Rapport från bolagsstämma

Rapport från dagens ordinarie bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma i Effnet Group AB (publ) den 30 april 2003 beslutades bland annat: · att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen; · att förordna om särskild granskning av beslutsformer och nivåer för ersättningar till styrelse, ledande befattningshavare och revisor; · att inte bevilja styrelsen, verkställande direktören och f.d. verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2002; · att arvode till styrelsen skall utgå med 600.000 kronor och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning; · att omvälja nuvarande styrelse, bestående av Magnus Ryde, Svante Carlsson, Göran E Larsson och Hans Runesten; · att välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisor för en mandatperiod om fyra år med Lars Wennberg som huvudansvarig revisor; · att ändra bolagsordningen på så sätt att kallelse till bolagsstämma fortsättningsvis skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning. Förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller skuldebrev drogs tillbaka. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Magnus Ryde till styrelsens ordförande. För ytterligare information, vänligen kontakta Göran E Larsson, Verkställande Direktör, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)705 65 68 69, Hans Runesten, tillträdande Verkställande Direktör, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26, Krister Moberger, Finanschef, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 611 02 Om Effnet Effnet Group AB (publ) är moderbolag i Effnet-koncernen vari ingår de helägda dotterbolagen Effnet AB, Factum Electronics AB samt Wkit Security AB. Effnet AB utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digitalradio, DAB, samt komponenter för digitalt stereoljud i TV- utsändningar, NICAM. Wkit Security är specialiserat på utveckling och försäljning av kopieringsskydd för cd-rom Don´t Bother Burn, DBB. Effnet Group AB (publ) är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol: EFFN). Mer information finns på Effnets webbplats www.effnet.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00950/wkr0001.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar