utan att göra avkall på prestanda. I takt med den snabba utvecklingen av bredband och mobilt internet kommer således bolagets teknologi att bli än mer konkurrenskraftig. Effnet har valt att se andra aktörer på nätverks- och säkerhetsmarknaden som sina potentiella partners, inte som konkurrenter. Kommersialiseringen av Effnets teknologiplattform görs på tre sätt; genom produkter under eget varumärke, OEM-avtal och licensiering. Under första kvartalet detta år har bolaget skrivit sitt första licensavtal med en oberoende ledande utvecklare av chips. Detta innebär att Effnets prisbelönta teknologi kommer att finnas som en del i chip utvecklade för nätverksindustrin. Bolaget diskuterar för närvarande med ett flertal potentiella licenstagare och målsättningen är att skriva minst tre ytterligare avtal under innevarande år. Affärsupplägget för ett licensavtal sker normalt i två steg. Det första innebär en anpassning av Effnets teknologi till kundens specifika produkt innan denna lanseras på marknaden. Det andra steget, som sker när anpassningen är testad och godkänd, innebär implementering i den färdiga produkten. Effnet tar normalt betalt för integrationsarbetet och erhåller därefter ersättning i form av licensavgifter, en fast del och en fast avgift per såld enhet till kund eller en procentsats per såld enhet till kund. Som ett led i att förstärka Effnets säkerhetsfokus har bolaget förvärvat datasäkerhetsföretaget Wkit Online AB. Med detta förvärv får bolaget förstärkning på tre fronter; en ökad kundbas, en bredare produktportfölj samt tillgång till några av världens bästa kravställare för utveckling av den egna teknologin och de egna produkterna. Omsättning Effnets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 940 kkr, vilket är en ökning med 78 % jämfört med fjärde kvartalet 1999. Inom marknad Europa har en förstärkning av organisationen för direktför säljning ägt rum, speciellt med fokus på OEM-avtal och licensaffärer. Under perioden har Effnet valts till huvudleverantör av brandväggar till Figuration AB gällande deras utbyggnad av bredbandsnät i Sverige. I överenskommelsen ingår också samarbete för att definiera och utvärdera nya tekniska lösningar och nya produkter för den nya bredbandsmarknaden. På den Nordamerikanska marknaden har affärsdiskussionerna med potentiella licenstagare av teknologin accelererat. Dessa diskussioner har resulterat i Effnets första licensavtal inom det så kallade Technology Partner Program (TPP). Kunden är en oberoende ledande utvecklare av chips. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgår till - 20 180 ( - 9 901 ) kkr. Resultat efter finansiella poster uppgår till - 15 753 ( - 10 048 ) kkr. Under perioden har förstärkningen av sälj- och marknadsorganisationen i Europa och Nordamerika fortsatt planenligt. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna uppgick till 8 264 ( 2 504 ) kkr. Kostnader för produkt- och teknologiutveckling kostnadsförs löpande och uppgick till 6 031 ( 6 819 ) kkr. Vidareutveckling av Effnets teknologiplattform fortskrider men med ökad fokus på datasäkerhet. Administrationskostnaderna har ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Förändringen reflekterar väsentligen uppbyggnaden av en ekonomiorganisation. Finansiell ställning Effnets soliditet per 31 mars 2000 uppgick till 97,6 % (77,1 %). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 369 629 ( 75 477 ) kkr. Investeringar Under perioden har investeringar gjorts för 1 164 ( 227 ) kkr, huvudsakligen i datorutrustning. Personal Antalet anställda uppgår vid periodens utgång till 58 personer (40). Medelantalet anställda under kvartalet var 48 personer (33), varav 5 (1) personer i USA. Händelser efter periodens utgång · Effnet har annonserat en ökad satsning på IP version 6 och mobil säkerhet. Effnets teknologiplattform med de patenterade algoritmerna för effektiv och säker Internetkommunikation kommer att utökas med specifika lösningar för mobil och trådlös kommunikation. · Förvärvet av Wkit Online AB klart. Köpeskillingen uppgår till 330.000 nyemitterade Effnet-aktier. Wkit arbetar med säkerhetsrelaterade tjänster och produkter. Bolaget har 17 anställda som är indelade i två divisioner, en tjänstedivision och en programdivision. Wkit omsatte 1,7 Mkr under räkenskapsåret 1998/99 (17 månader) och redovisade ett resultat efter finansnetto på - 2,1 Mkr. För perioden fram till och med utgången av räkenskapsåret 2000/2001 beräknas Wkit omsätta 30 Mkr. · Effnet/Wkit har skrivit agentavtal med Schindler, Parent & Compagnie GmbH. SPCIE är ett "fullservice" PR och kommunikationsföretag inriktat på Corporate Image, Corporate Design och Brand Management med en stark IT-prägel. Kunder till SPCIE är bland annat Bahlsen, Daimler- Chrysler, SEAT och Diehl. SPCIE har 70 anställda. Agentavtalet stärker Effnets strategiska position på den Europeiska marknaden och framförallt i Tyskland genom att addera ytterligare försäljningskanaler avseende brandväggar och säkerhetslösningar. · På ordinarie bolagsstämma 13 april har stämman bland annat beslutat om ändring av bolagsordningen, ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission, split med villkor fem nya aktier för varje gammal aktie samt beslut om ett optionsprogram för de anställda och andra nyckelpersoner inom koncernen. Optionsprogrammet innebär rätt att teckna högst 1 500 000 aktier (efter split), vilket innebär en utspädningseffekt på 2,8 %. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari - juni 17 augusti 2000 Delårsrapport januari - september 2 november2000 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 4 maj 2000 Effnet Group AB (publ) Tomas Althén Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Tomas Althén 0708-15 16 15 VD Lars Lundeborg 0708-99 86 03 Finanschef Koncernens 2000 1999 1999 Resultaträkning i sammandrag januari - januari - januari - (kkr) mars mars december Nettoomsättning 1 940 263 2 272 Kostnad för sålda varor - 496 - 53 - 714 Bruttoresultat 1 444 210 1 558 Försäljningskostnader - 8 264 - 2 504 - 23 395 Administrationskostnader - 7 386 - 789 - 8 944 Forsknings- och - 6 031 - 6 819 - 21 309 utvecklingskostnader Övriga 57 - 2 285 rörelseintäkter/kostnader Rörelseresultat - 20 180 - 9 901 - 49 805 Finansnetto 4 427 - 147 1 312 Resultat efter finansiella - 15 753 - 10 048 - 48 493 poster Skatt - - 93 Minoritetens andel av - - 11 periodens resultat Periodens resultat - 15 753 - 10 048 - 48 389 Koncernens 2000 1999 1999 Balansräkning i sammandrag (kkr) 31 mars 31 mars 31 december Tillgångar Anläggningstillgångar 2 737 919 1 798 Omsättningstillgångar 378 690 78 564 392 393 Summa tillgångar 381 427 79 483 394 191 Eget kapital & skulder Eget kapital 372 178 61 304 385 922 Minoritetsintressen - - 58 Avsättningar 95 95 95 Kortfristiga skulder 9 154 18 084 8 116 Summa eget kapital & skulder 381 427 79 483 394 191 Koncernens kassaflöde (kkr) 2000 1999 1999 januari - januari - januari - mars mars december Kassaflöde från den löpande - 15 544 - 9 932 - 48 191 verksamheten Förändringar rörelsekapital - 2 446 14 894 2 645 Investeringar - 1 164 - 227 - 1 170 Finansiering 1 804 65 054 428 037 Förändring av likvida medel - 17 350 69 789 381 321 Data per aktie (justerat för emissioner) 2000 1999 Belopp i kronor 31 mars 31 december Antal aktier vid periodens slut 10 410 905 10 410 905 Genomsnittligt antal aktier 10 410 905 8 419 274 Vinst per aktie - 1,51 - 5,75 Vinst per aktie efter full utspädning - 1,43 - 5,38 Eget kapital per aktie 35,75 45,84 Eget kapital per aktie efter full utspädning 33,88 42,91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/05/04/20010814BIT00470/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2000/05/04/20010814BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar