Extra bolagsstämma i Effnet Group AB

Report this content

Extra bolagsstämma i Effnet Group AB Styrelsen i Effnet Group AB har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma torsdagen den 29 augusti 2002 kl. 16.00 på bolagets kontor i Bromma. Vid bolagsstämman skall behandlas styrelsens förslag om nedsättning av bolagets överkursfond med 175 miljoner kronor. Förslaget är villkorat av att rättens tillstånd för nedsättningen erhålles i enlighet med aktiebolagslagens regler. "Ett beslut om nedsättning av överkursfonden skapar handlingsfrihet avseende bolagets kapitalstruktur som styrelsen bedömer är värdefull för aktieägarna" kommenterar Göran E. Larsson, vice styrelseordförande i Effnet Group AB och som tillträder som verkställande direktör per den 15 augusti 2002. Den fullständiga kallelsen med uppgifter om avstämningsdag, anmälningsförfarande, adresser m m bifogas detta pressmeddelande. Kallelsen publiceras i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar torsdagen den 15 augusti 2002. Om Effnet Effnet utvecklar och säljer integrerad programvara som ökar effektiviteten, hastigheten och säkerheten för IP-trafik i fasta och mobila nätverk till tillverkare av nätverksprodukter. Effnets teknik för IP packet processing möjliggör optimal prestanda. Företaget grundades av ledande forskare på området Header Compression och är verksamt i Stockholm, Sverige och Tucson, Arizona. Effnet Group AB är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol: EFFN). Mer information finns på Effnets webbplats på www.effnet.com. För ytterligare information kontakta: Magnus Ryde, Styrelseordförande Effnet Group AB +1-408-262-3448, +1-408-221-8941, +46-(0)70-222 0611 Göran E. Larsson, Vice styrelseordförande Effnet Group AB +46-(0)8-54497990, +46-(0)705-65 68 69 Aktieägarna i Effnet Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 augusti 2002 kl. 16.00 på bolagets kontor, Gustavslundsvägen 151 G i Bromma. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken per måndagen den 19 augusti 2002, dels till bolaget anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast fredagen den 23 augusti 2002 kl 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) måndagen den 19 augusti 2002. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till Effnet Group AB, Box 15040, 167 15 Bromma eller per telefon 08-564 605 50, telefax 08-564 605 60 eller per e-post till: marika.philipson@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och person- nummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Styrelsens beslut om nedsättning av överkursfonden för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma 7. Stämmans avslutande Förslag till beslut i punkt 6 - Nedsättning av överkursfonden Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av överkursfonden med 175.000.000 kronor, till 6.332.000 kronor, för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Verkställighet av beslutet erfordrar rättens tillstånd och bolagsstämmans beslut föreslås villkoras av att sådant tillstånd lämnas. Motivet till styrelsens förslag är att genom nedsättningen av överkursfonden skapa handlingsfrihet för aktieägarna avseende bolagets kapitalstruktur. Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt på bolagets kontor från och med den 22 augusti 2002 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i augusti 2002 Effnet Group AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT01040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar