Rapport för de första nio månaderna 2002

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2002 Nettoresultatet per aktie ökade med 58% till 13:10 kr Belopp i Mkr, Nio Nio Förändr Tredje Tredje Förändr om ej annat angivits månader månader ing kvarta kvarta ing 2002 2001 let let 2002 2001 Nettoomsättning 102.564 103.922 -1,3% 31.760 32.793 -3,2% Rörelseresultat1) 8.294 6.330 +31% 1.781 2,442 -27% Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande 6.384 4.973 +28% 1.756 1.085 +62% poster1) 2) Marginal, % 6,2 4,8 5,5 3,3 Resultat efter 8.104 5.453 +49% 1.728 2.202 -22% finansiella poster1) Resultat efter finansiella poster 6.194 4.096 +51% 1.703 845 +102% exkl. jämförelsestörande poster1) 2) Marginal, % 6,0 3,9 5,4 2,6 Nettoresultat per 18:40 12:20 +51% 3:80 5:65 -33% aktie, kr3) Nettoresultat per aktie, exkl. 13:10 8:30 +58% 3:75 1:75 +114% jämförestestörande poster 2) 3) Värdeskapande2) 2.720 229 +2,491 636 -453 +1.089 Avkastning på eget 26,6 19,2 kapital, % Avkastning på eget kapital, exkl. 18,9 13,0 jämförelsestörande poster,% 2) 1) Ny redovisningsprincip för FoU och programvara har positivt påverkat resultatet för första nio månaderna 2002 med 155 Mkr, se sid 2. 2) Jämförelsestörande poster på 1.910 Mkr (1.357) ingår i resultatet för 2002, se sid 2. 3) Baserat på det genomsnittliga antal aktier efter återköp, se sid 10. · Markant resultatuppgång för verksamheten i Nordamerika, dock från en låg nivå föregående år · Väsentlig förbättring av resultat och marginal för vitvaror i Europa · Bättre resultat för både Professionella Inomhus- och Utomhusprodukter för jämförbara enheter · Skuldsättningsgraden förbättrades till 0,13 tack vare ett fortsatt starkt kassaflöde Nettoomsättning och resultat Electrolux nettoomsättning för de första nio månaderna 2002 uppgick till 102.564 Mkr jämfört med 103.922 Mkr motsvarande period föregående år. Av minskningen på 1,3% kan -2,2% hänföras till förändrade valutakurser, - 3,9% till förändringar i koncernens struktur och +4,8% till volym/pris/mix. Rörelseresultatet uppgick till 8.294 Mkr (6.330), vilket motsvarade 8,1% (6,1) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster var 8.104 Mkr (5.453), motsvarande 7,9% (5,2) av omsättningen. Nettoresultatet var 6.051 Mkr (4.156), vilket motsvarade 18:40 kr (12:20) per aktie. Jämförelsestörande poster I ovan nämnda resultatsiffror för de första nio månaderna 2002 ingår jämförelsestörande poster på 1.910 (1.357). Se tabell nedan. Jämförelsestörande poster under januari -september, Mkr 2002 2001 Realisationsvinst i första kvartalet 2002 från avyttringen av resterande del av produktlinje 1.800 fritidsprodukter Realisationsvinst i första kvartalet 2002 från avyttringen av den europeiska verksamheten inom home 85 comfort Realisationsvinst, netto, i tredje kvartalet 2002 från avyttringen av Zanussi Metallurgica, den mexikanska kompressorfabriken samt den europeiska motorverksamheten 25 Realisationsvinst i tredje kvartalet 2001 från avyttringen av större delen av produktlinje 3.120 fritidsprodukter Avsättning för strukturåtgärder i tredje kvartalet 2001, främst avseende verksamheten inom komponenter -1.763 Totalt 1.910 1.357 Resultat exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 28% till 6.384 Mkr (4.973), motsvarande 6,2% (4,8) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster ökade med 51% till 6.194 Mkr (4.096), vilket motsvarade 6,0% (3,9) av omsättningen. Nettoresultatet ökade med 52% till 4.300 Mkr (2.824), motsvarande 13:10 kr (8:30) per aktie. Finansnetto Finansnettot uppgick till -190 Mkr (-877). Förbättringen beror främst på lägre räntor och en minskad nettoskuld. Påverkan av valutaförändringar Förändringen av valutakurser under perioden, avseende både transaktions- och omräkningseffekter, hade netto en negativ påverkan på resultatet efter finansiella poster med cirka 155 Mkr. Effekten under tredje kvartalet uppskattas till cirka -220 Mkr, främst till följd av en förstärkning av den svenska kronan mot USA-dollarn. Ändrad redovisningsprincip för FoU fr o m 1 januari 2002 Redovisningsrådets rekommendation, RR15 Immateriella tillgångar, trädde i kraft den 1 januari 2002. Enligt rekommendationen ska kostnader för utveckling av produkter och programvara aktiveras. Under årets första nio månader har 155 Mkr i utvecklingskostnader aktiverats avseende projekt som startats under perioden. Föregående års resultat har inte justerats i detta avseende. Ytterligare fem andra redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet trädde i kraft 1 januari 2002. Dessa har inte haft någon materiell påverkan på koncernens bokslut. Tredje kvartalet Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2002 uppgick till 31.760 Mkr (32.793). Av minskningen på 3.2% kan -7,8% hänföras till förändrade valutakurser, -2,6% till förändringar i koncernens struktur och +7,2% till volym/pris/mix. Rörelseresultatet sjönk till 1.781 Mkr (2.442), motsvarande 5,6% (7,4) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster minskade till 1.728 Mkr (2.202), vilket motsvarar 5,4% (6,7) av omsättningen. Nettoresultatet var 1.239 Mkr (1.928), motsvarande 3:80 kr (5:65) per aktie. Resultat exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 62% till 1.756 Mkr (1.085), motsvarande 5,5% (3,3) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster ökade med 102% till 1.703 Mkr (845), motsvarande 5,4% (2,6) av omsättningen. Nettoresultatet ökade med 105% till 1.222 Mkr (596), motsvarande 3:75 kr (1:75) per aktie. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten, rensat för valutakursförändringar, uppgick till 7.604 Mkr (7.818). Resultatökningen under årets första nio månader har motverkats av att rörelsekapitalet visat en mindre nedgång än under föregående år, samt av slutbetalningen på 94 miljoner dollar (cirka 990 Mkr) avseende ett pensionsmål till amerikanska pensionsmyndigheten PBGC under första kvartalet. Finansiell ställning Eget kapital Eget kapital uppgick per den 30 september 2002 till 30.664 Mkr (31.968), vilket motsvarade 95:00 kr (93:70) per aktie. Avkastningen på eget kapital var 26,6% (19,2). Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen på eget kapital 18,9% (13,0). Nettotillgångar De genomsnittliga nettotillgångarna för perioden uppgick till 37.584 Mkr (45.177) exklusive jämförelsestörande poster och till 36.551 Mkr (43.249) inklusive jämförelsestörande poster. Minskningen beror främst på avyttringar och strukturåtgärder samt förändringen av valutakurser. Avkastningen på nettotillgångarna var 30,3% (19,5). Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen på nettotillgångarna 22,6% (14,7). Nettotillgångarna i procent av omsättningen uppgick per den 30 september 2002 till 25,9% (29,9). Skuldsättningsgrad och likvida medel Nettoupplåningen minskade till 4,187 Mkr (9.678). Skuldsättningsgraden minskade till 0,13 (0,30). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 15.038 Mkr (15.125). Underskott i pensionsplaner Nedgången på aktiemarknaderna har minskat värdet på koncernens pensionstillgångar. Rörelseresultatet har under tredje kvartalet påverkats negativt av en avsättning på 45 Mkr avseende ett underskott i de svenska pensionplanerna. Efter att tidigare varit överfonderade visade koncernens amerikanska pensionsfonder per den 30 september 2002 ett underskott på cirka 87 miljoner USD (cirka 810 Mkr). Vid oförändrade marknadsvärden och räntor kommer koncernens amerikanska dotterbolag under fjärde kvartalet antingen att behöva bokföra en pensionsskuld mot eget kapital, göra en inbetalning, eller en kombination av båda. Koncernens pensionskostnader förväntas också komma att öka under 2003. Värdeskapande Under de första nio månaderna 2002 skapade koncernen totalt 2.720 Mkr i värde jämfört med 229 Mkr under samma period föregående år. Ökningen har främst uppnåtts genom av en förbättring av rörelsemarginalen till 6,2% (4,8), huvudsakligen till följd av högre volymer inom Konsumentprodukter i USA och Europa. Koncernens kapitalomsättnings-hastighet förbättrades till 3,64 från 3,07 föregående år. Tabellen nedan visar värdeskapandet per affärsområde för perioden. Mkr Nio Nio Tredje Tredje månader månader kvartalet kvartalet Helår 2002 2001 Förändr 2002 2001 Förändr 2001 ing ing Konsumentproduk . ter Europa 1.435 619 816 539 241 298 1.172 Nordamerika 1.137 92 1.045 77 -313 390 -297 Övriga världen -818 -853 35 -280 -338 58 -1.023 Konsumentproduk 1.754 -142 1.896 336 -410 746 -148 ter totalt Professionella produkter Inomhusprodukte 207 313 -106 92 -33 125 250 r Utomhusprodukte 881 673 208 253 182 71 914 r Professionella 1.088 986 102 345 149 196 1.164 produkter totalt Koncerngemensam -122 -615 493 -45 -192 147 -754 ma kostnader, m m Totalt 2.720 229 2.491 636 -453 1.089 262 Med värde menas rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskat med en vägd, genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) beräknad på koncernens genomsnittliga nettotillgångar. Koncernens WACC har fr o m 1 januari 2002 sänkts från 14% till 13% före skatt. Utvecklingen per affärsområde Konsumentprodukter Industrins leveranser av vitvaror i Europa ökade i volym med cirka 1% under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Västeuropa visade en nedgång med 2%, medan marknaden i Östeuropa ökade med cirka 15%. Under tredje kvartalet ökade industrins leveranser med 3%, med en nedgång i Västeuropa på 2% och en tillväxt i Östeuropa på cirka 20%. Koncernens försäljning av vitvaror i Europa ökade jämfört med föregående år, framför allt i Östeuropa samt avseende stora kunder. Rörelse-resultatet förbättrades väsentligt med en högre marginal för både perioden som helhet och tredje kvartalet. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på högre volymer, lägre materialkostnader och en ökad intern effektivitet. I USA ökade industrins leveranser av vitvaror med cirka 7% under årets första nio månader och med cirka 2% under tredje kvartalet. Inklusive utrustning för luftkonditionering och mikrovågsugnar var uppgången i marknaden cirka 6% för hela perioden och cirka 3% för tredje kvartalet. Koncernens försäljning i Nordamerika ökade väsentligt jämfört med föregående år, framför allt inom kylskåp och spisar. Både rörelseresultatet och marginalen visade en markant uppgång, dock från en låg nivå föregående år. Resultatet för de första nio månaderna föregående år påverkades negativt av engångskostnader på cirka 950 Mkr till följd av problem i samband med uppstartningen av en ny generation kylskåp. Försäljningen av utrustning för luftkonditionering var lägre än föregående år och rörelseresultatet för detta produktområde försämrades. Efterfrågan på vitvaror i Brasilien ökade något för perioden som helhet efter en uppgång under både andra och tredje kvartalet. Koncernens försäljning var i nivå med föregående år i lokal valuta men minskade i svenska kronor. Rörelseresultatet visade en väsentlig nedgång och var negativt, främst till följd av högre materialkostnader och en försämrad produktmix. Lägre export till Argentina hade också en negativ påverkan. Koncernens försäljning i Kina visade god tillväxt jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för den kinesiska verksamheten minskade dock och var fortsatt negativt, främst på grund av högre kostnader för marknadsföring, en försämrad produktmix och en ökad prispress. Koncernens försäljning av vitvaror i Indien var lägre än föregående år. Rörelseresultatet för den indiska verksamheten försämrades något och var fortsatt negativt. Marknaden för vitvaror i Australien visade en uppgång och koncernen hade en positiv trend i både försäljning och resultat. Totalt sett försämrades rörelseresultatet för vitvaror utanför Europa och Nordamerika jämfört med föregående år och var negativt. Efterfrågan på dammsugare i USA minskade för perioden som helhet efter en nedgång under tredje kvartalet. Efterfrågan på den europeiska marknaden visade däremot en fortsatte positiv utveckling. Koncernens försäljning av dammsugare var något lägre än föregående år. Rörelseresultatet var i stort sett oförändrat tack vare en förbättrad produktmix och ökad produktivitet. Efterfrågan på utomhusprodukter för konsumentmarknaden var något högre än föregående år i både Europa och USA. Koncernens försäljning i Europa ökade jämfört med föregående år och rörelseresultatet för den europeiska verksamheten visade en markant ökning. Även i USA ökade koncernens försäljningen av utomhusprodukter jämfört med 2001 och rörelseresultatet och marginalen förbättrades. Totalt sett ökade försäljningen för affärsområdet Konsumentprodukter jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades. Professionella Inomhusprodukter Efterfrågan på storköksutrustning i Europa var något lägre än föregående år. Koncernens försäljning minskade, främst till följd av avyttringar. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades tack vare strukturella förändringar och en bättre produktmix. Koncernens försäljning av tvättutrustning minskade på grund av en svagare efterfrågan på flera marknader i Europa och i Japan. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades tack vare en högre produktivitet och lanseringen av ny produkter i Nordamerika. Efterfrågan på kompressorer i Europa ökade jämfört med föregående år. Koncernen uppnådde en högre försäljning för jämförbara enheter. Rörelseresultatet visade en markant förbättring till följd av genomförda strukturåtgärder och lanseringen av en ny kompressor. Totalt sett minskade försäljningen för affärsområdet Professionella Inomhusprodukter, främst till följd av avyttringar och genomförda strukturåtgärder. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades för jämförbara enheter. Professionella utomhusprodukter Efterfrågan på professionella motorsågar ökade framför allt i Östeuropa. Koncernen uppnådde en högre försäljning av motorsågar än under föregående år. En stark försäljningstillväxt noterades inom utrustning för professionell trädgårdsskötsel, medan försäljningen av kapmaskiner för byggsektorn minskade. Integreringen av den nyförvärvade verksamheten inom Diamant Boart fortgick planenligt. Totalt sett ökade försäljningen för Professionella Utomhusprodukter. Förändringen av redovisningsprincip för FoU hade en väsentlig, positiv påverkan på rörelseresultatet. Resultatet och marginalen förbättrades dock även justerat för förändringen i redovisningsprincip. Större förändringar i koncernen sedan den 30 juni 2002 Per den 1 juli förvärvades Diamant Boart International, världsledande tillverkare och distributör av diamantverktyg och annan utrustning för byggnads- och stenindustrin. Köpeskillingen uppgick till 1.700 Mkr på skuldfri basis. Under 2001 hade verksamheten en omsättning på cirka 2.500 Mkr och cirka 2.000 anställda. Den förvärvade verksamheten ingår i Professionella Utomhusprodukter. Detta affärsområde hade 2001 en omsättning på 1.300 Mkr inom kapmaskiner och diamantverktyg. Den förvärvade verksamheten ingår i bokslutet för tredje kvartalet 2002 med en omsättning på 647 Mkr. Per den 1 juli avyttrades Zanussi Metallurgica i Italien, som ingick i produktlinje komponenter inom affärsområde Professionella Inomhusprodukter. Verksamheten hade 2001 en omsättning på cirka 1.300 Mkr, varav cirka 600 Mkr var extern försäljning. Antalet anställda uppgår till cirka 640. Pågående strukturåtgärder och kostnadsanpassningar De strukturåtgärder som aviserades under 2001 fortgår planenligt. Åtgärderna berör främst verksamheterna inom komponenter och vitvaror och omfattar både nedläggning av fabriker och rationaliseringar inom försäljning och administration. Av den totala avsättningen på 3.261 Mkr som gjordes under 2001, hade cirka 2.347 Mkr utnyttjats per den 30 september 2002. Besparingar under årets första nio månader uppgick till cirka 704 Mkr. De hittills genomförda åtgärderna har inneburit en minskning av antalet anställda med cirka 3.450 personer, varav cirka 2.380 under 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar