KALLELSE TILL ELEKTAS BOLAGSSTÄMMA - FÖRSLAG KRING ÅTERKÖP AV AKTIER SAMT INCITAMENTSPROGRAM

KALLELSE TILL ELEKTAS BOLAGSSTÄMMA - FÖRSLAG KRING ÅTERKÖP AV AKTIER SAMT INCITAMENTSPROGRAM Stockholm den 23 augusti 2004 Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma kl. 15.00 tisdagen den 21 september 2004 i Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4 i Stockholm. Anmälan, m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 10 september 2004, dels senast kl. 16.00 onsdagen den 15 september 2004 till bolaget anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman (jämte antalet eventuella biträden). Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske under adress Elekta AB (publ), Informationsavdelningen, Box 7593, 103 93 Stockholm, per telefax 08-587 255 00, eller muntligen på telefonnummer 08-587 254 00. Anmälan kan också ske via e-mail på följande adress: elisabeth.natt.och.dag@elekta.com Anmälningsblankett kommer att utsändas tillsammans med bolagets årsredovisning. Om anmälan sker på annat sätt skall i anmälan anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 10 september 2004, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-10) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kungstensgatan 18 i Stockholm, fr.o.m. tisdagen den 7 september 2004, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna. Styrelsens respektive aktieägares fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-19 kommer att hållas tillgängliga på samma adress från samma tidpunkt och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elekta.com. Ärenden 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordningen; 5. Val av en eller två justeringsmän; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen; 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter; 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna; 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter; 14. Val av revisorer; 15. Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier; 16. Fråga om inrättande av incitamentsprogram; 17. Fråga om inrättande av bolagsstämmovald nomineringskommitté; 18. Redovisning av ersättningskommitténs arbete och funktion; 19. Fråga om att uppdra åt styrelsen att utse en revisionskommitté STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 9 och 15 - Utdelning och bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. Styrelsen avser i stället att överföra kapital till aktieägarna, i enlighet med bolagets utdelningspolicy, genom förvärv av egna aktier enligt följande bemyndigande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de rekommendationer som Näringslivets Börskommitté vid varje tidpunkt har utgivit. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de rekommendationer som Näringslivets Börskommitté vid varje tidpunkt har utgivit. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 15 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 16 - Inrättande av incitamentsprogram A. Antagande av Elekta AB 2004 Share Unit Plan Styrelsen föreslår att Elekta AB 2004 Share Unit Plan ("Planen") antas. Syftet är att de villkor och riktlinjer som anges i Plandokumentet skall utgöra grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner som ger möjlighet att förvärva aktier av serie B i bolaget för nyckelpersoner inom Elekta-koncernen under perioden 2004/05-2006/07. Avsikten är att varje års tilldelning skall underställas bolagsstämmans godkännande. Huvudsakliga villkor i Planen är att (i) för att anställd skall erhålla personaloption och bibehålla möjligheten att förvärva aktier så krävs att den anställde förvärvar ett visst antal aktier i bolaget på marknaden samt behåller dessa fram till utnyttjande av optionen; (ii) antalet aktier som skall vara möjliga att förvärva med stöd av personaloption bestäms mot bakgrund av uppfyllelse av kollektivt uppsatta prestationsmål; (iii) optionerna skall bli möjliga att utnyttja med en tredjedel årligen; (iv) optionerna är inte möjliga att överlåta; (v) optionerna är beroende av fortsatt anställning; (vi) det pris som skall erläggas för att erhålla aktie vid utnyttjande av option skall uppgå till lägst 110% av aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för optionserbjudandet; (vii) optionernas löptid skall vara maximalt 4 år; samt (viii) att den ekonomiska vinst som anställd kan erhålla av tilldelade optioner maximeras till 400% av det pris som skall erläggas för aktierna. Antalet utestående personaloptioner utgivna enligt Planen får inte vid något tillfälle medföra en utspädning av det totala antalet utestående aktier med mer än 5%. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa delaktighet för nyckelpersoner i bolagets utveckling och säkerställa att de delar målsättningen att generera vinstgivande tillväxt. Det är även tänkt att motivera nyckelpersoner till fortsatt anställning. Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrund av att koncernen är verksam på en global marknad och att huvuddelen av de anställda som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av den totala kompensationen. B. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av personaloptioner enligt Planen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av personaloptioner (tilldelning 2004) i enlighet med Planen och de villkor som anges där samt i övrigt enligt i huvudsak följande. Personaloptioner skall erbjudas ca 50 nyckelpersoner uppdelat på fyra nivåer; högsta ledningen (1-3 personer), övriga ledande befattningshavare (ca 5 personer), högre chefer (ca 18 personer) samt mellanchefer och nyckelpersoner (ca 25 personer). Vid uppfyllande av prestationsmålet skall tilldelade personaloptioner ge möjlighet att totalt förvärva maximalt 530.000 aktier. Om prestationsmålet överträffas skall det inträda en möjlighet att förvärva ytterligare maximalt 202.000 aktier. Prestationsmålet baserar sig på rörelsemarginalen beräknat på vinsten före finansiella poster och skatt. Om prestationsmålet överträffas skall även omsättningstillväxten jämfört med föregående år ha betydelse för möjligheten att förvärva ytterligare aktier. Uppfyllandet av prestationsmålet skall stämmas av per den 30 april 2005. Personaloptionerna skall löpa till och med den 31 juli 2008. För det fall det föreligger hinder att tilldela personaloptioner till anställda i visst land skall styrelsen ha rätt att i stället tilldela syntetiska personaloptioner till dessa. Sådana syntetiska personaloptioner skall ges ut enligt motsvarande villkor som personaloptionerna dock med undantaget att de endast ger rätt till kontantavräkning. Upplysningsvis kan beslut enligt punkt A och B fattas med enkel majoritet. Dock skall beslut om utgivande av personaloptioner enligt punkten B vara villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter enligt punkten C nedan. C. Styrelsens förslag till upptagande av förlagslån genom emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter För att säkerställa att bolaget kan fullgöra åtagande att leverera aktier då innehavare av personaloption påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman skall besluta att bolaget skall upptaga förlagslån om nominellt högst 100 kronor genom emission av skuldebrev förenat med högst 732.000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Till följd härav kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 3.660.000 kronor motsvarande, vid full teckning, ca 2,3% av det totala antalet aktier och ca 1,7% av det totala antalet röster i bolaget. Med beaktande även av utestående teckningsoptioner disponerade för tidigare personaloptionsprogram i bolaget kan, vid full teckning, aktiekapitalhöjningen komma att motsvara ca 4% av det totala antalet aktier och ca 3% av det totala antalet röster i bolaget. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bolagets dotterbolag Elekta Instrument AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att efter teckning skilja av optionsrätterna och vid anställdas påkallande av utnyttjande av bolaget utställda personaloptioner (eller syntetiska personaloptioner om tillämpligt) fullgöra bolagets åtagande genom överlåtelse av optionsrätterna. Skuldebrevet om nominellt högst 100 kr skall emitteras till en kurs motsvarande det nominella beloppet. Skuldebrevet löper utan ränta och förfaller till betalning den 30 april 2005. Den kurs till vilken nyteckning av en aktie av serie B kan ske skall uppgå till 105% av den genomsnittliga stängningskursen under 10 börsdagar närmast efter bolagsstämman, dock får emissionskursen inte understiga aktiens nominella belopp. Teckning av aktier av serie B med stöd av optionsrätter, varvid en (1) optionsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B, kan äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2005 till och med den 1 augusti 2008. För emissionen gäller i övrigt sedvanliga omräkningsvillkor m.m. Teckning och betalning av skuldebrev med optionsrätter skall ske senast den 31 oktober 2005. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen föreslagit bolagsstämman att utge personaloptioner enligt punkten B. En förutsättning för att fatta beslut om utgivande av personaloptioner - utformade på som sätt angivits under B - är att föreslagen emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter sker till dotterbolaget. VD eller den VD därtill bemyndigar skall äga rätt att vidtaga sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen samt eventuell VPC-anslutning av optionsrätterna. För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkten C fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att optionsrätter som emitterats enligt denna punkten C och som styrelsen inte anser nödvändiga för att säkerställa bolagets åtaganden enligt utgivna personaloptioner skall makuleras så snart som möjligt. Bolagsstämman föreslås ge styrelsen uppdraget att verkställa sådan makulering. ÖVRIGA FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 11 till 14 - Förslag till val av styrelse och revisorer samt arvoden åt styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Akbar Seddigh, Magnus Schmidt, Carl G. Palmstierna, Tommy H. Karlsson, Laurent Leksell samt Hans Barella. Det föreslås att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 1 380 000 kr, varav till Akbar Seddigh 440 000 kr i dennes egenskap av styrelseordförande och 60 000 kr i dennes egenskap av ordförande i bolagets Executive Compensation Committee samt 220 000 kr till vardera av Magnus Schmidt, Carl G. Palmstierna, Tommy H. Karlsson samt Hans Barella. Till bolagets revisorer föreslås omval av Deloitte & Touche Aktiebolag, med Lars Svantemark som huvudansvarig revisor. Revisorsarvoden föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning. Förslaget enligt denna punkt har tagits fram av bolagets Nomineringskommitté och har stöd av aktieägare representerande drygt 43 procent av rösterna i bolaget. Punkt 17 - Fråga om inrättande av bolagsstämmovald nomineringskommitté Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av tre till fem från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Ett antal större aktieägare föreslår att nomineringsprocessen i huvudsak skall tillgå på samma sätt som inför denna bolagsstämma. Detta förfarande innebär att styrelseordföranden före räkenskapsårets utgång kontaktar representanter för minst fem av de största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse att förelägga den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Punkt 18 - Redovisning av ersättningskommitténs arbete och funktion Sveriges Aktiesparares Riksförbund har begärt att ersättningskommitténs arbete och funktion redovisas under en särskild punkt på bolagsstämman. Punkt 19 - Fråga om att bolagsstämman skall uppdra åt styrelsen att utse en revisionskommitté Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket bolagsstämman bör ge styrelsen uppdrag att utse en revisionskommitté, bestående av styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stockholm i augusti 2004 Styrelsen i Elekta AB (publ) ****** För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000, e-post: peter.ejemyr@elekta.com Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT21500/wkr0001.pdf PDF-version

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar