Bokslutskommuniké 1 maj - 30 april 2001/02

Bokslutskommuniké 1 maj - 30 april 2001/02 - Rörelseresultatet uppgick till 207 (92) Mkr, det bäs-ta resultatet någonsin. Kostnader för pågående pa-tenttvist i USA har belastat resultatet med 53 Mkr. - Rörelsemarginalen förbättrades kraftigt till 7,6 (4,2) procent. - Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 74 (67) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal 9,0 (9,5) procent. Resultatet har belastats med 32 Mkr för den pågående patenttvisten. - Orderingången ökade med 22 procent till 2 927 (2 402) Mkr. Orderstocken uppgick till 2 317 Mkr. - Kassaflödet efter investeringar var positivt och upp-gick till 113 (226) Mkr för året som helhet och 174 (176) Mkr för fjärde kvartalet. - Koncernens mål för rörelsemarginalen på rullande 12 månader har höjts från nuvarande 6-8 procent till 8-10 procent. För ytterligare information var vänlig kontakta: Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) tel. 08-587 254 82 Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20040827BIT21620/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar