Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 · Omsättningen uppgick till 413 (564) · Extra lagernedskrivning - 20 (0) Mkr · Resultat efter finansnetto - 34,1 (39,3) Mkr · Resultat per aktie blev - 5,32 (6,55) Kr Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 413 (564) Mkr. EG Components Denmark konsolideras i koncernen fr o m 1 juli. Bolagets omsättning var under tredje kvartalet 11,7 Mkr. Den fortsatt svaga telekommarknaden gör att lager som köptes in under slutet av 2000 skrivs ned med 20 Mkr. Huvuddelen av lagret finns på Filippinerna. Kursdifferensen på -5,1 Mkr som uppkom främst under andra kvartalet är oförändrad. Det operativa resultatet under tredje kvartalet var -4 Mkr. Nedgången i försäljningsvolymen, den negativa kursdifferensen och lagernedskrivningen resulterade i ett resultat före skatt för perioden på -34,1 (39,3) Mkr. Affärsområdena Magnetic Technology Components och Communication sammanförs till ett affärsområde under namnet EG Products. Genom sammanslagningen samlas all produktion i koncernen inom ett affärsområde och får därigenom bättre fokus. Marknaden Orderingången var i nivå med föregående kvartal och bättre än motsvarande kvartal 2001. Beroendet av telekom fortsätter att minska. Det aktuella marknadsläget präglas av det allmänt osäkra ekonomiska läget. Verksamheten EG Electronic Components Omsättningen för affärsområdet var 277 (348) Mkr. Orderingången var 265 (283) Mkr. Affärsområdet påverkas fortfarande av det svaga konjunkturläget för telekomsektorn. De tidigare höga lagernivåerna hos kunderna har minskat men är ännu inte normala. Affärsområdets lager är i balans. Inom produktgrupperna mikrovåg och skärmning som bl a ingår i 3G och GSM har orderingången varit god. Affärsområdet uppvisar trots valutaförluster ett positivt resultat. EG Products Omsättningen för affärsområdet var 75 (164) Mkr. Orderingången var 71 (129) Mkr. Den lägre orderingången förklaras främst av det stora beroendet av kunder inom telekom. Aktiviteterna med att bearbeta kunder utanför telekomsektorn pågår, men volymen är fortfarande låg. För vissa produkter har orderingången börjat öka framförallt för planartransformatorer. Försäljningen av kontakterade fiberkablar har stabiliserats men prispressen är stor på marknaden. Nedskrivningen av lager med 20 Mkr, som i sin helhet är hänförlig till affärsområdet avser till största delen komponenter som var avsedda för Ericssons fasta nät. Trots kostnadsanpassningar blev resultatet sämre än samma period föregående år. EG Production Technology Affärsområdet hade en omsättning på 71 (99) Mkr. Orderingången var 58 (62) Mkr. Överkapaciteten hos kontraktstillverkare är orsaken till den låga orderingången. Det finns alltjämt en efterfrågan på dels utrustningar för kvalitetshöjning inom kretskortsproduktion och dels utrustningar för tillverkning av mikroelektronik. Koncernens internfakturering mellan affärsområdena uppgick till 10 (24) Mkr. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar var 6,2 (54,0) Mkr under perioden, där huvuddelen är hänförlig till förvärvet av EG Components Denmark, som konsolideras fr o m 1 juli. Soliditet och likviditet Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten den 30 september var 63 (64) procent. Likvida tillgångar uppgick till 43 (41) Mkr. Personal Antalet anställda den 30 september var 321 (760). Den kraftiga reduktionen är främst hänförlig till verksamheten i Manila. Framtidsbedömning Med de anpassningsåtgärder som vidtagits visar verksamheten ej längre förlust och har ett positivt kassaflöde. Dock kvarstår osäkerheten om marknadens utveckling. Kommande rapportdatum Bokslutskommuniké för 2002 publiceras 19 februari, 2003. Vällingby den 21 oktober 2002 ElektronikGruppen BK AB (publ) Johnny Alvarsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: VD Johnny Alvarsson, tel 08-759 3500 eller 070-589 17 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00660/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00660/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar