ELEKTAS STYRELSE FÖRESLÅR NYTT INCITAMENTSPROGRAM

ELEKTAS STYRELSE FÖRESLÅR NYTT INCITAMENTSPROGRAM PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2004 ELEKTAS STYRELSE FÖRESLÅR NYTT INCITAMENTSPROGRAM I syfte att skapa delaktighet för nyckelpersoner avseende möjlighet och risk i Elektas utveckling, för att säkerställa att bolaget har ett konkurrenskraftigt ersättningssystem, samt för att underlätta rekrytering och skapa ytterligare motiv till fortsatt anställning, har styrelsen för Elekta beslutat att föreslå bolagsstämman att införa ett nytt incitamentsprogram. Programmet kommer att ge cirka 50 personer i ledande ställning inom Elekta möjligheten att delta i ett optionsprogram (Share Unit Plan), baserat på Elektas treåriga mål för fortsatt lönsam tillväxt. För att kvalificera för tilldelning av optioner, ställs kravet att den som önskar delta ska förvärva aktier i Elekta över Stockholmsbörsen och att dessa behålls under optionernas löptid. I syfte att skapa långsiktiga incitament, är detta program avsett att ge tilldelning av optioner årligen under tre år, förutsatt bolagsstämmans beslut respektive år. Varje option berättigar till förvärv av aktier till ett antal som är beroende av framtida prestation, vilket för årets tilldelning skall baseras på företagets rörelsemarginal (EBIT) och tillväxt i affärsvolym under det verksamhetsår tilldelning av optionerna sker. Detta års tilldelning skall, under förutsättning att uppsatta lönsamhets- och tillväxtmål samt andra villkor för utnyttjande uppfylls, berättiga till totalt 530,000 aktier av serie B i Elekta. Om de finansiella prestationsmålen överträffas kan dock personaloptionerna berättiga till ytterligare totalt högst 202,000 aktier. Varje årlig tilldelning av optioner blir möjliga att utnyttja ("vesting") stegvis över 3 år. För att optioner i årets tilldelning överhuvudtaget ska bli möjliga att utnyttja, måste Elekta nå en lönsamhet på minst 9 procent. Ett ytterligare krav för att optionerna ska kunna utnyttjas är att innehavaren är fortsatt anställd i Elekta. Optionsprogrammet kan ge en maximal vinst om 400 procent av lösenpriset. För att säkerställa åtagandet att leverera aktier vid utnyttjande av personaloptionerna föreslås upptagande av förlagslån genom emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i serie B i Bolaget, så som beskrivet i kallelsen till Elektas bolagsstämma. Då antalet aktier som är möjliga att förvärva i optionsprogrammet är beroende av lönsamhet och tillväxt, är också utspädningen beroende av Elektas utveckling. Den utspädning som sker av 2004 års tilldelning av optioner under förutsättning att Elekta når sina finansiella mål, uppgår till 1,67 procent av antalet aktier i bolaget. Inkluderande den planerade tilldelningen av optioner för 2005 och 2006, ska den totala utspädningen aldrig överstiga 5 procent av antalet utestående aktier. Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrund av att koncernen är verksam på en global marknad och att huvuddelen av de anställda som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av den totala kompensationen. ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Karin Isberg, Personaldirektör, Elekta AB (publ), Tel: 08-587 255 78, e-post: karin.isberg@elekta.com Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611 000, e-post: peter.ejemyr@elekta.com Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT21520/wkr0001.pdf

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar