Delårsrapport januari - juni 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 · Omsättningen uppgick till 259 (278) Mkr · Resultat efter finansnetto -1,3 (-10,2) Mkr · Resultatet per aktie blev -0,26 (-1,94) Kr · Fortsatt hög soliditet 67,0 (66,2) procent · Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,8 (-11,5) Mkr · Resultat efter skatt -1,4 (-12,3) Mkr Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 259 (278) Mkr. Vid årsskiftet förvärvades NB Electronics i Finland. Av koncernens omsättning under perioden svarade NB Electronics för 9 Mkr. Bruttomarginalen har förbättrats trots en ökad priskonkurrens tack vare en gynnsam förskjutning av produktmixen och förvärvet av NB Electronics. Trots den förbättrade marginalen blev periodens resultat negativt -1,3 (- 10,2) Mkr. Det negativa resultatet beror dels på ett volymtapp och dels på en negativ kursdifferens på -1,5 Mkr under andra kvartalet. Marknaden Orderingången var 251 (265) Mkr. Osäkerheten på marknaden är fortsatt stor och många projekt senareläggs. Den internationella instabiliteten har varit en ytterligare dämpande faktor vid sidan av den djupa lågkonjunkturen. Totalmarknaden i Norden för elektronikkomponenter har halverats mellan åren 2000 och 2002. Under andra kvartalet har totalmarknaden sjunkit kraftigt i Sverige och Norge. Verksamheten EG Electronic Components Omsättningen för affärsområdet var 173 (182) Mkr. Orderingången blev 165 (177) Mkr. NB Electronics har slagits samman med EG Components Finland och flyttat till nya lokaler. Orderingången har varit högre än föregående år i Danmark och Finland. I Norge har volymen sjunkit kraftigt under första halvåret samtidigt som försäljningen i Sverige minskat främst under andra kvartalet. Volymtappet i Norge och Sverige är till största delen beroende på en allmän nedgång på marknaden. Affärsområdet uppvisar ett fortsatt positivt resultat och lagret är väl avvägt. EG Products Affärsområdets omsättning var 50 (50) Mkr. Orderingången uppgick till 51 (47) Mkr. Det induktiva komponentprogrammet har tagit marknadsandelar, speciellt inom planarteknologin. Genom försäljning av produktionsenheten i Manila har de fasta kostnaderna reducerats och flexibiliteten förbättrats. Verksamheten inom fiberkontaktering har stabiliserats på en låg nivå. Resultatet är positivt för affärsområdet. EG Production Technology Affärsområdet hade en omsättning på 39 (51) Mkr. Orderingången var 36 (43) Mkr. Av orderingången är 9 Mkr hänförligt till Polen. Under slutet av 2002 var det positiva signaler och ett flertal investeringsprojekt diskuterades med kunder i Norden. Efter årsskiftet har kunderna, företrädesvis kontraktstillverkare skjutit upp sina investeringar p g a osäkerheten på marknaden. Resultatet är svagt positivt för affärsområdet. Koncernens internfakturering uppgick till 8 (15) Mkr. Koncernens gemensamma ej fördelade kostnader uppgick under perioden till 3,1 Mkr. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar var 7,3 (0,5) Mkr under perioden. Det som främst har påverkat investeringarna har varit förvärvet av NB Electronics i Finland, försäljningen av fabriken i Filippinerna samt ombyggnad av moderbolagets fastighet i Vällingby. Syftet med ombyggnaden är att samordna delar av Production Technology Sverige med verksamheten i Vällingby och därigenom skapa bättre kostnadseffektivitet. Soliditet och likviditet Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten den 30 juni var 67,0 (66,2) procent. Likvida tillgångar uppgick till 50 (36) Mkr. Personal Antalet anställda den 30 juni var 258 (381). Minskningen är främst hänförlig till stängningen av fabriken i Filippinerna. Framtidsbedömning Svårigheten att bedöma marknadsutvecklingen kvarstår. Koncernens kostnadsnivå har reducerats, vilket förbättrat möjligheten till en positiv vinstutveckling. Kommande rapportdatum Delårsrapport per den 30 september, 22 oktober 2003. Vällingby den 18 juli 2003 ElektronikGruppen BK AB (publ) Johnny Alvarsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: VD Johnny Alvarsson, tel 070-589 17 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00180/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00180/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar