Carl Bennet AB lägger kontantbud på Lifco AB

Carl Bennet AB lägger kontantbud på Lifco AB Styrelsen för Carl Bennet AB har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i Lifco AB (publ) ("Lifco") att till Carl Bennet AB överlåta sina aktier i Lifco på nedan angivna villkor ("Erbjudandet"). Erbjudandet För varje aktie i Lifco erbjuds 42 kronor kontant. Courtage utgår ej. Carl Bennet AB äger idag, genom dotterbolag, 1 818 297 aktier i Lifco, varav 607 597 A-aktier och 1 210 700 B-aktier, representerande 20,0 procent av kapitalet och 50,1 procent av rösterna. Värdet av erbjudandet Sista betalkurs för Lifcos aktie av serie B, som är noterad OM Stockholmsbörsens O-lista, dagen före Erbjudandets offentliggörande var 34 kronor. I förhållande till denna kurs innebär Erbjudandet en budpremie om 23,5 procent. Vid förvärv av samtliga, av Carl Bennet AB ej ägda, aktier i Lifco uppgår budvärdet till 305 miljoner kronor. Villkor för Erbjudandets genomförande Erbjudandet gäller under förbehåll av * att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Carl Bennet AB blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Lifco. Carl Bennet AB förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning * att Carl Bennet AB erhåller erforderliga myndighetstillstånd för förvärvet av aktier i Lifco på för Carl Bennet AB acceptabla villkor. Carl Bennet AB förbehåller sig dock rätten att frånfalla detta villkor helt eller delvis * att förvärvet, innan offentliggörande skett av att Erbjudandet fullföljs, inte, enligt Carl Bennet ABs bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan liknande omständighet utanför Carl Bennet ABs kontroll Bakgrund och motiv till Erbjudandet Lifco är en handelskoncern uppdelad i affärsområdena Dental och Hälsa & Egenvård. Under 1999 uppgick omsättningen till 1.070 MSEK. I juni 1995 förvärvades Lifco av Getinge Industrier. Genom Getinges fusion med Arjo och förvärvet av MDT kom tyngdpunkten i Getingekoncernen att förskjutas och Lifco hamnade därmed utanför kärnverksamheten. Getinge beslutade därför att dela ut Lifco till sina aktieägare och bolaget noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 18 maj 1998. Carl Bennet AB har sedan noteringen 1998 varit Lifcos huvudägare. Carl Bennet AB ägs till 100 procent av Carl Bennet, som tillika är styrelseordförande i Lifco. I Lifcos styrelse ingår även Johan Stern, som tillika är styrelseledamot i Carl Bennet AB. Med hänsyn till Lifcos diversifierade verksamhet, det behov av omstruktureringar som föreligger samt den tid detta beräknas komma att ta, är det Carl Bennet ABs bedömning att Lifco utvecklas bäst som ett icke marknadsnoterat bolag. Tidplan mm Prospekt avseende Erbjudandet beräknas kunna distribueras till direktregistrerade aktieägare i Lifco omkring den 6 juli 2000 och anmälningstiden avses löpa under perioden 10 juli - 4 augusti 2000. Under förutsättning att Erbjudandet fullföljs beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 11 augusti 2000. Carl Bennet AB förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden och därvid senarelägga tidpunkten för erläggande av likvid. Handelsbanken Investment Banking och Erneholm & Haskel AB är rådgivare till Carl Bennet AB i samband med Erbjudandet. Västra Frölunda den 15 juni 2000 Carl Bennet AB Styrelsen Frågor besvaras av Carl Bennet på telefon 0300 - 502 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar