Electrolux bokslutsrapport, 2000

BOKSLUTSRAPPORT 2000 Nettoresultatet ökade med 16% exklusive jämförelsestörande poster Siffror i Mkr, 2000 1999Föränd- 4kv/00 4kv/99 Föränd- om ej annat angivits ring ring Nettoomsättning 124.493 119.550 4% 29.421 28.406 4%¤ Uppgifter exkl. jämförelse- 1) störande poster : Rörelseresultat 8.050 7.420 8% 1.717 1.858 -8% Marginal,% 6,5 6,2 5,8 6,5 Resultat efter finansiella poster 6.978 6.358 10% 1.403 1.569 -11% Nettoresultat per aktie, 13:25 11:45 16% 3,05 2:85 7% kr 2) Värdeskapande 2.423 1.782 641 286 562 -276 Avkastning på eget 18,5 17,2 kapital,% Uppgifter inkl. jämförelse- 1): störande poster Rörelseresultat 7.602 7.204 6% 1.269 1.858 -32% Marginal, % 6,1 6,0 4,3 6,5 Resultat efter finansiella 6.530 6.142 6% 955 1.569 -39% poster Nettoresultat per aktie, kr 12:40 11:40 9% 2:20 2:85 -23% Avkastning på eget kapital, 17,3 17,1 % 3) Utdelning, kr 4:00 3:50 1) Jämförelsestörande poster uppgick 2000 till -448 Mkr och 1999 till -216 Mkr. 2) 2000 baserat på ett genomsnitt av utestående aktier efter återköp på 359,1 miljoner för helåret (1999: 366,2) och 346,0 miljoner för fjärde kvartalet. 3) Förslag för 2000. * God resultatökning för Konsumentprodukter i Nordamerika, nedgång i Europa sid. 6 * Konsumentprodukter utanför Nordamerika och Europa visade positivt resultat för helåret sid. 6 * Fortsatt god tillväxt i försäljning och resultat för Professionella Utomhusprodukter sid. 7 * Reservering på 883 Mkr under fjärde kvartalet för anpassning av organisationen och andra kostnadssänkande åtgärder sid. 2 Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 4:00 kr sid. 9 Styrelsens redogörelse för verksamheten 2000 Nettoomsättning och resultat Electrolux nettoomsättning ökade 2000 till 124.493 Mkr jämfört med 119.550 Mkr föregående år. Av omsättningsökningen på 4% utgjorde förändringar i koncernens struktur -3,2%, förändrade valutakurser +3,6% samt volym/pris/mix +3,7%. För förändringar i koncernens struktur se sid 8. Rörelseresultat ökade 2000 till 7.602 Mkr (7.204), motsvarande 6,1% (6,0) av nettoomsättningen och resultatet efter finansiella poster till 6.530 Mkr (6.142), motsvarande 5,2% (5,1) av omsättningen. Nettoresultatet förbättrades till 4.457 Mkr (4.175), motsvarande 12:40 kr (11:40) per aktie. Resultat exklusive jämförelsestörande poster I resultatsiffrorna ovan ingår jämförelsestörande poster med -448 Mkr (- 216 Mkr), se nedan. Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 8% till 8.050 Mkr (7.420), vilket motsvarar 6,5% (6,2) av omsättningen och resultatet efter finansiella poster ökade med 10% till 6.978 Mkr (6.358), motsvarande 5,6% (5,3) av omsättningen. Nettoresultatet ökade med 13% till 4.762 Mkr (4.200), motsvarande 13:25 kr (11:45) per aktie. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster uppgick under 2000 till -448 Mkr, se tabell nedan. Jämförelsestörande poster under 1999 uppgick till -216 Mkr och utgjordes av en realisationsvinst på 1.625 Mkr från försäljning av verksamheter samt en reservering på 1.841 Mkr till följd av en dom i ett pensionsmål i USA. Jämförelsestörande poster 2000, Mkr Realisationsvinst från avyttring av 241 professionell kylutrustning under 1 kv. Strukturåtgärder, Professionella Inomhusprodukter under 1 kv. för -241 införande av en ny organisation Strukturåtgärder, Konsumentprodukter -883 Allokering av pensionsöverskott från SPP 435 Totalt -448 Reservering under fjärde kvartalet för kostnadsanpassningar Under fjärde kvartalet år 2000, gjordes en reservering på 883 Mkr för följande åtgärder som kommer att genomföras under 2001. Åtgärder Belopp Besparing 2001 cirka, Mkr cirka, Mkr Anpassning av den pan-europeiska organisationen, Electrolux Home Products, 350 160 Europa Anpassning av organisationen och logistikstrukturen, Electrolux Home Products, 200 230 Nordamerika Konsolidering av produktionen inom dammsugare 200 20 Rationalisering av IT-strukturen, m m 130 30 Påverkan av valutaförändringar Förändringen av valutakurser under året avseende både transaktions- och omräkningseffekter, hade netto en positiv påverkan på resultatet efter finansiella poster med cirka 375 Mkr (325). Effekten uppkom främst till följd av förstärkningen av dollarn och det brittiska pundet. Försvagningen av euron hade också en positiv påverkan genom att koncernens har en stor andel av produktionen inom EU. Finansnetto Nettot av koncernens finansiella intäkter och kostnader uppgick till - 1.072 Mkr (-1.062), motsvarande -0,9% (-0,9) av omsättningen. Faktorer som påverkade finansnettot under året var högre räntekostnader på cirka -60 Mkr och finansiering av aktieåterköp med cirka -60 Mkr, medan en lägre genomsnittlig nettoupplåning hade en positiv påverkan med cirka 70 Mkr. Under 1999 påverkades finansnettot av engångsposter på totalt -105 Mkr, som var ett netto av -240 Mkr från otillåten valutahandel av en anställd i Tyskland och 135 Mkr från avvecklingen av koncernens täckning av eget kapital i euro. Skatter Den totala skatten för 2000 uppgick till 2.121 Mkr (2.005), vilket motsvarade 32,5% (32,6) av resultatet efter finansiella poster. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick den effektiva skattesatsen till 32,4% (34,5). Förbättringen har främst uppnåtts genom en rationalisering av koncernens legala struktur. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00030/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00030/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar