Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 * Nettoomsättningen ökade med 16 % och uppgick till 2539,3 Mkr ( 2196,7 Mkr ). * Resultatet före skatt uppgick till 142,2 Mkr ( 190,4 Mkr ) efter kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet - bl a omstrukturerings-program om 50 Mkr. * Samarbetet med Ericsson fortsätter att utvecklas - Elanders är utsedd till "preferred supplier". * Vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 12,21 kronor (18,01 kronor). * Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning per aktie om 4,50 kronor (4,50 kronor). * Prognosen för 2001 är oförändrad och innebär ett resultat före skatt om 180 - 200 Mkr. Elanders är Nordens ledande infomediakoncern organiserad i tre affärsområden * Infomedia - Utveckling av Publishing Management lösningar för kunder som publicerar stora datamängder för business-to-business. - Databaspublicering, Cross Media Publishing av fackinformation i flera media som tryck, CD-ROM och webb, e-handel. - Systemlösningar för integrerad publicering. - Affärsutveckling, support och outsourcingtjänster. - Kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo. * Infologistics - Helhetslösningar för kundernas behov av framställning, tryck och distribution av information - Master Vendor Concept - Produktkataloger och manualer till industri- och handelsföretag i flera media. - Läromedel till skolor och universitet i Sverige och Storbritannien samt offentligt tryck till Sveriges Riksdag, regering, departement m fl. - Produktionsanläggningar i Angered, Falköping, Göteborg, Malmö, Stockholm, Surte, Trelleborg, Östervåla och Newcastle(Storbritannien). * Infoprint - Produkter med stort antal sidor som trycks i varierande upplagor samt i digital form. - Export till ett 20-tal länder i Europa. - Produktutvecklade och personifierade reklamprodukter samt tidskrifter i färg - Produktionsanläggningar i Helsingborg, Kungsbacka, Landskrona, Oslo och Plonsk (Polen). Omstrukturerings- och rationaliseringsprogram Det omfattande omstrukturerings- och rationaliseringsprogram som beslutades i slutet av tredje kvartalet påbörjades under fjärde kvartalet och löper nu för fullt enligt plan. Programmet, som är ägnat att snabbare anpassa koncernens verksamhet mot ett helhetstänkande genom förening av gediget grafiskt kunnande och moderna IT/Media-lösningar, beräknas också minska koncernens kostnader med ca 20 Mkr per år. Huvuddelen av åtgärderna inriktas mot katalogverksamheten genom en kombination av geografisk samordning, rationaliseringar och investeringar. Härigenom får koncernen en effektiv och flexibel enhet med kapacitet att möta den volymökning som framgångarna på de europeiska marknaderna medför. Infomedia TM Lanseringen av publiceringssystemet Galapagos har varit framgångsrik vilket har resulterat i viktiga order från kunder i Skandinavien och Storbritannien. Under året har verksamheten i KåPe och Anymedia samordnats vilket påverkat såväl intäkter som kostnader. Genom samordningen har betydligt bättre förutsättningar skapats för ett effektivare flöde, en bättre bearbetning av marknaden och en tydligare integration av tjänsterna i de andra affärsområdenas erbjudanden. Verksamheten kommer även i fortsättningen att inriktas mot den mediaoberoende publiceringsprocessen i kombination med grafisk produktion som kan erbjudas för sig eller som en del av en helhetslösning levererad av koncernen. Affärsområdet är därför en förutsättning för en positiv framtida utveckling för koncernen som helhet. Affärsområdet har varit utsatt för hård konkurrens från traditionella IT- och webbföretag vilket har påverkat marginalerna under året. Strukturgrepp och ökat lönsamhetsfokus hos konkurrenterna jämte effekterna av de åtgärder som vidtagits gör att framtidsutsikterna för affärsområdet är mycket goda. Infologistics Under året har affärsområdets uttalade satsning på leverans av helhetslösningar, Master Vendor Concept, varit synnerligen framgångsrik. Tjänster från affärsområde Infomedia blir allt mer naturliga inslag i kunderbjudandena. Betydande kontrakt har tecknats med stora internationella kunder och Elanders har av Ericsson blivit utsedd till "preferred supplier" med ensamrätt att leverera publikationer till konsumentprodukterna i Europa. Framgångarna med Master Vendor Concept har delvis kunnat kompensera den nedgång i volymer från telekomsektorn som präglat särskilt andra halvåret och ligger väl i linje med vår expansiva satsning att växa med existerande kunder på internationell basis. Nya betydande kontrakt kring globala helhetslösningar inom bl a bilindustrin kan förväntas inom snar framtid. Utsikterna för affärsområdet är synnerligen goda med tillväxt i såväl omsättning som lönsamhet. Infoprint Affärsområdets katalogverksamhet har under större delen av året befunnit sig i en omställningsfas med anpassning av kapaciteten och samordning av produktionsenheter för att möta kommande efterfrågan från de olika marknaderna i Europa. Detta har tvingat fram tillfälliga lösningar där kapacitet delvis köpts externt så att leveransåtagandena har kunnat infrias vilket har haft en negativ resultateffekt under andra och tredje kvartalet. Affärsområdets framgångar på de europeiska katalogmarknaderna har påskyndat behovet av de investeringar och rationaliseringar som nu genomförs. Tidskriftsmarknaden präglas alltjämt av kapacitetsöverskott med prispress och otillfredsställande lönsamhet som följd. Strukturgrepp är nödvändiga för att nå en tillfredställande balans på marknaden. Direktreklamverksamheten har haft god framgång, särskilt under andra halvåret. Integration av tjänster från Infomedia sker i ökande takt för att erbjuda kunderna långsiktiga och flexibla helhetslösningar. I sammanfattning är utsikterna för förbättring av affärsområdets lönsamhet goda för innevarande år. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning steg under året med 342,6 Mkr till 2539,3 Mkr ( 2196,7 Mkr) medan rörelseresultatet sjönk med 49,5 Mkr till 158,2 Mkr ( 207,7 Mkr ). Lägre volymer från telekomindustrin, omställningskostnader i katalogverksamheten och fortsatt hård konkurrens för Infomedia är de främst bidragande orsakerna. Vidare har rörelseresultatet under tredje kvartalet belastats med jämförelsestörande poster om netto13,0 Mkr. Häri ingår kostnader för rationaliserings- och omstruktureringsprogram med 50 Mkr och valutaförluster i samband med tillämpning av ny redovisningsprincip om 23 Mkr. Vidare ingår medel allokerade från SPP om 60 Mkr. Under året har koncernen ändrat redovisningsprincip avseende utländsk valuta för att kunna visa ett mera rättvisande resultat inom främst affärsområde Infoprint. Den nya principen innebär att nettoomsättningen redovisas till avistakurs och att valutaterminskontrakt löpande omvärderas till avistakurs varvid eventuella omräkningseffekter redovisas i finansnettot. För att tydligt visa effekten av bytet, som skedde den 30 september, visades effekten av terminsomräkningen på resultatet för de första nio månaderna som jämförelsestörande. Omräkningseffekter som uppstått därefter har redovisats i finansnettot. Alla jämförelsetal är omräknade med beaktande av den nya redovisningsprincipen. Investeringar och avskrivningar Under året genomförda nettoinvesteringar uppgick till 285 Mkr ( 200 Mkr ). Avskrivningarna, inklusive goodwillavskrivningar, uppgick till 192 Mkr (158 Mkr). Finansiell ställning, kassaflöde och soliditet Koncernens nettoskuldsättning uppgick till 648 Mkr ( 491 Mkr ) och kassaflödet uppgick till -157 Mkr ( -143 Mkr ). Det egna kapitalet vid utgången av året var 872 Mkr ( 600 Mkr ) vilket gav en soliditet på 39,0 % ( 35,5 % ). Personal Medelantalet anställda under året var 2036 ( 1659 ), varav 1525 i Sverige ( 1248 ). Vid slutet av perioden hade koncernen 2093 anställda ( 1848 ). Utsikter för framtiden Prognosen för 2001 kvarstår och innebär ett resultat före skatt om 180 - 200 Mkr. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelningen för 2000 lämnas med 4.50 kr per aktie (4.50 kr) vartill åtgår 37,7 Mkr . Föreslagen avstämningsdag är den 30 april 2001. VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna 8 maj 2001. Bolagsstämma Bolagsstämma hålles den 25 april 2001 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor i Kungsbacka. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC förda aktieboken senast måndagen den 9 april 2001 och anmäla deltagande till Elanders huvudkontor: Elanders AB (publ) Kraftvägen 2, 434 24 KUNGSBACKA Telefon: 0300-50 000 e-mail: bolagsstamma@elanders.se senast tisdagen den 24 april 2001 kl. 16.00 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 april 2001 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman. Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Elanderskoncernen ( första kvartalet 2001 ) lämnas den 26 april 2001. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Kungsbacka den 1 februari 2001 Kjell Thörnbring Verkställande direktör och koncernchef Telefon: 0300-50 000 Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår hemsida www.elanders.se eller via e-mail info@elanders.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00790/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00790/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar