Effnet Group AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2002

Effnet Group AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2002 · Omsättningen under sexmånadersperioden uppgick till 2 499 (6 199) kkr. · Rörelseresultatet förbättrades till -27 896 (-56 243) kkr för halvåret. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till -25 043 (-50 866) kkr, dvs en minskad förlust med 25 823 kkr jämfört med samma period föregående år. · Kostnadsnivån och det negativa kassaflödet har etablerat sig på en väsentligt lägre nivå jämfört med samma period föregående år. Den genomsnittliga kostnadsnivån per månad under sexmånadersperioden har minskat till 5 488 (10 531) kkr och det negativa kassaflödet till 5 576 (8 974) kkr. · Likvida medel uppgick till 143 729 kkr vid periodens slut, motsvarande 2,62 kr per aktie. · Antalet anställda uppgick till 29 (70) vid periodens slut. · I april genomfördes den tredje testomgången i serien av kompatibilitetstester mellan Ericsson, Nokia, Siemens och Effnet. Resultatet av testerna var mycket positivt för Effnets ROHC-produkter. · I maj slutförde Wkit Security AB installationen av DBB hos Sonopress i Tyskland. Detta innebär att Sonopress nu kan erbjuda DBB som kopieringsskydd till sina CD-ROM kunder. · Remium Securities utsågs till ny sponsor för Effnets notering på Nya Marknaden. Remium kommer även att vara market-maker i Effnets aktie. · Händelser efter periodens slut · Effnet tecknade ett försäljningsavtal med NEC Corporation avseende licensiering av Effnets teknik för Robust Header Compression (ROHC). NEC har för avsikt att integrera ROHC i nästa generations Radio Network Controller, (RNC). · Effnet utvecklar och säljer integrerad programvara som ökar effektiviteten, hastigheten och säkerheten för IP-trafik i fasta och mobila nätverk till tillverkare av nätverksprodukter. Effnets teknik för IP packet processing möjliggör optimal prestanda. Effnets helägda dotterbolag, Wkit Security AB är specialiserade på utveckling av programvaror för kopieringsskydd.Företaget är verksamt i Stockholm, Sverige och Tucson, Arizona. Effnet Group AB är noterat på Nya Marknaden (symbol: EFFN). Mer information om Effnet finns på www.effnet.com. Information om Wkit finns på www.wkit.com. ANDRA KVARTALET 2002 Nytt avtal på en uppvaknande marknad Strax efter periodens slut tillkännagavs tecknan-det av ett licensieringsavtal med japanska NEC Corporation. NEC har för avsikt att integrera Robust Header Compression, ROHC i nästa generations Radio Network Controller, RNC. Valet av Effnet som leverantör av tekniken är en bekräftelse på Effnets position i framkanten av den tekniska utvecklingen på området. NEC Corporation är en av världens ledande leverantörer av data- och telekommunikationsprodukter. Koncernen har mer än 140 000 anställda och omsätter ca 40 miljarder USD. Våren kännetecknas av en ökad aktivitet på marknaden och avtalet med NEC är inte bara en bekräftelse på att Effnet har attraktiva produkter att erbjuda utan det är även en tydlig indikation på att behovet av Effnets produkter nu ökar. Både stora och medelstora aktörer förefaller vara redo att ta steget mot nästa generations teknik där ROHC är nödvändig. Effnet har en rad färdiga produkter på området och kontinuerlig produktutveckling och forskning i världsklass gör att nya konkurrenskraftiga produkter kommer att lanseras i takt med att marknadens behov ökar. Under andra halvåret innevarande år förväntas marknaden för Effnets produkter öka. Effnets intäkter under första halvåret har definitivt inte motsvarat förväntningarna till följd av den oväntat svaga utvecklingen för telekomindustrin. Med ett ökat intresse och ett växande behov av Effnets produkter, i kombination med Effnets väsentligt lägre kostnadsnivå kvarstår målsättningen om ett månatligt positivt resultat under sista kvartalet i år. Tester som ett led i utvecklingsarbetet Under andra kvartalet genomfördes den tredje i en serie av testomgångar avseende ROHC-lösningar. Testerna sker i ett samarbete med Ericsson, Nokia och Siemens. Denna testomgång genomfördes hos Ericsson i Luleå. De två tidigare testomgångarna har genomförts på Siemens laboratorium i Roke Manor, England samt hos Effnet i Tucson, Arizona. Testerna görs för att företagen ska få möjlighet att testa sina respektive lösningar mot de övrigas med avseende på kompatibilitet. Resultatet av testerna har varit positivt för Effnet och bekräftar Effnets position som världsledande aktör på området. En mer kostnadseffektiv organisation Kostnadsnivån och det negativa kassaflödet har, som ett resultat av det besparings- och effektivi-seringsprogram som genomförts, sänkts till en väsentligt lägre nivå än föregående år. Effnet har idag en trimmad och kostnadseffektiv organisation redo att möta en uppgång på marknaden. Trots den väsentligt ökade aktiviteten under andra kvartalet framför allt på marknads- och försäljningssidan har den låga kostnadsnivån bibehållits i koncernen. Målet att anpassa kostnaderna efter de kortsiktiga intäkterna kvarstår för framtiden. Genomsnittliga kostnader, kassaflöde samt rörelseresultat per månad för varje kvartal. Poster av engångskaraktär ingår ej nedan (kkr) Rörelse- Kostnader Kassaflöde resultat 4:e kvartalet 2000 -14 968 -12 334 -14 614 1:a kvartalet 2001 -10 444 -9 174 -9 838 2:a kvartalet 2001 -10 618 -8 775 -8 910 3:e kvartalet 2001 -10 468 -6 627 -9 862 4:e kvartalet 2001 -7 991 -7 142 -7 252 1:a kvartalet 2002 -5 305 -5 625 -4 435 2:a kvartalet 2002 -5 672 -5 528 -4 806 [REMOVED GRAPHICS] Effnets åtgärder för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna har resulterat i en kraftigt sjunkande kostnadsnivå och ett väsentligt lägre negativt kassaflöde per månad. [REMOVED GRAPHICS] Det sjunkande negativa rörelseresultatet gör det möjligt för Effnet att snabbt nå lönsamhet när omsättningen ökar. Effnet är idag i allt väsentligt ett nytt företag jäm-fört med samma tidpunkt föregående år. Det senas-te årets förändringsarbete har resulterat i ett företag med ett nytt fokus, en ny affärsplan, ny organisa-tion och en rad nya produkter på en ny marknad. Ny market maker I maj utsågs Remium Securities till ny sponsor för Effnets notering på den Nya Marknaden. Remium Securities kommer även att vara market maker i Effnets aktie. FINANSIELLT RESULTAT Effnets omsättning uppgick till 2 499 (6 199) kkr under första halvåret 2002. Intäkterna har inte motsvarat förväntningarna men pågående affärsförhandlingar förväntas bidra till en ökande omsättning under resterande del av året. Koncernens rörelseresultat uppgick till -27 896 (-56 243) kkr. Förlusten efter finansiella poster har halverats och uppgick till -25 043 (-50 866) kkr. Personalkostnaderna minskade under första halvåret till -18 622 (-36 985) kkr. Den kraftiga reduceringen av antalet anställda har resulterat i halverade personalkostnader jämfört med samma period föregående år. Trots ökade kostnader för intensifierad kundbearbetning i bland annat Japan och USA har även övriga externa kostnader nästan halverats jämfört med samma period föregående år. Totala avskrivningar för perioden uppgick till -841 (-2 114) kkr av vilka avskrivning av goodwill utgjorde 0 (-974) kkr. Forskning och utveckling Totala kostnaderna för forskning och utveckling har minskats genom fokusering av produktutbudet och till följd av att flertalet produkter har färdigställts. Kostnaderna uppgick under perioden till -11 406 (- 22 017) kkr, varav 1 369 (0) kkr aktiverades i balansräkningen i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR 15 som trädde i kraft den 1 januari 2002. Finansiell ställning Effnets soliditet uppgick den 30 juni 2002 till 92,2 % (96,5 %, samma tid föregående år). Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 143 729 (221 141) kkr, motsvarande 2,62 (4,02) kr per aktie. Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 59 (1 429) kkr och utgjordes i huvudsak av datorutrustning. Personal Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 29, vilket var 41 personer färre än ett år tidigare (70). Det genomsnittliga antalet heltidsanställda var under perioden 36 (75), varav 11 (12) i USA. Finansiell kalender Delårsrapport juli-september 1 november 2002 Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm, 31 juli 2002 Effnet Group AB (publ) Örjan Grinndal Verkställande Direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Örjan Grinndal, Verkställande Direktör +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)709-57 53 75 Marika Philipson, Finanschef +46-(0)8-564 605 50, +46-(0)708-32 44 56 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00370/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00370/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar