Kallelse till Bolagsstämma

Effnet kallar till ordinarie bolagstämma Aktieägarna i Effnet Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 30 april 2003 kl. 10.00 i Gustafs Konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G, Alviksstrand, Bromma. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken torsdagen den 17 april 2003, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 25 april 2003 kl 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) torsdagen den 17 april 2003. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Group AB, Box 15040, 167 15 Bromma, per telefon 08-564 605 50, per telefax 08-564 605 60 eller per e- post till: krister.moberger@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 12. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter 13. Beslut om ändring av bolagsordningen 14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med teckningsoptioner 15. Övriga frågor 16. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2002 inte lämnas. Bolagsordningsändring (punkt 13) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att § 8 i bolagsordningen ändras på så sätt att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning. Styrelsen tillstyrker förslaget. Bemyndigande (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras, antalet aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt högst uppgå till 14.000.000 aktier, varav högst 6.000.000 aktier får avse emission mot kontant betalning. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra och/eller finansiera företagsförvärv helt eller delvis genom emission av finansiella instrument samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Övrigt Årsredovisningen för räkenskapsåret 2002 hålls tillgänglig hos bolaget på adress Gustavslundsvägen 151 G, 167 15 Bromma från och med den 16 april 2003 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen hålls tillgängligt på bolagets kontor från och med den 23 april 2003 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i april 2003 Effnet Group AB (publ) Styrelsen Om Effnet Effnet Group AB (publ) är moderbolag i Effnet-koncernen vari ingår de helägda dotterbolagen Effnet AB, Factum Electronics AB samt Wkit Security AB. Effnet AB utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digitalradio, DAB, samt komponenter för digitalt stereoljud i TV- utsändningar, NICAM. Wkit Security är specialiserat på utveckling och försäljning av kopieringsskydd för cd-rom Don´t Bother Burn, DBB. Effnet Group AB (publ) är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol: EFFN). Mer information finns på Effnets webbplats www.effnet.com. För mer information vänligen kontakta: Göran E Larsson Verkställande direktör Tel: 08 564 605 50 Mob: 0705 65 68 69 goran.larsson@effnet.com Hans Runesten Vice verkställande director Tel: 08 564 605 50 Mob: 070 280 26 26 hans.runesten@effnet.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT01300/wkr0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar