Bokslutskommuniké januari - december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2000 · Resultatet mer än fördubblades. Från 32,1 till 70,1 Mkr · Omsättningen ökade 40 procent. 700 (501) Mkr · Orderingången ökade 55 procent. Från 468 till 725 Mkr · Resultat per aktie ökade till 9,19 (3,99) Kr · Utdelning föreslås till 1,25 Kr per aktie (1,00) · Förvärv av Sincotron i februari 2001 · Fortsatt tillväxt med lönsamhet År 2000 präglades av fortsatt stark tillväxt för samtliga affärsområden inom ElektronikGruppen. Koncernens omsättning ökade kraftigt och resultatet mer än fördubblades. Det gångna året var mycket turbulent med stor efterfrågan på komponenter under första halvåret följt av kraftiga omstruktureringar inom telekomsektorn under det andra halvåret, vilket medförde ökade krav på förmåga till anpassning. De senaste årens förändring av produktmixen och etablering inom marknader med förväntad tillväxt gjorde att koncernen stod väl rustad inför svängningarna på marknaden. Under året har ytterligare strategiska förändringar genomförts med bland annat en förändrad organisation med bolagiserade affärsområden och nya chefer. Johnny Alvarsson tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 januari 2001. Alvarsson kommer närmast från Zeteco där han varit VD och koncernchef under de senaste 13 åren. Marknaden Den traditionella verksamheten inom handel med elektronikkomponenter har under året uppvisat en stark tillväxt och lönsamhet. De strategiska satsningarna på egen tillverkning av induktiva komponenter, för främst telekomindustrin och transmissionsnätverken, har också utvecklats positivt, både när det gäller omsättning och lönsamhet. De tidigare problemen med komponentbrist har minskat under fjärde kvartalet. Orderstock per den 31 december var 141 (70) Mkr. Speciella händelser under året Utvecklingsbolaget Whitehorse i England är avvecklat, vilket har belastat årets resultat med 3,5 Mkr. Kostnaderna i samband med koncernchefsbytet har belastat resultatet med 4,7 Mkr. Företagsanknutet överskott från SPP ingår i resultatet med 7,2 Mkr. Verksamheten i affärsområdena EG Electronic Components Den 1 oktober bytte EG Advanced Components namn till EG Electronic Components (EGEC). Ny chef och VD för affärsområdet är Ulf Sjunnesson, som närmast kommer från EG Communication. Han ersätter Peter Carlsson, som även fortsättningsvis är knuten till ElektronikGruppen med huvudansvar för Seiko. Affärsområdets lönsamhet och tillväxt, avseende jämförbar verksamhet, har under året varit mycket tillfredsställande. EGEC fakturerade för 472(375) Mkr med ett resultat på 49(31) Mkr och orderingången uppgick till 475(376)Mkr. Ökad omsättning och effektivitet i säljbolagen samt ökad kommissionsförsäljning bidrog i huvudsak till den kraftigt förbättrade lönsamheten. EG Magnetic Technology Components Den 1 januari 2001 tillsattes ny chef och VD, Tommy Jansson, som tidigare varit marknadschef inom affärsområdet. Under året fakturerades 75 (28) Mkr, vilket gav ett resultat på 4 (-6) Mkr. Orderingången ökade från 29 till 76 Mkr. Den 1 september bildades ett nytt bolag inom affärsområdet i Estland, EG MTC Estonia Oü. Detta bolag producerar induktiva komponenter. EG Communication Under det tredje kvartalet tillsattes ny chef och VD, Esbjörn Nordesjö, tidigare ansvarig för affärsutveckling inom affärsområdet. För att kunna stötta förväntad expansion i Danmark bildades i december ett nytt bolag inom affärsområdet, EG Comtech Denmark ApS. Affärsområdet växer organiskt med en mycket bra resultatutveckling, från 6 Mkr till 18 Mkr. Orderingången ökade från 96 Mkr till 174 Mkr och faktureringen blev 153(98) Mkr. Inom marknaden för stamnät förväntas en mättnad och omfokusering sker därför från stamnät till stadsnät och accessnät. Orderingången på mät- och svetsinstrument för fiberoptik har mer än fördubblats. I syfte att möta en starkt ökad efterfrågan inom passiva fiberprodukter har nya investeringar genomförts och produktionen har fördubblats i Estland. Beslut har även tagits att öka produktionskapaciteten i Filippinerna. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar var 15,8 (10,9) Mkr under perioden. Soliditet och likviditet Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten uppgick den 31 december till 55 (59) procent. Likvida tillgångar uppgick till 57 (32) Mkr. Personal Antal anställda den 31 december var 1048 personer (572), varav 788 i Magnetron i Filippinerna. Företagsförvärv Som ett led i fokuseringen mot telekomsektorn har ElektronikGruppen i februari 2001 förvärvat Sincotron. Sincotron är en ledande leverantör av processutbildning och produktionsutrustningar för telekomindustrin i Sverige, Finland och Polen. Aktien Resultatet per aktie efter full skatt blev 9,19 (3,99) Kr. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 32 (24) Kr. Föreslagen utdelning per aktie är 1,25 (1,00) Kr, i linje med bolagets utdelningspolicy. Kommande rapportdatum 2001 Årsredovisning 2000 tillgänglig 3 maj Delårsrapport per den 31 mars, 23 april Delårsrapport per den 30 juni, 18 juli Delårsrapport per den 30 september, 18 oktober Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj, kl 17.00 Vällingby den 19 februari 2001 ElektronikGruppen BK AB (publ) Johnny Alvarsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: VD Johnny Alvarsson, tel 070-589 17 95.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00770/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00770/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar