Effnet kallar till extra bolagsstämma

EFFNET KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juni 2000, kl 09.00 i Gustafs Konferens, Gustavslundsvägen 151G, Alviks Strand, Bromma. Se vidare bifogad annons till kallelse. Effnets affärsidé är att utveckla, marknadsföra, sälja och distribuera nätverksprodukter och nätverksteknologier, som löser flaskhalsarna inom kommunikation över Internet, och därmed skapar maximal kundnytta. Effnet kommersialiserar sin teknologi på tre sätt; produkter under eget varumärke, genom OEM-avtal och genom licensiering av teknologin till andra aktörer i nätverksbranschen. Under 1999 har Effnet utvecklats ifrån att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande aktörer för att lösa nuvarande och framtida flaskhalsar inom kommunikation över Internet. I dagsläget finns Effnet på fyra orter; Stockholm, Luleå, Boston och Mountain View, Kalifornien. Effnet Group AB är noterad på Nya Marknaden. Antalet anställda uppgår till 76 personer. Läs mer om Effnet på www.effnet.com. Aktieägarna i Effnet Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juni 2000, kl 09.00 i Gustafs Konferens, Gustavslundsvägen 151G, Alviks Strand, Bromma Anmälan Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 30 maj 2000, dels anmäla sig senast fredagen den 2 juni 2000 till Effnet Group AB, Gustavslundsvägen 151 G, 167 15 Bromma, per fax 08-564 605 60 eller per telefon 08-564 605 50. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 30 maj 2000 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter. 8. Beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant. 9. Val av revisor och revisorssuppleant. 10.Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. 11.Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i USA. 12.Bemyndigande för VD att vidta de formella ändringar i beslutet enligt ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos PRV. 13.Övriga frågor. 14.Stämmans avslutande. Beslutsförslag Punkt 7-9 Revisorer Aktieägare företrädande mer än 12 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att föreslå att en revisor och en revisorssuppleant väljs, att dessa skall arvoderas enligt godkänd räkning och att nyval sker av auktoriserade revisorn Olof Cederberg till ordinarie revisor för återstoden av mandattiden (3 år), dvs till slutet av den ordinarie bolagsstämman 2003 och auktoriserade revisorn Hans Bredberg till revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år, dvs till slutet av den ordinarie bolagsstämman 2004. Skälet till att nyval av revisor och revisorssuppleant sker är en anpassning som förberedelse för en eventuell notering av bolagets aktier i USA. Punkt 10 Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 2.500.000 aktier. Rätt att teckna skuldebrev med teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Effnet, Inc., med rätt och skyldighet för Effnet, Inc. att avyttra teckningsoptionerna, efter avskiljande från skuldebreven, på sätt som anges nedan. Skuldebrev skall emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp. Betalning av tecknat skuldebrev skall erläggas inom en vecka efter teckning. Skuldebrevet skall förfalla till betalning inom en månad från emissionen. Envar optionsrätt skall ge rätt till teckning av en (1) ny aktie i Effnet Group AB. Kursen vid nyteckning av aktier skall motsvara ett belopp uppgående till genomsnittet av det för varje börsdag under perioden 25 maj - 8 juni 2000 av de under dagen noterade betalkurserna enligt Nya Marknadens eller annan vid tiden tillämplig kurslista för aktier i Effnet Group AB. Effnet, Inc. skall avyttra teckningsoptionerna utan vederlag till anställda i USA. Syftet med optionsprogrammet är att i USA kunna rekrytera och behålla eftertraktad personal. Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i USA Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Effnet, Inc. enligt punkt 10 ovan ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, överlåta optionsrätter utan vederlag till anställda i USA. Stämmobeslut avseende förslag enligt punkt 10 och 11 förutsätter i aktiemarknadsbolag för sin giltighet en majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m ("Leolagen"). Då bolaget inte är aktiemarknadsbolag, är lagen inte tillämplig. Oaktat detta, förutsätter styrelsens förslag, av marknadsetiska skäl, att beslutet fattas med den i Leolagen angivna majoriteten. Handlingar inför stämman Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10 ovan samt de handlingar som föreskrivs i 4 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos bolaget en vecka före bolagsstämman och skickas till aktieägare som så begär. Stockholm i maj 2000 Effnet Group AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar