Rapport för de första nio månaderna 2000

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2000 -Nettoresultatet per aktie ökade med 19% - Siffror i Mkr, om Nio månader Tredje kvartalet ej annat angivits 1) 1) 2000 1999 Förändring 2000 1999 Förändring Nettoomsättning 95.072 91.144 4% 29.644 29.070 2% Rörelseresultat 6.333 5.346 18% 1.830 1.539 19% Marginal, % 6,7 5,9 6,2 5,3 Resultat efter finansiella poster 5.575 4.573 22% 1.504 1.354 11% Marginal, % 5,9 5,0 5,1 4,7 Nettoresultat per 10:20 8:55 19% 2:85 2:80 2% 2) aktie, kr 3) Värdeskapande 2.137 1.220 917 406 380 26 Avkastning på eget 19,2 17,0 kapital, % 1) Beloppen för 1999 inkluderar jämförelsestörande poster på -216 Mkr, se sid. 2. 2) Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier för perioden efter återköp. 3) Se definition på sid. 4. *Tillväxten i efterfrågan i Europa och USA mattades under tredje kvartalet *Högre resultat för både Konsumentprodukter och Professionella produkter *God resultatökning i Nordamerika för såväl inomhus- som utomhusprodukter *Lägre resultat för Konsumentprodukter i Europa i tredje kvartalet *Värdeskapandet ökade med 917 Mkr jämfört med föregående år Nettoomsättning och resultat Electrolux nettoomsättning för de första nio månaderna 2000 uppgick till 95.072 Mkr jämfört med 91.144 Mkr föregående år. Av ökningen på 4,3% kan - 3,5% hänföras till förändringar i koncernens struktur, +2,4% till förändrade valutakurser och +5,4% till pris/mix/volym. Rörelseresultatet ökade med 18% till 6.333 Mkr (5.346), motsvarande 6,7% (5,9) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 22% till 5.575 Mkr (4.573), vilket motsvarade 5,9% (5,0) av omsättningen. Nettoresultatet ökade med 19% till 3.716 Mkr (3.124), motsvarande 10:20 kr (8:55) per aktie. I ovan nämnda resultat för 1999 ingår jämförelsestörande poster på -216 Mkr, som utgjordes av en reservering under tredje kvartalet på 1.841 Mkr (225 miljoner USD) till följd av en dom i ett pensionsmål i USA och en realisationsvinst på 1.625 Mkr under samma kvartal från försäljningen av en verksamhet inom Professionella Produkter. Vid jämförelse med 1999, exklusive dessa jämförelsestörande poster, ökade rörelseresultatet med 14%, resultatet efter finansiella poster med 16% och nettoresultatet med 18%. Förändringen av valutakurser under perioden, avseende både transaktions- och omräkningseffekter, hade netto en positiv påverkan på resultatet efter finansiella poster med cirka 475 Mkr. Effekten uppkom främst till följd av förstärkningen av dollarn och det brittiska pundet. Försvagningen av euron hade också en positiv påverkan genom att koncernen har en stor andel av produktionen inom EU. Geografiskt ökade rörelseresultatet i Nordamerika. En förbättring uppnåddes även i Asien. Sålda verksamheter ingår i siffrorna för de första nio månaderna föregående år med sammanlagt cirka 3.200 Mkr i nettoomsättning och cirka 80 Mkr i rörelseresultat, rensat för förvärvade enheter. Tredje kvartalet Tredje kvartalet 2000 ökade försäljningen till 29.644 Mkr jämfört med 29.070 Mkr motsvarande period föregående år. Av ökningen på 2% kan -3,8% hänföras till förändringar i koncernens struktur, +5,6% till förändrade valutakurser och +0,2% till pris/mix/volym. Rörelseresultatet ökade med 19% till 1.830 Mkr (1.539), motsvarande 6,2% (5,3) av omsättningen och resultatet efter finansiella poster förbättrades med 11% till 1.504 Mkr (1.354), motsvarande 5,1% (4,7) av omsättningen. Nettoresultatet uppgick till 1.018 Mkr (1.024), vilket motsvarade 2:85 kr (2:80) per aktie. I resultatet för 1999 ingår som nämnts ovan jämförelsestörande poster på - 216 Mkr. Exklusive dessa poster ökade rörelseresultatet med 4%, medan resultatet efter finansiella poster minskade med 4%. Finansnettot försämrades jämfört med tredje kvartalet föregående år, då koncernen hade betydande vinster från finansverksamheten. Ett högre ränteläge hade också en negativ påverkan. Kassaflöde Kassaflödet efter utdelning samt rensat för valutakursförändringar var - 963 Mkr (4.548). Försämringen förklaras främst av en ökning av rörelsekapitalet till följd av en högre omsättning, lägre intäkter från försäljning av verksamheter samt återköp av aktier. Förbättringen av resultatet bidrog positivt. (Se sid. 9). Eget kapital och skuldsättningsgrad Eget kapital uppgick per den 30 september 2000 till 26.348 Mkr (24.769), vilket motsvarade 75:20 kr (67:60) per aktie. Avkastningen på eget kapital uppgick till 19,2% (17,0) och avkastningen på nettotillgångarna till 21,8% (17,9). Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen på eget kapital 19,2% (17,2) och avkastningen på nettotillgångarna 21,1% (18,2). De genomsnittliga nettotillgångarna, korrigerade för jämförelsestörande poster, uppgick för perioden till 39.963 Mkr (40.674). Nettoupplåningen uppgick till 16.587 Mkr (13.152). Skuldsättningsgraden förbättrades till 0,61 (0,51). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 10.854 Mkr (11.731). Moderbolaget AB Electrolux Moderbolagets nettoomsättning uppgick för de första nio månaderna 2000 till 5.346 Mkr (4.794). Resultatet efter finansiella poster var 6.122 Mkr (1.524), vilket inkluderar utdelningar från dotterbolag på 6.764 Mkr (1.978). Investeringarna var 123 Mkr (230). De likvida medlen uppgick vid utgången av perioden till 3.661 Mkr (3.608) mot 3.731 Mkr vid årsskiftet. Moderbolagets andel av överskottsmedlen från SPP uppgår till 264 Mkr. Dessa har inte inräknats i resultatet för perioden, se även sid 7. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01040/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01040/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar