Bokslutskommuniké 2012

Januari – December 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 41,8 (41,9) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (-0,3) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,3 (-0,2) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,02) kr

Oktober – December 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 9,8 (13,6) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (0,5) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (0,5) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,07) kr

VD:s kommentarer

MSCs nettoomsättning blev i princip oförändrad under 2012 jämfört med året innan. Rörelseresultatet uppgick till -3,4 mkr för 2012 vilket är en försämring jämfört med 2011. Anledningen till att omsättningen är oförändrad samtidigt som resultatet försämrades är att bolaget använt en större andel underkonsulter jämfört med föregående år. Under det andra kvartalet belastades MSC av kostnader i samband med satsningen mot offentlig sektor. December månad innehöll ovanligt få arbetstimmar vilket belastade resultatet i fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet belastades även med kostnader i samband med förvärvet av Pro4u Open Source.

Inför 2012 bedömdes marknadsläget som osäkert. Anledningen var den globala oron på finansmarknaden samt att det redan under hösten 2011 fanns klara signaler att bank och finansbranschen drog ner på konsultinköpen. På grund av detta reviderade MSC sin strategiska inriktning. Vi beslöt att i första hand bredda verksamheten mot offentligt sektor vilket konkret innebar att vi ökade säljinsatserna mot denna marknad. Resultatet av ansträngningarna visade sig under våren och sommaren då vi fick två nya kunder och uppdrag. Ett resultat av denna satsning blev samarbetet med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) där avtalet nu är förlängt till mitten av 2014.

Under hösten såg vi en möjlighet att förstärka vår strategiska inriktning mot offentlig sektor genom förvärv av Pro4U Open Source (numera namnändrat till MSC Open Source). Genom förvärvet har vi också fått tillgång till ett ramavtal med Kammarkollegiet samt ett stort nätverk av nya partners för leverans av IT-tjänster till offentlig sektor. Förvärvet skedde under slutet av året med tillträde den 2 januari 2013.

Marknaden

Konsultmarknaden i Stockholm har varit avvaktande under 2012. Efterfrågan på IT-konsulttjänster minskade under våren och i början av hösten. Den ekonomiska och politiska oron i Europa påverkade negativt, speciellt under våren. Under slutet av det fjärde kvartalet stärktes efterfrågan något, framför allt inom bank och finansbranschen. Konkurrensen mellan bolagen i branschen har varit stor under året med pressade priser som följd.

Utsikter

Förvärvet av Pro4u Open Source kommer att ha en positiv effekt på MSC omsättning. Efterfrågan på MSCs konsulttjänster i övrigt förväntas att vara oförändrad under 2013. MSC kommer att arbeta för tillväxt men med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel. 073-917 16 61, e-mail: matz.borsch@msc.se

Prenumerera

Dokument & länkar