HALVÅRSRAPPORT 2002

HALVÅRSRAPPORT 2002 Stockholm den 18 juli 2002 Sid 1 (18) Belopp i Mkr, Först Först Föränd Andra Andra Föränd om ej annat angivits a a ring kvart kvart ring halvå halvå alet alet ret ret 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättning 70.80 71.12 -0.5% 37.22 37.45 -0.6% 4 9 4 9 Rörelseresultat1) 6.513 3.888 68% 2.722 2.036 34% Rörelseresultat exkl. 4.628 3.888 19% 2.722 2.036 34% Jämförelsestörande poster1) 2) Marginal, % 6,5 5,5 7,3 5,4 Resultat efter 6.376 3.251 96% 2.694 1.752 54% finansiella poster1) Resultat efter finansiella poster 4.491 3.251 38% 2.694 1.752 54% exkl. jämförelsestörande poster1) 2) Marginal, % 6,3 4,6 7,2 4,7 Nettoresultat per 14:60 6:55 123% 5:60 3:45 62% aktie, kr3) Nettoresultat per aktie, exkl. 9:35 6:55 43% 5:60 3:45 62% Jämförestestörande poster 2) 3) Värdeskapande2) 2.084 682 1.402 1.475 392 1.083 Avkastning på eget 32,0 16,0 kapital, % Avkastning på eget kapital, exkl. 20,5 16,0 jämförelsestörande poster,% 2) 1) Ny redovisningsprincip för FoU har positivt påverkat resultatet för första halvåret med 102 Mkr, se sid 2. 2) Jämförelsestörande poster på 1.885 Mkr ingår i resultatet för 2002, se sid 2. 3) Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier efter återköp, som uppgick till 329,6 miljoner (341,1). · Ökad efterfrågan i USA, något svagare marknadsläge i Europa Markant förbättring av resultatet i Nordamerika, tillverkning av kylskåp går planenligt · Väsentligt förbättrat resultat och högre marginal för vitvaror i Europa, trots besvärligt marknadsläge · Pågående strukturåtgärder fortgår enligt plan · Nettoomsättning och resultat Electrolux nettoomsättning för första halvåret 2002 uppgick till 70.804 Mkr jämfört med 71.129 Mkr motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en minskning med 0,5%, av vilket +0,4% kan hänföras till förändrade valutakurser, -4,6% till förändringar i koncernens struktur och +3,7% till volym/pris/mix. För förändringar i koncernens struktur se sid 6. Rörelseresultatet ökade till 6.513 Mkr (3.888), motsvarande 9,2% (5,5) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster steg till 6.376 Mkr (3.251), vilket motsvarade 9,0% (4,6) av omsättningen. Nettoresultatet ökade till 4.812 Mkr (2.228), vilket motsvarade 14:60 kr (6:55) per aktie. Jämförelsestörande poster I ovan nämnda resultatsiffror för det första halvåret 2002 ingår jämförelsestörande poster på 1.885 Mkr (0). Dessa poster hänför sig till första kvartalet och utgörs av en realisationsvinst på 1.800 Mkr från avyttringen av den resterande delen av verksamheten inom fritidsprodukter samt en realisationsvinst på 85 Mkr från försäljningen av den europeiska verksamheten inom home comfort. Ändrad redovisningsprincip för FoU Redovisningsrådets rekommendation, RR15 Immateriella tillgångar, trädde i kraft den 1 januari 2002. Enligt rekommendationen ska kostnader för utveckling av produkter och programvara aktiveras. Under första halvåret 2002 har 102 Mkr i utvecklingskostnader aktiverats avseende projekt som startats under första halvåret. Föregående års resultat har inte justerats i detta avseende. Ytterligare fem andra redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet trädde i kraft 1 januari 2002. Dessa har inte haft någon materiell påverkan på koncernens bokslut. Resultat exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 19% till 4.628 Mkr (3.888), vilket motsvarade 6,5% (5,5) av försäljningen. Resultatet efter finansiella poster ökade med 38% till 4.491 Mkr (3.251), motsvarande 6,3% (4,6) av nettoomsättningen. Nettoresultatet ökade med 38% till 3.078 Mkr (2.228), vilket motsvarade 9:35 kr (6:55) per aktie. Påverkan av valutaförändringar Förändringen av valutakurser under perioden, avseende både transaktions- och omräkningseffekter, hade netto en positiv påverkan på resultatet efter finansiella poster med cirka 80 Mkr. Effekten under andra kvartalet uppskattas till cirka -95 Mkr, främst till följd av en generell förstärkning av den svenska kronan mot de flesta utländska valutor och särskilt USA-dollarn. Finansnetto Finansnettot uppgick till -137 Mkr (-637). Förbättringen beror främst på lägre räntor och en minskad nettoskuld. Andra kvartalet Nettoomsättningen under andra kvartalet 2002 uppgick till 37.224 Mkr (37.459). Av minskningen på -0,6% kan -3.0% hänföras till förändrade valutakurser, -5.6% till förändringar i koncernens struktur och +8.0% till volym/pris/mix. Rörelseresultatet ökade med 34% till 2.722 Mkr (2.036), motsvarande 7,3% (5,4) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster steg med 54% till 2.694 Mkr (1.752), vilket motsvarade 7,2% (4,7) av omsättningen. Nettoresultatet uppgick till 1.850 Mkr (1.162), motsvarande 5:60 kr (3:45) per aktie. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2.181 Mkr (4.934). Försämringen kan främst hänföras till en högre ökning av kundfordringar och varulager under första halvåret 2002 än motsvarande period föregående år, och slutbetalningen på 94 miljoner dollar (cirka 990 Mkr) avseende ett pensionsmål till amerikanska pensionsmyndigheten PBGC. Finansiell ställning Eget kapital Eget kapital uppgick per den 30 juni 2002 till 30.437 Mkr (28.861), vilket motsvarade 92:40 kr (84:60) per aktie. Avkastningen på eget kapital var 32,0% (16,0). Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen på eget kapital 20,5% (16,0). Nettotillgångar De genomsnittliga nettotillgångarna för perioden uppgick till 39.146 Mkr (45.800) exklusive jämförelsestörande poster och till 37.985 Mkr (44.024) inklusive jämförelse-störande poster. Minskningen beror främst på avyttringar och strukturåtgärder samt valutakursförändringar. Avkastningen på nettotillgångarna var 34,3% (17,7) och 23,6% (17,0) exklusive jämförelsestörande poster. Per den 30 juni 2002 uppgick nettotillgångarna i procent av omsättningen till 24,5% (28,7). Skuldsättningsgrad och likvida medel Nettoupplåningen minskade till 6.896 Mkr (17.631). Skuldsättningsgraden minskade till 0,22 (0,59). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14.336 Mkr (11.577). Värdeskapande Under första halvåret 2002 skapade koncernen totalt 2.084 Mkr i värde jämfört med 682 Mkr första halvåret föregående år. Uppgången beror huvudsakligen på en förbättring av rörelsemarginalen till 6,5% (5,5), som främst kan hänföras till ett väsentligt bättre rörelseresultat för Konsumentprodukter i USA och Europa. Koncernens kapitalomsättningshastighet förbättrades till 3,6 från 3,1 föregående år. Tabellen nedan visar värdeskapandet per affärsområde för perioden. Mkr Först Först Andra Andra a a kvart kvart Helår halvå halvå alet alet ret ret 2002 2001 Föränd 2002 2001 Föränd 2001 ring ring Konsumentprodukter Europa 896 378 518 522 245 277 1.172 Nordamerika 1.060 405 655 753 139 614 -297 Övriga världen -538 -515 -23 -192 -259 67 - 1.023 Konsumentprodukter 1.418 268 1.150 1.083 125 958 -148 totalt Professionella produkter Inomhusprodukter 115 346 -231 84 238 -154 250 Utomhusprodukter 628 491 137 340 261 79 914 Professionella 743 837 -94 424 499 -75 1.164 produkter totalt Koncerngemensamma -77 -423 346 -32 -232 200 -754 kostnader, m m Totalt 2.084 682 1.402 1.475 392 1.083 262 Med värde menas rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskat med en vägd, genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) beräknad på koncernens genomsnittliga nettotillgångar. Koncernens WACC har sänkts från 14% till 13% före skatt från och med 1 januari 2002. Utvecklingen per affärsområde Konsumentprodukter Marknaden för vitvaror i Europa ökade i volym under första halvåret 2002 med cirka 1% jämfört med samma period föregående år. Marknaden i Västeuropa visade en nedgång med knappt 2% medan den östeuropeiska marknaden ökade med cirka 11%. Andra kvartalet ökade marknaden i volym med cirka 2%, varav den västeuropeiska marknaden var oförändrad i volym medan Östeuropa ökade med cirka 13%. Koncernen uppnådde en ökad försäljning, framför allt i Östeuropa samt till stora kunder. Rörelseresultatet förbättrades väsentligt med en högre marginal för både första halvåret och andra kvartalet. Förbättringen av resultatet beror huvudsakligen på högre volymer, lägre materialkostnader och ökad intern interna effektivitet.. Den amerikanska marknaden för vitvaror ökade i volym med cirka 10% under första halvåret och med cirka 9% andra kvartalet. Inklusive utrustning för luftkonditionering och mikrovågsugnar var uppgången i marknaden cirka 7% för hela perioden och cirka 9% andra kvartalet. Koncernens försäljning i Nordamerika ökade jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen visade en markant förbättring, framför allt under andra kvartalet. Resultatet för föregående år påverkades negativt av engångskostnader på cirka 600 Mkr till följd av problem i samband med uppstartningen av en ny generation kylskåp. Försäljningen av utrustning för luftkonditionering var betydligt lägre än föregående år och rörelseresultatet för detta produktområde visade en markant nedgång. Efterfrågan på vitvaror i Brasilien minskade, men förbättrades något under andra kvartalet. Koncernens försäljning minskade jämfört med föregående år. Rörelseresultatet visade en väsentlig nedgång och var negativt, främst till följd av högre materialkostnader och en försämrad produktmix. Lägre export till Argentina hade också en negativ påverkan. Koncernen uppnådde en god försäljningstillväxt i Kina. Rörelseresultatet för den kinesiska verksamheten var positiv för perioden som helhet. Försäljningen i Indien var lägre än föregående år. Rörelseresultatet för den indiska verksamheten förbättrades något till följd av genomförda strukturåtgärder, men var fortfarande negativt. Marknaden för vitvaror i Australien visade en mindre uppgång och koncernen hade en positiv trend i både försäljning och resultat. Totalt sett försämrades rörelseresultatet för vitvaror utanför Europa och Nordamerika jämfört med föregående år. Efterfrågan på dammsugare i USA visade en mindre ökning, framför allt i de lägre prissegmenten. Efterfrågan i Europa minskade däremot något. Försäljningen för produktlinje dammsugare var något högre än föregående år till följd av en stark försäljningsökning i USA. Rörelseresultatet var i stort sett oförändrat. Den europeiska efterfrågan på utomhusprodukter för konsumentmarknaden mattades under andra kvartalet och var i stort sett oförändrad för perioden som helhet. Försäljningen för koncernens europeiska verksamhet visade dock en god tillväxt, framför allt i Storbritannien. Rörelseresultatet förbättrades markant tack vare högre volymer och genomförda strukturåtgärder. Efterfrågan på utomhusprodukter i USA var något högre än föregående år. Koncernens uppnådde en ökad försäljningsvolym och rörelseresultatet och marginalen förbättrades. Totalt sett ökade försäljningen för affärsområde Konsumentprodukter jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades. Professionella inomhusprodukter Efterfrågan på storköksutrustning i Västeuropa var något lägre än föregående år och koncernens minskade på de flesta marknader. Rörelseresultatet förbättrades dock, tack vare avyttringen av en förlustbringande verksamhet under andra halvåret 2001. Efterfrågan på tvättutrustning minskade i Europa och var i stort sett oförändrad i USA. Produktlinjens försäljning visade en god tillväxt på den amerikanska marknaden tack vare lanseringen av nya produkter, men minskade totalt sett. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades. Efterfrågan på kompressorer ökade något i Europa. Försäljningen för produktlinje komponenter minskade till följd av avyttringar, men ökade för jämförbara enheter. Rörelseresultatet visade en betydande förbättring till följd av genomförda strukturåtgärder och lanseringen av en ny kompressor. Totalt sett minskade försäljningen för affärsområde Professionella Inomhusprodukter jämfört med första halvåret föregående år, huvudsakligen till följd av avyttringar och genomförda strukturåtgärder. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades för jämförbara enheter. Professionella utomhusprodukter Efterfrågan på professionella motorsågar var i stort sett oförändrad i Europa och USA. Koncernens försäljning ökade jämfört med föregående år, men med en lägre andel högre specificerade motorsågar. Även försäljningen av utrustning för trädgårdsskötsel var högre än under 2001. Försäljningen av kapmaskiner var i stort sett oförändrad, medan försäljningen av diamantverktyg minskade i framför allt USA. Totalt sett visade försäljningen för Professionella Utomhusprodukter en god tillväxt. Förändringen av redovisningsprincip för FoU hade en väsentlig, positiv påverkan på rörelseresultatet för detta affärsområde. Både resultatet och marginalen förbättrades dock även justerat för förändringen i redovisingsprincip. Större förändringar i koncernen Avyttringar Per den 1 januari avyttrades den resterande delen av produktlinje fritidsprodukter, som ingick i Professionella Inomhusprodukter. Verksamheten hade under 2001 en omsättning på cirka 1.300 Mkr och cirka 1.400 anställda. Avyttringen medförde en realisationsvinst på cirka 1.800 Mkr. Per den 1 januari avyttrades den europeiska verksamheten inom home comfort, som ingick i affärsområde Konsumentprodukter. Verksamheten hade under 2001 en omsättning på cirka 850 Mkr och cirka 280 anställda. Avyttringen medförde en realisationsvinst på cirka 85 Mkr. Per den 1 april avyttrades koncernens mexikanska kompressorfabrik, som ingick i produktlinje komponenter inom affärsområde Professionella Inomhusprodukter. Verksamheten hade under 2001 en omsättning på cirka 180 Mkr och 240 anställda. Avyttringen genomfördes i stort sett till bokfört värde. Per den 30 april avyttrades den europeiska motorverksamhet, som ingick i produktlinje komponenter inom affärsområde Professionella Inomhusprodukter. Under 2001 hade verksamheten en omsättning på cirka 2.250 Mkr, varav cirka 975 Mkr var extern försäljning. Verksamheten hade cirka 1.950 anställda. Avyttringen genomfördes i stort sett till bokfört värde. I juni träffades avtal om avyttring av Zanussi Metallurgica, som ingick i produktlinje komponenter inom affärsområde Professionella Inomhusprodukter. Verksamheten hade 2001 en omsättning på cirka 1.300 Mkr, varav cirka 600 Mkr var extern försäljning. Antalet anställda uppgår till cirka 640. Försäljningen förväntas vara slutförd per den 31 juli och beräknas inte ha någon nämnvärd påverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. Förvärv Per den 1 juli förvärvades Diamant Boart International, världsledande tillverkare och distributör av diamantverktyg och annan utrustning för byggnads- och stenindustrin. Köpeskillingen uppgick till cirka 1.700 Mkr. Under 2001 hade verksamheten en omsättning på cirka 2.500 Mkr och cirka 2.000 anställda. Förvärvet väntas ge ett årligt tillskott på cirka 200 Mkr till koncernens rörelseresultat. Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i affärsområde Professionella Utomhusprodukter, som under 2001 hade en omsättning på 1.300 Mkr inom produktkategorierna kapmaskiner och diamantverktyg. Pågående strukturåtgärder och kostnadsanpassningar De strukturåtgärder som aviserades under 2001 fortgår planenligt. Åtgärderna berör främst verksamheterna inom komponenter och vitvaror och omfattar både nedläggning av fabriker och rationaliseringar inom försäljning och administration. Se även Koncernchefens kommentar, sid 9. Av den totala reserveringen på 3.261 Mkr som gjordes under 2001, hade cirka 2.185 Mkr utnyttjats per 30 juni 2002. Besparingar under första halvåret uppgick till cirka 346 Mkr. De hittills genomförda åtgärderna har inneburit en minskning av antalet anställda med cirka 2.940 personer, varav cirka 1.870 under första halvåret 2002. Avsättningar under Utnyttj Bespari Beräkna 2001, SEKm at ngar de bespari ngar Avsättn t o m t o m 2002 2003 ing 2a kv 2a kv Vitvaror, Europa 997 317 77 206 552 Dammsugare, Europa 19 16 - 9 17 Trädgårdsprodukter, 157 76 23 51 96 Europa Vitvaror, Nordamerika 114 58 52 157 210 Vitvaror, övriga 40 20 22 38 47 världen Konsumentprodukter 1.327 487 174 461 922 totalt Storköksutrustning 168 156 37 89 89 Komponenter 1.710 1.507 121 273 343 Övrigt 56 35 14 33 36 Totalt 3.261 2.185 346 856 1.390 Moderbolaget AB Electrolux Moderbolagets nettoomsättning uppgick första halvåret 2002 till 3.331 Mkr (3.641). Resultatet efter finansiella poster var 2.602 Mkr (518), vilket inkluderar utdelningar från dotterbolag på 3.975 Mkr (924). Investeringarna var 67 Mkr (71). De likvida medlen uppgick vid utgången av perioden till 7.668 Mkr (4.507) jämfört med 4.281 Mkr vid utgången av år 2001. Återköp av egna aktier och nedsättning av aktiekapitalet Electrolux styrelse beviljade ytterligare återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman i april 2002. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många A- och/eller B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier. Efter nedsättningen av aktiekapitalet i AB Electrolux i maj 2002 fördelas bolagets aktiekapital på 10.000.000 A-aktier och 328.712.580 B- aktier, totalt 338.712.580 aktier. Electrolux äger för närvarande 9.148.000 tidigare återköpta B-aktier, motsvarande 2,7% av antalet utestående aktier. Under andra kvartalet återköptes inga aktier. Koncernchefens kommentar Koncernen uppnådde en avsevärd förbättring av resultat och marginal under första halvåret 2002. Framför allt andra kvartalet var starkt med en rörelsemarginal på 7,3% jämfört med 5,4% föregående år. Marknaden i USA visade en något större uppgång än förväntat, medan efterfrågan i Europa som väntat var något svagare än föregående år. De flesta av koncernens verksamheter visade bättre resultat. Huvuddelen av resultatförbättringen kan dock hänföras till vitvaror i USA, där vi hade ett svagt första halvår föregående år på grund av leveransproblem och avsevärda kostnader vid infasningen av den nya generationen kylskåp. Vi hade också positiva effekter från de pågående strukturåtgärderna och uppnådde de besparingar som förväntats. Konsumentprodukter utanför Europa och Nordamerika uppnådde ett positivt rörelseresultat under andra kvartalet efter en förlust under det första. Resultatet för perioden som helhet var dock markant sämre än föregående år. Professionella Inomhusprodukter uppnådde en förbättring efter justering för avyttringen av den lönsamma verksamheten inom fritidsprodukter. Professionella Utomhusprodukter hade en fortsatt positiv trend i resultat och marginalen förbättrades från en hög nivå. Stark resultatförbättring i Nordamerika Rörelseresultatet för konsumentprodukter i Nordamerika ökade under andra kvartalet med 653 Mkr, vilket nästan var en fördubbling jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades från 4,9% 8,9%. Koncernen gynnades av uppgången i efterfrågan inom såväl vitvaror som dammsugare och utomhusprodukter. Vi hade också en bättre mix inom vitvaror genom en högre andel nya produkter. Som jag nämnde ovan jämför vi dock med ett svagt resultat föregående år, då problemen inom kylskåpsdivisionen innebar en negativ påverkan med cirka 600 Mkr, varav huvuddelen under andra kvartalet. Tillverkningen i våra två kylskåpsfabriker normaliserades i slutet av 2001. Vi producerar idag fler kylskåp än innan övergången till det nya sortimentet och med färre anställda. De nya produkterna har tagits emot väl på marknaden. Vi har nu återtagit de marknadsandelar som vi tappade under 2001 till följd av problemen. Vi har även lyckats öka vår andel för större s k side-by-side kylskåp i de högre prissegmenten där vi tidigare inte haft lämpliga produkter. Bättre resultat för vitvaror i Europa Även vitvaror i Europa uppnådde ett väsentligt förbättrat rörelseresultat och högre marginal, trots ett besvärligt marknadsläge med en fortsatt nedgång av bl a den tyska marknaden. Vi hade en fortsatt positiv trend när det gäller marknadsandel. I Europa inriktar vi oss på att minska komplexiteten i verksamheten och att öka takten när det gäller produktförnyelse. Vi kommer under de närmaste åren att mer än halvera antalet produktplattformar. I september inleds det första projektet som innebär att minska antalet plattformar för diskmaskiner från 4 till 1 till år 2004. Vi fortsätter också att integrera processer och skapa en pan-europeisk struktur. Under första halvåret lanserade vi fler nya produkter än under föregående år, bl a en ny frontmatad tvättmaskin med högsta prestanda och bästa s k AAA rating enligt EU:s normer för vatten- och energiåtgång. Dessutom lanserades en ny diskmaskin, Izzi, som är ett bra exempel på en produkt som tagits fram med hjälp av konsumentpaneler och testgrupper. Den kombinerar enkelhet i användningen med en elegant design. Båda dessa produkter har sålt mycket bra på de marknader där de hittills introducerats. Strukturåtgärderna enligt plan De pågående strukturåtgärderna har i allt väsentligt följt uppgjorda planer. Åtgärderna berör främst verksamheterna inom vitvaror och komponenter och omfattar bl a nedläggning av tillverkningsenheter samt rationaliseringar inom försäljning och administration. Vi har hittills utnyttjat cirka 65% av reserveringen på knappt 3,3 miljarder kronor. Besparingarna under första halvåret uppgick till cirka 340 Mkr. Huvuddelen av besparingarna under 2002 förväntas under senare delen av året. Under första halvåret stängdes en fabrik för kompressorer i Nordamerika, samt en spisfabrik i Norge och en mindre enhet för tvättmaskiner i Indien. Vi är i slutförhandlingar med arbetstagarrepresentanter avseende stängningen av en fabrik för spishällar och en fabrik för kylskåp i Tyskland. I enlighet med tidigare beslutade strukturåtgärder pågår även stängningen av en fabrik för dammsugare i Tyskland, som kommer att vara avslutad i september. Ökade satsningar på produkter och marknadsföring Under de senaste åren har vi genom en rad åtgärder förbättrat koncernens interna effektivitet och kostnadsstruktur. Genom avyttring av 19 verksamheter med en sammanlagd omsättning på mer än 27 miljarder kronor har koncernen renodlats till färre områden. Vi har stärkt våra marknadsandelar inom kärnområdena och förbättrat våra positioner hos ledande återförsäljare i både Europa och USA. Med undantag för 2001, då vi hade problemen inom kylskåpsdivisionen i USA har såväl kassaflödet som resultatet och lönsamheten successivt förbättrats. Balansräkningen har stärkts och koncernen har sedan 1998 täckt sin genomsnittliga kapitalkostnad, WACC. Fokus i koncernen har hittills huvudsakligen varit på volym och kostnader. För att skapa tillväxt och stärka vår bruttomarginal måste vi satsa mer på produktförnyelse och marknadsföring. Vi spenderar mindre inom dessa områden än flera av våra konkurrenter. Varje gång vi kommer ut med en ny produkt som möter konsumenternas behov ser vi att de också är villiga att betala mer för denna produkt. Det gäller därför att bättre förstå konsumenternas behov. Från och med nu måste varje ny produktinvestering vara baserad på ett klart identifierat användarbehov. En ökad takt vad gäller utvecklingen av nya produkter är också en förutsättning för att vi ska lyckas med konsolideringen på varumärkessidan och bygga färre och starkare varumärken. Fortsatt fokus på struktur och kostnadseffektivitet Ökade satsningar på produkter och marknadsföring innebär dock inte att vi kan tappa fokus på kostnadssidan. En hög kostnadseffektivitet är en förutsättning för att lyckas i våra starkt konkurrensutsatta branscher. Det är också nödvändigt för att kunna förbättra lönsamheten inom flera områden. Trots att vi uppnått mycket under de senaste åren har vi fortfarande verksamheter i koncernen som inte skapar värde. Dessa motsvarar idag cirka en fjärdedel av omsättningen. Hit hör t ex Komponenter. Men det finns både länder och produktområden som faller inom denna kategori. Vår målsättning är naturligtvis att säkerställa att dessa verksamheter ska skapa tillräckligt med värde. En del problemområden har adresserats genom de strukturåtgärder som initierades i slutet av förra året. Inom Komponenter, som visade en betydande förlust för 2001, har vi gjort nedskrivningar, stängt tillverkningsenheter och sålt delar av verksamheten. Vi räknar med att denna verksamhet ska visa en mindre vinst för helåret. Verksamheter motsvarande cirka 40% av koncernens omsättning skapar idag värde men bör kunna öka sitt värdeskapande. Inom dessa områden har vi i regel bra marknadspositioner. För båda dessa kategorier gäller att vi måste sänka kostnader, minska komplexiteten och förbättra produktutbudet. Inom övriga delar av koncernen har vi starka positioner och en god lönsamhet. Utmaningen är här att hitta möjligheter till lönsam tillväxt. Vi utarbetar nu detaljerade treårsplaner för samtliga verksamheter på produktlinjenivå. Prioriteringar på kortare sikt Jag är övertygad om att vi genom olika åtgärder ytterligare kan förbättra lönsamheten och värdeskapandet i koncernen. Som jag tidigare nämnt vid olika tillfällen är vår ambition i första hand att stabilisera koncernens rörelsemarginal på 6%-nivån. Våra prioriteringar för att uppnå detta är i första hand att · Fullfölja pågående strukturförändringar och åtgärder inriktade på att driva ut kostnader och komplexitet i hela verksamheten · Åtgärda de verksamheter som inte skapar värde · Se till att vi har tillräckliga resurser och effektiva processer för att öka satsningarna på produktutveckling och marknadsföring · För att lyckas i våra branscher räcker det inte idag att bara ha stora volymer och låga kostnader i tillverkningen. Det gäller att också vara en av de tre viktigaste leverantörerna till de stora återförsäljarna och framför allt - att vara en av de ledande när det gäller konsumenternas uppfattningar och attityder. Electrolux måste förändras och bli ett sant marknadsdrivet bolag. Förväntningar på andra halvåret 2002*) Vi förväntar oss att marknadsläget under andra halvåret 2002 kommer att vara oförändrat jämfört med föregående år i både Europa och Nordamerika. Det råder dessutom fortfarande osäkerhet om konsumenternas konsumtionsvilja och framtidstro i USA. Under både tredje och fjärde kvartalet kommer vi inom vitvaror att jämföra med starka kvartal föregående år. Trots förväntningar om en oförändrad efterfrågan, och baserat på de pågående strukturåtgärderna samt kostnaderna avseende nytt kylskåpssortiment i USA under 2001, bör koncernen kunna uppnå ett förbättrat rörelseresultat och värdeskapande för andra halvåret 2002, jämfört med samma period 2001. För helåret 2002 förväntas rörelseresultatet och värdeskapandet därmed visa en väsentlig förbättring jämfört med föregående år, exklusive jämförelsestörande poster. Stockholm den 18 juli 2002 Hans Stråberg VD och koncernchef *) Detta är en förändring av de förväntningar som publicerades i koncernens rapport för första kvartalet den 18 april 2002 och som löd "Marknadsläget förväntas under 2002 i stort sett vara oförändrat jämfört med föregående år i både Europa och Nordamerika. Det råder dock fortfarande osäkerhet om konsumenternas framtidstro och konsumtion, särskilt i Nordamerika. Trots förväntningarna om oförändrad efterfrågan, men med hänsyn till de tidigare annonserade strukturåtgärderna, bör koncernen uppnå en förbättring av rörelseresultatet och värdeskapandet för helåret 2002, exklusive jämförelsestörande poster." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar