Delårsrapport januari - september 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 * Ny vd och koncernchef. Johnny Alvarsson tillträder 1 januari 2001 * Resultatet fördubblades. Från 21,4 till 50,3 Mkr * Omsättningen ökade 38 procent. 495 (360) Mkr * Kommissionsförsäljningen ökade till 814 (288) Mkr * Resultat per aktie ökade till 6,55 (2,95) Kr * Orderingången ökade. Från 349 till 520 Mkr Ökad tillväxt De tre första kvartalen visar en stark tillväxt för ElektronikGruppens samtliga verksamhetsdelar. De senaste årens satsningar på anpassning och förändring av produktmixen till nya krav samt etablering inom marknader med en förväntad tillväxt ger nu resultat. Under perioden har ytterligare strategiska förändringar genomförts med bland annat en förändrad organisation med bolagiserade affärsområden och nya chefer. Ny VD och koncernchef Johnny Alvarsson tillträder som ny VD och koncernchef den 1 januari 2001. Alvarsson har 13 års erfarenhet inom konstruktion, produktion och projektledning inom Ericsson. De senaste 13 åren har han varit VD och koncernchef för börsnoterade Zeteco, som under denna tid ökat omsättningen från 100 Mkr till 2.000 Mkr, med oavbrutet mycket god lönsamhet. Marknaden Den traditionella verksamheten inom handel med elektronikkomponenter har under året uppvisat en stark tillväxt och lönsamhet. De strategiska satsningarna på egen tillverkning av induktiva komponenter, för främst telekomindustrin och transmissionsnätverken, har också utvecklats positivt, både när det gäller omsättning och lönsamhet. Allt talar också för att denna utveckling fortsätter in i nästa år. Den globala komponentbristen har begränsat tillväxten. Orderstocken per 30 september var 136 (77) Mkr, att jämföras med 70 Mkr vid årsskiftet. Verksamheten Som tidigare beslutats har en ny organisation med bolagiserade affärsområden införts under tredje kvartalet. Utvecklingsbolaget Whitehorse i England är under avveckling, vilket har belastat tredje kvartalets resultat med 3,5 Mkr. Kostnaderna i samband med koncernchefsbytet har belastat resultatet med 4,7 Mkr. Företagsanknutet överskott från SPP ingår i resultatet med 7,2 Mkr. Affärsområdena EG Electronic Components Den 1 oktober bytte EG Advanced Components namn till EG Electronic Components (EGEC). Ny chef och VD för affärsområdet är Ulf Sjunnesson. Affärsområdets lönsamhet och tillväxt under de första nio månaderna har varit mycket tillfredsställande. EGEC fakturerade för 334 (270) Mkr med ett resultat på 35 (21,4) Mkr och orderingången uppgick till 342 (265) Mkr. I första hand är det den ökade omsättningen och effektiviteten i säljbolagen samt ökad tjänstefakturering i samband med kommissionsförsäljning 690 (268) Mkr, som ligger bakom den kraftigt förbättrade lönsamheten. EG Magnetic Technology Components Den positiva omsättnings- och resultatutvecklingen för EG MTC har fortsatt under tredje kvartalet. Under årets första nio månader fakturerades 54 (20) Mkr, vilket gav ett resultat på 2,5 (-4,0) Mkr. Orderingången fortsatte att öka från 17 till 57 Mkr. Den 1 september bildades ett nytt bolag inom affärsområdet i Estland, EG MTC Estonia Oü. Detta bolag kommer att producera induktiva komponenter. EG Communication Under det tredje kvartalet tillsattes en ny chef och VD för affärsområdet, Esbjörn Nordesjö. Samtidigt har EG Communication genomfört organisationsförändringar för att kunna stötta förväntad expansion i Danmark och senare även i Norge. Affärsområdet växer organiskt med en mycket bra resultatutveckling, från 4,0 Mkr till 12,1 Mkr. Orderingången har nära nog fördubblats till 121 Mkr och faktureringen de första nio månaderna blev 107 (70) Mkr. Inom marknaden för stamnät förväntas en mättnad och omfokusering sker därför från stamnät till stadsnät och accessnät. Orderingången på mät- och svetsinstrument för fiberoptik har mer än fördubblats med bl a en större order från Cisco Systems Sverige. Nya investeringar har beslutats för att fördubbla produktionen i Estland och Filippinerna för att möta en starkt ökad efterfrågan även inom passiva fiberprodukter. Den ökade efterfrågan gäller även Asien och USA. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar var 8,9 (9,8) Mkr under perioden. Soliditet och likviditet Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten var den 30 september 52 (59) procent. Likvida tillgångar uppgick till 32 (31) Mkr, vilket kan jämföras med 32 Mkr vid årsskiftet. Personal Antal anställda den 30 september var 1067 personer (453), varav 830 i Magnetron i Filippinerna. Kommande rapportdatum Helårsrapport/bokslutskommuniké,19 februari 2001 Vällingby den 19 oktober 2000 ElektronikGruppen BK AB (publ) Bengt-Olof Larsson Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00930/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00930/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar