Effnet kallar till extra bolagsstämma

Effnet kallar till extra bolagsstämma Styrelsen i Effnet Group AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma i enlighet med bifogad kallelse. Kallelsen kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 23 november 2001. Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Group AB (publ) Aktieägarna i Effnet Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 december 2001 kl 15.00. Plats: Gustafs Konferens, Gustavslundsvägen 151 G i Bromma. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken per tisdagen den 11 december 2001, dels till bolaget anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast tisdagen den 18 december 2001 kl 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) senast tisdagen den 11 december 2001. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till Effnet Group AB, Box 15040, 167 15 BROMMA eller per telefon 08-564 605 50, telefax 08-564 605 60 eller per e-post till: helena.bolling@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Ändring av bolagsordningen 7. Beslut om antalet styrelseledamöter 8. Val av styrelseledamöter 9. Beslut om utställande av köpoptioner enligt koncernens optionsprogram 10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner 11. Övriga frågor Stämmans avslutande Förslag till beslut Ändring av bolagsordningen (punkt 6) Bolagets säte enligt § 2 skall vara Stockholms kommun. Bolagets verksamhetsföremål enligt § 3 föreslås vara att bedriva utveckling och handel med produkter och tjänster inom nätverksteknologi och datasäkerhet, att utveckla teknikbolag, att äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet. Slutligen föreslås att § 8 i bolagsordningen ändras sålunda, att bestämmelse om att bolagsstämma skall kunna hållas på flera orter tas bort. Beslut om utställande av köpoptioner enligt koncernens optionsprogram (punkt 9) Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner utställande av ytterligare 1 438 000 köpoptioner enligt koncernens optionsprogram som antogs på extra bolagsstämma den 29 november 2000. Vid tilldelning av optioner skall gälla att högst 438 000 optioner skall kunna tilldelas anställda som är innehavare av tidigare utställda köpoptioner med lösenpris 10 kronor per aktie, att högst 500 000 optioner skall kunna tilldelas anställda som inte sedan tidigare är innehavare av optioner samt att högst 500 000 optioner skall kunna tilldelas nyvalda styrelseledamöter. Vid tilldelning skall gälla att ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare skall kunna erhålla högst 250 000 optioner vardera och övriga anställda högst 25 000 optioner vardera. Nyvalda styrelseledamöter skall kunna erhålla högst 250 000 optioner vardera. Vid fördelningen av optioner skall bland annat den anställdes prestation och dennes position inom och betydelse för koncernen beaktas. Vidare skall lokala anpassningar kunna göras för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar i respektive land. I samband med utställande av optioner skall gälla att anställd som sedan tidigare innehar köpoptioner endast skall kunna tilldelas nya köpoptioner under förutsättning att den anställde antingen återlämnar de tidigare erhållna optionerna eller avstår från rätten att utnyttja dessa. Om samtliga 1 438 000 optioner tilldelas kommer koncernens anställda och styrelseledamöter att kunna förvärva aktier i bolaget till ett antal mot svarande en utspädningseffekt på cirka 1,79 procent. Med beaktande av koncernens övriga optionsprogram uppgår den nya sammanlagda utspädningseffekten till cirka 4,79 procent. Vid beräkningen av den sammanlagda utspädningseffekten har beaktats att anställda måste återlämna tidigare innehavda optioner för att kunna erhålla nya köpoptioner. Vidare har inte medräknats tidigare teckningsoptionsprogram med lösenpriser uppgående till 216 kronor, 56 kronor respektive 54 kronor per aktie, vilka av styrelsen inte bedöms komma att leda till någon utspädning för aktieägarna. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner (punkt 10) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 1 941 300 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Rätt att teckna skuld förbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda dotterbolag inom koncernen. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och om samtliga 1 941 300 optionsrätter utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 970 650 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt optionsprogrammet ovan samt att täcka administrativa kostnader samt sociala avgifter och motsvarande utländska skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. Övrigt Beslut enligt punkten 9 ovan innebär att anställda i koncernen och nyvalda styrelseledamöter erhåller köpoptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. För aktiemarknadsbolag gäller att sådana överlåtelser omfattas av lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag ("Leo-lagen"), vilket innebär att beslut om antagande av optionsprogrammet är giltigt endast om det biträdes av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Då Effnet inte är ett aktiemarknadsbolag, är Leo-lagen inte direkt tillämplig. Oaktat detta förutsätter styrelsens förslag av marknadsetiska skäl att beslutet fattas med det i Leo-lagen föreskrivna majoritetskravet. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6, 9 och 10 jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Gustavslundsvägen 151 G, 167 15 Bromma från och med den 14 december 2001. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes per post. Stockholm i november 2001 Effnet Group AB (publ) STYRELSEN Om Effnet Effnet förnyar och licensierar prisbelönade nyckelteknologier som löser problem med datahastigheter, effektivitet och säkerhetsutmaningar för IP- nätverk och IT-säkerhet. Effnet fokuserar på mjukvaruutveckling inom Robust Header Compression (RoHC), en teknik som bedöms bli nödvändig för leverantörer av trådlösa nätverk baserade på IP-teknologi. Det helägda dotterbolaget Wkit Security utvecklar mjukvara för kopieringsskydd. Effnet-gruppen har ca 55 anställda. Effnet-gruppens aktier omsätts på Nya Marknaden (EFFN). Läs mer om Effnet på www.effnet.com och om Wkit på www.wkit.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Magnus Ryde, Styrelseordförande Effnet Group AB +1 (650) 483 96 38 Göran E. Larsson, Vice styrelseordförande Effnet Group AB +46 (0)8 544 979 91 +46 (0)705 65 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01260/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01260/bit0001.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar