ElektronikGruppen växer genom förvärv av elektronikföretaget Sincotron

ElektronikGruppen växer genom förvärv av elektronikföretaget Sincotron Som ett led i fokuseringen mot telekomsektorn, har ElektronikGruppen förvärvat Sincotron AB. Sincotron är en ledande leverantör av processutbildning och produktionsutrustningar för telekomindustrin i Sverige, Finland och Polen. Sincotron har 33 anställda i Sverige, Finland, Polen och Tjeckien och uppvisar hög tillväxt. År 2000 omsatte Sincotron 89 MSEK med god lönsamhet. Sincotrons affärsområde processutbildning med kunder som Ericsson, Flextronics och Solectron visar god tillväxt. Sincotron har ett unikt program för träning och utbilding av produktionspersonal. Sincotrons affärsområde, produktionsutrustningar har en stark tillväxt kopplat till den expansion av elektronikproduktion som bl a sker i Polen. Genom förvärvet skapas ett nytt affärsområde inom ElektronikGruppen med namnet Production Technology. Bakgrund och motiv; Elektronikgruppen har under senare år förstärkt sin position i Norden som komponentleverantör till telekomindustrin. Minityariseringen av komponenter gör att kraven på precision och kvalitet i telekomtillverkarnas produktionsprocesser ökar hela tiden. Processtyrning av högt automatiserade produktionsliner blir en allt viktigare parameter i telekomproducenternas lönsamhet och kvalitetssäkring. ElektronikGruppen är idag ledande leverantör av laserskurna stenciler i Sverige, Finland och Filippinerna. Kombinationen av ElektronikGruppens stencilverksamhet, Sincotrons processkunnande och försäljning av produktionsutrustningar bildar en stark bas för framtida expansion. Avsikten är att utnyttja respektive företags marknadspositioner i olika geografiska marknader och därigenom öka produkt och tjänsteutbudet till bl a telekomproducenter. Sincotron bildades 1970 och var fram till 1995 ägt av Universal. Sincotrons affärsidé var att sälja och ge service på produktionsutrustningar till elektronikindustrin. 1995 köptes det ut av bolagets VD Anders Karström. Bolaget har sitt säte i Spånga. 1999 startades ett teknikcenter för processutbildning och utveckling i Norrköping för att stödja Sincotrons kunder. 1996 startades ett försäljnings och utbildningsbolag i Polen dit en ökande del av elektronikproduktionen flyttades. År 2000 bildades Sincotron Finland och Sincotron Tjeckien. Sincotron har idag två affärsområden, försäljning av utrustningar för elektronikproduktion och processutbildning för elektronikproduktion. Förvärvet genomförs dels som en kontantaffär dels som en apportemission , d v s ElektronikGruppen emitterar aktier i utbyte mot nuvarande ägares aktier i Sincotron Holding AB. Ägaren till Sincotron erhåller 189.702 aktier av serie B i ElektronikGruppen. Slutligt emissonsbeslut fattas av styrelsen för ElektronikGruppen då aktieöverlåtelsen undertecknats. Nyemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma år 2000. Koncerncheferna kommenterar: Johnny Alvarsson, VD och koncernchef ElektronikGruppen: "Sincotrons kunnande inom produktionsutrustningar och processer tillsammans med ElektronikGruppens verksamheter gör att vår förmåga att stödja våra kunder inom produktion av telekomutrustningar förstärks. Genom förvärvet stärks ElektronikGruppens förutsättningar för en framtida hög lönsamhet och tillväxt". Anders Karström, VD och koncernchef ,Sincotron AB: "Sincotrons möjligheter att snabbare nå ut till en större marknad förbättras markant med de resurser ElektronikGruppen har. Det är stimulerande att tillsammans med ett expansivt och lönsamt företag som ElektronikGruppen fortsätta vår strategi och inriktning". ElektronikGruppen är börsnoterat bolag med ca 700 MSEK i omsättning och mer än 900 anställda i 7 länder uppdelat på tre affärsområden. EG Communication med affärsområdets huvudkontor i Uppsala, EG ComTech, utvecklar och tillverkar fiberoptiska produkter samt levererar nyckelfärdiga nätlösningar för bredbandstjänster i Norden och Asien. EG Electronic Components marknadsför kundanpassade komponenter till den ledande elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Storbritannien. EG MTC utvecklar och tillverkar induktiva komponenter för såväl telekom som övrig industriell marknad. Försäljningen är global. För ytterligare information kontakta Johnny Alvarsson VD ElektronikGruppen, 08 7593543 , 070-5891795 eller Anders Karström 070- 4245605. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar