Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Delårsrapport 1 januari -- 30 september 2002 · Nettoomsättningen sjönk med 12% till 1590,1 Mkr (1800,4 Mkr) · Resultatet före skatt uppgick till --327,8 Mkr (- 28,5 Mkr) efter engångskostnader om 240,6 Mkr (0 kr). Kassaflödet uppgick till 44 Mkr (- 239 Mkr). · Tidskrifts- och reklamtryckerierna i Oslo, Helsingborg och Landskrona avyttrade · Anpassning av verksamheten i Stockholm genomförs under fjärde kvartalet · Prognosen för innevarande år är ett resultat före skatt om cirka --380 Mkr efter engångskostnader om totalt 300 Mkr. Kassaflödet för året blir positivt. · Prognosen för 2003 är ett resultat före skatt om cirka 50 Mkr och ett fortsatt positivt kassaflöde Elanders är Nordens ledande infomediakoncern och är organiserad i två affärsområden Infologistics q Helhetslösningar för kundernas behov av premediatjänster, tryck och distribution av information -- Master Vendor Concept. q Databaspublicering, Cross Media Publishing av fackinformation i flera media som tryck, CD ROM och webb, e-handelslösningar. q Affärsutveckling, support och outsourcingtjänster. q Tryck i offset och digitaltryck (print-on-demand). q Produktkataloger och manualer till industri- och handelsföretag i flera media. q Läromedel till skolor och universitet i Sverige och Storbritannien samt offentligt tryck till Sveriges Riksdag, regering och departement m fl. q Produktion och försäljning i Angered, Falköping, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Surte, Trelleborg, Västerås, Östervåla, Oslo, Newcastle (Storbritannien) och Zalalövö (Ungern). Infoprint q Produkter med stort sidantal som trycks i varierande upplagor i offset och digital form. q Export till ett 20-tal länder i Europa. q Produktion och försäljning i Kungsbacka, Harrogate (Storbritannien) samt Plonsk (Polen). Omsättning och resultat per affärsområde [REMOVED GRAPHICS] Tredje Nettoomsättning Resultat kvartalet Mkr 2002 2001 2002 2001 Affärsområde Infologistics 327 357 -12,2 1,6 Infoprint 139 171 -19,1 -28,4 Jämförelsestö -240,6 0 rande poster Summa 466 528 -271,9 -26,8 Finansnetto -10,6 -6,7 Koncernen 466 528 -282,5 -33,4 Januari- Nettoomsättning Resultat september Mkr 2002 2001 2002 2001 Affärsområde Infologistics 1143 1219 -11,9 13,9 Infoprint 447 581 -45,9 -12,1 Jämförelsestö -240,6 0 rande poster Summa 1590 1800 -298,4 1,8 Finansnetto -29,4 -30,3 Koncernen 1590 1800 -327,8 -28,5 Åtgärdsprogrammet för renodling och vändning till vinst under 2003 I juni påbörjades planeringen av ett åtgärdsprogram med syfte att vända Elanders till vinst under 2003. Programmet innebär renodling av strukturell karaktär och kostnadsanpassningar föranledda av konjunkturläget. Programmets samtliga delar är nu kommunicerade och kostnaderna fastställda samt reserverade i årsprognosen. Renodling Koncernens verksamheter skall renodlas mot ett antal strategiska kundsegment mot vilka ledningsresurserna inriktas. Exempel på sådana segment är industriella kunder inom fordon, vitvaror, elektronik, mekatronik, telekom och läkemedel samt förlag och offentlig sektor. Urvalet grundar sig på att Elanders har en ledande position inom segmenten och kan erbjuda dess kunder unika lösningar. Inom de segment till vilka koncernen erbjudit volymproduktion av reklam och tidskrifter har Elanders haft låga marknadsandelar och konventionella erbjudanden. Elanders Norge AS i Oslo och Elanders Skogs Rulloffset AB i Helsingborg tillhör bägge detta område och försäljningarna av dessa bolag ligger därför i linje med tankarna bakom åtgärdsprogrammet. Verksamheten i Oslo gick dessutom med betydande förluster. Den tidigare försäljningen av Elanders Lithorex AB i Landskrona var också ett naturligt led i renodlingen. Kostnadsanpassningar Till följd av konjunkturella betingelser inom IT, telekom och reklam anpassas kostnaderna i ett par av koncernens verksamheter. Huvudsakligen handlar det om offsetverksamheten och vissa delar av premedia i Stockholm där ett 80-tal medarbetare varslats om uppsägning i början av oktober. Dessa verksamheter har gått med betydande förluster. Sammanfattning Sammantaget innebär åtgärdsprogrammet kostnader av engångskaraktär under 2002 uppgående till 300 Mkr varav 241 Mkr redovisas under tredje kvartalet. Resterande 59 Mkr är hänförliga till åtgärder som kommunicerats i början av oktober och redovisas därför under fjärde kvartalet. Kostnaderna fördelar sig enligt följande (MSEK): Resultateffekt Kassaeffekt Renodling Realisationsvinster vid avyttringar av bolag 30 65 Nedskrivning av goodwill hänförlig till bolag -55 avyttrade i oktober 2002 Nedskrivning av övriga bokförda värden på -130 bolag avyttrade i oktober 2002 Nedskrivning av bokförda värden av -23 produktionsutrustning -178 65 Kostnadsanpassningar Nedskrivning av goodwill hänförlig till -40 Stockholmsverksamheten Utrangeringar av inventarier och -6 produktionsutrustning i Malmö Kostnadsanpassningar för lokaler i Malmö -11 -11 Övriga kostnadsanpassningar -6 -6 -63 17 Summa jämförelsestörande poster per 30 -241 48 september 2002 Ytterligare kostnadsanpassningar under fjärde kvartalet 2002 Kostnadsanpassningar för personal Stockholm -28 -28 Kostnadsanpassningar för lokaler Stockholm -15 -15 Utrangeringar av inventarier och -7 produktionsutrustning Stockholm Leasing- och serviceavtal Stockholm -5 -5 Övriga kostnadsanpassningar -4 -4 -59 -52 Summa jämförelsestörande poster 2002 -300 -3 Elanders efter åtgärdsprogrammet Infologistics Inom Infologistics, där huvudstrategin är att leverera helhetslösningar för publicering är framtidsutsikterna ljusa och det finns stora möjligheter att leverera mervärden i form av näraliggande tjänster. Strukturering av information med flexibla databaser och bildbanker utgör ofta fundamentet i de strategiska affärerna. Elanders är ledande i Norden och bland de större i Europa inom detta område och har en unik kundbas för framtida tillväxt. Affärs-områdets resultat har varit hårt belastat av förlusterna i Oslo samt i Stockholmsverksamheten men efter kostnadsanpassningarna i Stockholm återstår ett infomediahus med goda utsikter att visa lönsamhet och tillväxt, främst inom strategiska kundsegment såsom industri- och handelsföretag, offentlig sektor och förlag. Inom ramen för åtgärdsprogrammet avyttrades Elanders Lithorex i Landskrona i juli samt Elanders Publishing i Oslo och Elanders Skogs Rulloffset i Helsingborg under oktober. Dessa avyttringar innebär sammantaget att affärsområdet avlastas löpande förluster men även framtida förlustrisker och investeringsbehov inom segment som Elanders inte bedömer vara strategiskt riktiga i framtiden. Affärsområdet har efter åtgärdsprogrammet sin bas i infomediahusen i Stockholm och Newcastle samt det nya infomediahuset i Göteborg som är under uppförande. Infomediahusen erbjuder strukturering av information, avancerad premedia, digitaltryck, offsettryck och fulfilmenttjänster. En digitaltrycksenhet finns i Oslo och in-house anläggningar för publicering åt ABB i Västerås och Tetra Pak i Lund. Vidare finns produktionsanläggningar för premedia, offsettryck och fulfilment i Falköping, Malmö, Stockholm, Trelleborg, Östervåla samt Zalalövö (Ungern). Den senare utvecklas över förväntan och behöver omgående utöka sin kapacitet för att klara efterfrågan. Denna utökning klaras genom omflyttning av befintlig utrustning inom koncernen. Infoprint Verksamheterna inom Infoprint vänder sig till kunder för vilka inköp av trycksaker ingår i huvudaffären, främst utgivare av telefonkataloger och liknande publikationer. Det är därför väsentligt svårare att tillhandahålla mervärden och fokus inriktas helt på styckkostnaden för trycksaksproduktionen. Elanders är en av de ledande aktörerna i Norden, särskilt inom katalogproduktion. Tillfredsställande lönsamhet nås genom högeffektiv produktion. Den europeiska marknaden, vilken Elanders opererar på, kännetecknas av överkapacitet och behov av strukturella lösningar. Elanders katalogverksamhet är nu välinvesterad och utgör ett värdefullt inslag i framtida europeiska strukturlösningar. Försäljningen av Elanders Norge i oktober innebär att affärsområdet avlastas löpande förluster och framtida investeringsbehov inom segment som inte är strategiskt riktiga i framtiden. Affärsområdet består efter åtgärdsprogrammet av katalogverksamheten i Kungsbacka med tillhörande försäljnings- och premediaverksamhet i Harrogate, UK samt en anläggning för rulloffset i lägre volymer i Plonsk, Polen. Den senare utför uppdrag för hela koncernen och utgör ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för trycksaksdelen i våra större Master-Vendor affärer. Affärsområdena under de första nio månaderna 2002 Infologistics Trots en ihållande svag konjunktur på flera av de marknader där Infologistics är verksamt visar affärsområdet en stabil utveckling inom de kvarvarande verksamheterna. Intresset för helhetslösningarna inom ramen för vårt Master Vendor-koncept ökar stadigt och Elanders fortsätter att ta marknadsandelar bland större industrikunder. Omsättningsminskningen är hänförlig till konjunkturläget och försäljningen av Lithorex medan resultatförsämringen främst är hänförlig till verksamheten i Oslo som nu har avyttrats samt verksamheten i Stockholm där kostnadsanpassningar genomförs under fjärde kvartalet. Utsikterna för affärsområdet under 2003 bedöms som goda såväl beträffande tillväxt som lönsamhet. Infoprint Konkurrensen på katalogmarknaderna är fortsatt hård. Prisnivåerna är pressade på grund av den rådande överkapaciteten bland de europeiska producenterna. Samordningsprogrammet för Infoprint, innebärande bland annat rationaliseringar och koncentration av verksamheten till koncernens anläggning i Kungsbacka samt betydande investeringar i ny utrustning, avslutades planenligt under 2001. Anläggningen har inget behov av större investeringar under de kommande åren. Minskningen i omsättning är hänförlig till ett par större kunder som från och med i år har valt att tillhandahålla papper genom egen försorg och försämrade priser. Åtgärder för att förbättra produktiviteten, förbättra lönsamheten i produktmix och koncentrera produktion till färre enheter pågår men först under 2003 beräknas affärsområdet kunna visa en väsentlig resultatförbättring. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning sjönk med 210,3 Mkr till 1590,1 Mkr (1800,4 Mkr) medan rörelseresultatet sjönk med 301,8 Mkr till --300,0 Mkr (1,8 Mkr). Det är främst den hårda prisbilden inom Infoprint, allmänt svag konjunktur och kostnaderna för anpassningarna av IT-verksamheten inom Infologistics som bidrar till resultatförsämringen. Vidare är resultatet belastat med kostnader av engångskaraktär om 240,6 Mkr (0 kr) för vilka redogjorts ovan. Investeringar och avskrivningar Under perioden genomförda nettoinvesteringar uppgick till 65 Mkr (165 Mkr). Avskrivningarna uppgick till 152 Mkr (156 Mkr) varav goodwillavskrivningar utgjorde 29,4 Mkr (30,0 Mkr). Finansiell ställning, kassaflöde och soliditet Koncernens nettoskuld uppgick till 760 Mkr (903 Mkr) medan kassaflödet för perioden förbättrades med 283 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 44 Mkr (-239 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 505 Mkr (815 Mkr) vilket gav en soliditet på 29,2 % (36,3%). Personal Medelantalet anställda under perioden var 1775 (1922) varav 1338 i Sverige (1462). Vid slutet av perioden hade koncernen 1702 anställda (1858). Utsikter för framtiden I den senaste delårsrapporten som lämnades den 19 juli 2002 lämnades en prognos som löd: ""Utsikterna för innevarande år påverkas i hög grad av konjunkturen vilken fortfarande inte visar några positiva tendenser. Utvecklingen hittills i år visar att Elanders position på marknaden för större industriella kunder stärks. Det innebär att nyförsäljning och ökade marknadsandelar i Infologistics i viss mån kompenserar för de strukturella problemen inom Infoprint. Osäkerheten om konjunkturutvecklingen och övriga marknadsförutsättningar gör att resultatet för helåret är svårt att bedöma. Dock förutser koncernen ett positivt kassaflöde"". Prognos för 2002 Den nya prognosen för innevarande år innebär ett resultat före skatt om cirka -380 Mkr, belastat med kostnader av engångskaraktär om 300 Mkr. Trots det negativa resultatet uppnår koncernen ett positivt kassaflöde för året. Prognos för 2003 För 2003 lämnas en prognos innebärande ett resultat före skatt om cirka 50 Mkr och ett fortsatt positivt kassaflöde. Kommande rapporter från Elanders Nästa rapport från Elanders (bokslutskommuniké 2002) lämnas den 31 januari 2003. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. I denna rapport har samma redovisningsprinciper tillämpats som i årsredovisningen för 2001. Rapporten uppfyller kraven i Redovisningsrådets rekommendation RR20 avseende delårsrapporter. Telefonkonferens En telefonkonferens är utlyst till idag klockan 14.30. Deltagare ombedes vänligen att ringa telefon +44 20 8240 8242. Kodnamn Elanders. Kungsbacka den 21 oktober 2002 Patrick Holm Verkställande direktör och koncernchef Telefon 0300-501 95 alternativt 0708-210 410 Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.se eller via e-post info@elanders.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00770/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00770/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar