Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Jan – December 2019

Januari – December 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 255,8 (264,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,6 (-0,9) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,2 (-2,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -2,03 (-0,30*) kr
   
   
  Oktober - December 2019
 • Nettoomsättningen uppgick till 62,8 (74,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (0,6) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,0 (-0,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 (0,04) kr

VD har ordet
Vem sa det skulle vara lätt? I vår färdplan mot Empirs kommunicerade finansiella mål i slutet av 2021 blev 2019 ett riktigt slukhål i vägen. Vi trodde att vi hade strukturerat det mesta under 2018 och skulle slippa större kostnader för transaktioner och andra kostnader av engångskaraktär under 2019. Hur fel kan man inte ha? Det blev ett år fullt av extra kostnader och akutåtgärder och därmed ett av våra sämsta år hittills, vilket har framgått av våra delårsrapporter under året, som vi gärna vill glömma. Samtidigt finns det mycket positivt som hänt i koncernen under året som förhoppningsvis kan materialiseras de kommande månaderna.

Det började bra med en acceptabel första delårsrapport 2019 men en nära döden upplevelse i vårt dotterbolag Technode Group AB som slog till i maj med att deras största kund hamnade i akuta svårigheter och till sist en konkurs som påverkade året starkt, våra mål kändes plötsligt väldigt långt borta. Vi har gjort mycket stora investeringar i Technode de senaste åren, det hela landande dock förhållandevis väl och Technode kunde stärka sin telekomaffär i Advoco och gå vidare med flaggan i topp. Men det har slagit hårt på 2019 års resultat och det tvingade fram en del drastiska åtgärder i vår färdplan mot 2021. Vi beslöt att skynda på arbetet med att smalna av vårt totala kunderbjudande och enbart fokusera på två affärssegment och skapade i slutet av året två operativa legala underkoncerner, Frontwalker Group AB och Appnode Group AB istället för de tidigare tre segmenten Solve, Apply och Serve.

Som ett led i ökad fokusering avyttrades vårt teknikkonsultbolag inom försvarssidan, Pondra. Vi har avvecklat vår konsultaffär på västkusten, Frontwalker Göteborg, som inte var livskraftig på egen hand. Vi delade upp vårt gamla segment, Serve, så att Frontnode numera ingår i Appnode gruppen (Apply) och Tavana IT i Frontwalker gruppen (Solve). Koncernen består därmed från 1 januari 2020 av två fokuserade operativa legala underkoncerner Frontwalker och Appnode och några mindre kvarvarande verksamheter. Det noterade moderbolaget Empir Group AB är därmed ett renodlat ägarkoncernmoderbolag utan verksamhet annat än att äga aktier i sina två underkoncerner Frontwalker och Appnode.

Genom avvecklingar och försäljningar minskar koncernens nettoomsättning med ca 3 % vilket innebär att den underliggande tillväxten är acceptabel för jämförbara enheter. Nettoomsättningen blev därmed ca 256 mkr med ett resultat efter skatt om minus -12,2 mkr.

EBITDA uppgick till 15,2 mkr, för jämförelse med tidigare år se sid 17 i denna rapport. Strukturkostnader och transaktionskostnader belastar resultatet för året med 8,2 mkr varav 5,1 mkr för det fjärde kvartalet samt en reaförlust med ca 1,2 mkr i samband med avyttringar i det tredje kvartalet. Utöver detta så belastas helårsresultatet av en kundförlust på 5,7 mkr, tilläggsköpeskillingar för gjorda förvärv har intäktsförts med ca 9 mkr då dessa, med största sannolikhet, inte kommer att utbetalas. Året såväl som det fjärde kvartalet belastas också med en nedskrivning i goodwill med 8,8 mkr. Totalt summerar detta till 14,9 mkr i kostnader av engångskaraktär under helåret 2019 och till 4,9 mkr för det fjärde kvartalet.

Från 1 januari 2020 ersätts vår nuvarande segmentindelning med ett rent koncernmoderbolag utan operativ verksamhet och två operativa legala underkoncerner, Frontwalker Group och Appnode Group, med de operativa bolagen som helägda dotterbolag (Appnode 84 % av Technode koncernen). Därmed erhålls större transparens i koncernens två huvudverksamheter, IT konsulting med IT support inom Frontwalker (Solve) samt våra applikationer och tjänster inom Appnode (Apply), främst inom telekom och fordonsadministration.

Med oförändrade finansiella mål för Empir koncernen, antogs och kommunicerades nya finansiella mål för Empirs två underkoncerner. Frontwalker skall i huvudsak utvecklas organiskt och uppnå ca 170 mkr i nettoomsättning med ett EBT om ca 20 mkr i slutet av 2022. Appnode skall i huvudsak utvecklas organiskt och nå ca 125 mkr i nettoomsättning och ett EBT om ca 20 mkr i slutet av 2022. Genom att fokusera den befintliga operativa verksamheten i de två underkoncernerna har Empir utrymme för nya förvärv med kompletterande verksamhet för att uppnå hela koncernens finansiella mål i slutet av 2021 som kommunicerats till 500 mkr i nettoomsättning och 35 mkr i EBT som kvarstår även om tiden börjar bli knapp att se full utväxling av de senaste årens investeringar till slutet av 2021.

Under december genomförde Empir en försäljning av merparten av sitt gamla segment Solve och skapade en ny underkoncern Frontwalker Group AB varefter 49 % har sålts den 6 december till det på NGM Nordic MTF marknadsplatsen noterade Xavitech AB. Försäljningspriset var 30 mkr för de avyttrade 49 %. Empir Group behåller managementansvaret och är ensam ägare till majoritetsposten 51 %. Frontwalkers koncernchef Torbjörn Skog har också tillträtt som VD och koncernchef för köparen Xavitech AB och verksamheten bedrivs i oförändrad form och regi med de två ägarna Xavitech och Empir Group. Frontwalker som utgör den helt dominerande delen av Xavitech är marknadsvärderad som en egen självständig IT koncern och inte bara som en del av en större Empir Koncern med betydande andra verksamheter i Appnode. Empir har också, vid denna rapports publiceringsdatum, tagit ca 30 % av aktierna i Xavitech som delbetalning, en position som Empir avser att försvara framöver. Underkoncernen Frontwalker kommer fortsatt att rapporteras så som dotterbolag i Empir Group koncernen.

Vår nya underkoncern Appnode (Apply) har snabbt återhämtat sig efter sin stora kundförlust i somras och skall vara återställt 2020. Man har nu direktavtal med flera av Sveriges största organiserade nätverk av aktiv försäljning mot små och medelstora företag inom telekom och IT. Vi räknar med att detta på många sätt förändrar hela koncernens möjligheter till det bättre de kommande åren. Det innebär också att koncernen skiftar fokus allt mer mot affärsområdet Appnode, vilket försäljningen av de 49 % i Frontwalker Group i december 2019 också markerar. Detta sker samtidigt som de senaste årens investeringar i bland annat fordonsadministrativa systemlösningar börjar rulla ut på marknaden efter några år av intensiva utvecklingsinsatser.

Genom direktavtalen kan Appnode nu erbjuda ett flertal tilläggstjänster direkt ut till våra partners säljorganisation. Vårt stora utvecklingsprojekt, Portify, går i stort enligt plan utvecklingsmässigt och levererar mot kund även om vi har en viss förskjutning, 6–12 månader, i utrullningen.

Efter periodens slut har köparen av de 49 % av Frontwalker genomfört ett antal emissioner för att finansiera sin låneamortering och räntor på köpeskillingen där 100 % av Frontwalker Group AB värderas till ca 60 mkr av externa nya investerare på marknadsplatsen NGM MTF listan.

De tre senaste åren har vi investerat så mycket som vi har kunnat i våra produktbolag, främst Portify och Advoco inom underkoncernen Appnode Group AB, Vi börjar komma till avslut på de grundläggande teknikinvesteringarna och flyttar nu fokus till marknadsinvesteringar. Vi ligger lite sent i vår utrullning men i stort enligt utvecklingsplanen. Empir har under 2019 ökat sitt ägande i Appnodes stora dotterbolag Technode Group till 84 % genom teckning av nya aktier och mindre förvärv från minoriteten. Transaktionen har gjorts till ett värde om ca 70 mkr för 100 % av Technode vilket ger att Empir Groups andel är värd ca 60 mkr.

De i närtid gjorda externa investeringar som gjorts i Empir koncernens två underkoncerner indikerar ett marknadsvärde om ca 30 + 60 mkr d.v.s. ca 90 mkr för Empirs andelar och med en nettokassa om ca 25 mkr indikeras ett lägsta värde om ca 115 mkr eller ca 21: -per aktie för Empir aktien.

Vi exekverar fortsatt på vår strategiska plan d v s tillväxt främst genom förvärv, våra finansiella mål ger vid handen att vi under 2020 - 2021 behöver tillföra ca 150 till 200 mkr i nettoomsättning och ca 10 Mkr i EBT för att koncernen i slutet av 2021 skall kunna nå sina finansiella mål.

Vår förvärvsmodell innebär att vi betalar med ca 50 % egna nytryckta aktier och 50 % kontant där vi belånar hälften av kontant delen. Ledningen och styrelsen anser att det är svårt att motivera en värdering under 120 mkr för 100 % av Empir koncernen, d.v.s. en tänkt emissionskurs mellan 20 – 25 kronor per ny aktie, För att kunna genomföra ytterligare förvärv krävs att Empir får erkänsla för den underliggande värdeuppbyggnaden i koncernen i form av en rimlig aktiekurs och därmed emissionskurs så att vi åter kan förvärva enligt vår förvärvsmodell med en stor andel egna aktier eller för att ta in kontantlikvider för nya förvärv.

Vi kommer att förbättra vårt egengenererade kassaflöde löpande tack var de under 2018 - 2019 genomförda transaktionerna och tagna strukturkostnader vilket också kommer att förbättra våra belåningsmöjligheter. Den operativa taktiken de närmaste 9 månaderna är följaktligen att kunna kommunicera ökat egen genererat kassaflöde, och se över våra möjligheter att öka belåningen för kommande större förvärv och förhoppningsvis en högre marknadsvärdering.

Vi har en acceptabel kassa och lägger vi till våra checkkrediter uppgår disponibla likvida medel till ca 50 mkr, vi är följaktligen inte helt tandlösa. Försäljningen av 49 % av Frontwalker Group AB i december kommer att ge ett hälsosamt likvidtillskott när köparen Xavitech amorterar säljreversen under 2020 plus upplupen ränta.

Vi ser inga större svårigheter att hitta passande målbolag inom framförallt Appnode Group. En något mer dämpad konjunktur lär också underlätta förvärven och förväntade priser. Empirs aktiekurs är dock, enligt vår synpunkt, kraftigt undervärderad.

Vi undersöker därför aktivt alternativa finansieringsvägar för att fortsatt kunna förvärva lönsamma produkt- och serviceföretag till bra villkor för Empir utan att tvingas trycka upp allt för mycket nya aktier. Vi har en övre gräns i termer av ca 1 000 000 nya Empir aktier för att inte utspädningen skall bli orimligt stor för de befintliga ägarna. En ytterligare försäljning av vårt innehav i Frontwalker kan inte uteslutas under 2020 om det frigör likviditet till koncernen för investeringar i nya förvärv.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag och med två operativa underkoncerner, Frontwalker Group, 51 % ägande, och Appnode Group AB, helägd dotterkoncern som i sin tur äger Technode Group, 84 % ägande. Koncernerna har erfaret ledarskap med Torbjörn Skog, som VD och Koncernchef i Frontwalker Group, systemutveckling och It support och med Kajsa Lundfall som VD och Koncernchef i Appnode Group med applikationsutveckling inom Telekom, it och fordonsadministration.

Med 23 månader kvar att nå våra uttalade finansiella mål blir det spännande att se i vilken takt vi får full effekt av vidtagna åtgärder och transaktioner 2019. Allt är fortsatt möjligt, i vart fall lång ifrån omöjligt. Följ utvecklingen via våra delårsrapporter under året.

Styrelsen föreslår årsstämman en höjd ordinarie utdelning till 0,65 (0,45) kronor per aktie, ca 6 % direktavkastning på nuvarande marknadsvärdering på marknadsplatsen.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att digitaliseringen och IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en relativt hög nivå även om omvärlden och efterfrågan bromsar in något det närmaste året. Även vid en bred nedgång av konjunkturen kommer behovet att digitalisera affärsprocesser och administration att finnas kvar och efterfrågan bedöms vara fortsatt god för Empirs tjänster.

Den avkylning inom konsultrörelsen som vi nu märker av är troligen, enbart av godo och bör minska bristen på relevanta resurser till rimlig kostnad, vilket tidigare har varit en begränsande faktor. 

Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom de senaste årens ökade tjänsteutbud inom Appnode Group räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro, inte minst inom dessa mer lönsamma segment. Med ökad närvaro inom egna produkter och tjänster i segmentet Appnode Group erhåller vi inte bara ökad lönsamhet utan också en mer balanserad koncern vilket ger en betydligt större motståndskraft mot marknadsförändringar och minskad efterfrågan.

Utsikter

2020 fokuserar koncernen på organisk utveckling i våra underkoncerner. Vi samlar likvida medel genom att frigöra bundet kapital och avyttra de sista icke strategiska tillgångarna vi har kvar utanför våra underkoncerner. Så länge marknaden inte uppskattar det vi gör kan vi inte exekvera vår tillväxtplan att genomföra förvärv och betala med ca 50 % egna nya aktier. Vår förhoppning är att vårt nya affärsfokus, förbättrat egen genererat kassaflöde och fortsatta avyttringar ger oss köpkraft i form av kassa, belåningskraft och en aktiekurs där vi kan motivera nya aktier som betalningsmedel under fjärde kvartalet 2020. Detta är nödvändigt om koncernen skall ha en rimlig möjlighet att leverera på våra finansiella mål i slutet av 2021. Vi lägger fortsatt stort fokus på våra investeringar i produktbolaget Portify och vårt stora partnernätverk i Advoco Communication.

Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har en uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid slutet av 2021 omsätta ca 500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Man kan tycka att det känns avlägset när man läser denna rapport för helåret 2019 och ingen har sagt att det är lätt men inte heller omöjligt med rimlig affärsrisk. Denna ambition är tillsvidare oförändrad och styr våra handlingar såväl på kort som lång sikt.

Prenumerera

Dokument & länkar