Delårsrapport januari - juni 2002

ElektronikGruppen BK AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 Resultatet efter finansnetto blev -10,2 (38,0)Mkr Omsättningen uppgick till 278 (434) Mkr Resultat per aktie blev -2,19 (4,91) Kr Resultat exkl kursdifferenser - 5,1 (36,0) Mkr Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 278 (434) Mkr. Sänkningen av omkostnaderna med 26 Mkr jämfört med samma period 2001 har inte räckt för att kompensera den kraftiga volymsänkningen. Därför blev resultatet exkl kursdifferenser -5,1 (36,0) Mkr. Under perioden med tonvikt på maj-juni har dessutom den fallande US dollarn orsakat negativa kursdifferenser på 5 Mkr. Volymtappet kombinerat med den negativa kursdifferensen resulterade i ett resultat före skatt för första halvåret på -10,2 (38,0) Mkr. Koncernens internfakturering uppgick till 15 (41) Mkr. Marknaden Orderingången sjönk något jämfört med första kvartalet 2002. Det är framförallt telekomrelaterade komponenter som visat en försämrad orderingång under andra kvartalet. En mätare på konjunkturläget inom elektronikmarknaden är försäljningen av kontaktdon till kretskort. Den har fallit fem kvartal i rad, vilket inte tidigare hänt på 20 år. Verksamheten EG Electronic Components Omsättningen för affärsområdet blev182 (258) Mkr. Orderingången blev 177 (223) Mkr. Affärsområdet påverkas fortfarande av det svaga konjunkturläget för telekomsektorn. De tidigare höga lagernivåerna hos kunderna har minskat men är ännu inte normala. Affärsområdets lager är i balans. Inom produktgrupperna mikrovåg och skärmning som bl a ingår i 3G och GSM har orderingången varit god. Affärsområdet uppvisar trots valutaförluster ett positivt resultat. EG Magnetic Technology Components Omsättningen för affärsområdet blev 15 (30) Mkr. Orderingången blev 15 (23) Mkr. Den lägre orderingången förklaras främst av det stora beroendet av kunder inom telekom. Aktiviteterna med att bearbeta kunder utanför telekomsektorn pågår. För vissa produkter har orderingången börjat öka framförallt bland planartransformatorer.Trots kostnadsanpassningar blev resultatet sämre än samma period föregående år. EG Communication Affärsområdet omsatte 35 (88) Mkr. Orderingången blev 32 (69) Mkr. Volymminskningen beror främst på minskade investeringar i fibernät och transmissionssystem med undantag för Baltikum som haft en positiv utveckling under perioden. Några strategiska order har tagits inom passiva komponenter till 3G operatörer. Resultatet blev lägre än motsvarande period föregående år. EG Production Technology Affärsområdet hade en omsättning på 51 (90) Mkr. Orderingången blev 43 (51) Mkr. Överkapaciteten hos kontraktstillverkare är orsaken till den lägre orderingången. En stor del av orderingången hänför sig till kvalitetshöjande produktionsutrustningar som röntgen och visual inspection. Resultatet sjönk kraftigt för perioden, men är fortsatt positivt. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar var 0,5 (54,5) Mkr under perioden. Soliditet och likviditet Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten den 30 juni var 66,2 (55,8) procent. Likvida tillgångar uppgick till 36 (58) Mkr. Personal Antalet anställda den 30 juni var 381 (796). Den kraftiga reduktionen är främst hänförlig till verksamheten i Manila. Framtidsbedömning Under senaste året har orderingången vid flera tillfällen ökat under ett par månader för att senare falla tillbaka. Det finns för närvarande ingen tendens att detta mönster håller på att ändras. Den negativa valutakursdifferensen under andra kvartalet förväntas ej upprepas i närmaste framtiden p g a terminssäkringar och bättre balans mellan fordringar och skulder i dollar. Kommande rapportdatum Delårsrapport per den 30 september, 21 oktober 2002. Vällingby den 17 juli 2002 ElektronikGruppen BK AB (publ) Johnny Alvarsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: VD Johnny Alvarsson, tel 070-589 17 95 Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. 12 juli 2002 Svante Nylén, Auktoriserad revisor Björn Fernström, Auktoriserad revisor ElektronikGruppen BK AB Grimstagatan 160Box 39162 11 Vällingby tel 08-759 35 00fax 08-38 10 35 info@egruppen.sewww.egruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar