Delårsrapport 2002-06-30 (6 månader)

Report this content

Delårsrapport 2002-06-30 (6 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 30,4 (46,0) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-2,9) mkr · Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 26,7 mkr Omsättning och resultat MSC:s verksamhet består av att utveckla kundanpassade IT-lösningar i nära samarbete med uppdragsgivaren genom att använda modern teknik, metodik och väl utvecklad projektledning. Lösningarna innefattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. Marknadsläget är fortsatt trögt. Kundföretagens investeringsvilja avseende IT är låg. Det mesta av MSC:s försäljning går till kunder med vilka företaget har långa relationer. Försäljningen har minskat jämfört med samma period förra året. Dock finns tecken på att antalet företag där MSC har möjligheter till försäljning ökat under perioden. Koncernens totala omsättning under första halvåret uppgick till 30,4 (46,0) mkr. MSC har på grund av en fortsatt svag efterfrågan fortsatt arbetet med att anpassa sin kapacitet. Minskad försäljningsvolym och minskningen av antalet intäktspersoner har medfört att koncernens nettoomsättning liksom kostnadsvolym sjunkit jämfört med föregående år. Tack vare en bred kundbas i olika branscher har MSC ändå haft en förhållandevis god beläggningsgrad inom konsultverksamheten och en god efterfrågan på utbildningstjänsterna. Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 29,8 (47,6) mkr och rörelseresultatet efter avskrivningar har förbättrats med 3,2 mkr till 0,3 (-2,9) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -3,3 (-4,5) mkr och resultatet efter finansiella poster blev -3,0 (-7,4) mkr. Resultatet från de finansiella investeringarna har belastats med en nedskrivning hänförlig till orealiserade kursnedgångar med 0,9 mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 26,7 (41,4) mkr och soliditeten uppgick till 65,5 (68,8) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Bolagets innehav av aktier redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Minoritetsposten i Pollux Feedback AB har avyttrats under perioden. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Medarbetare Vid periodens utgång hade bolaget 60 (78) personer anställda. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 13 (15) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 24,8 (40,2) mkr. Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,02 (-1,6) mkr och förbättrades alltså med 1,4 mkr jämfört med samma period under år 2001. Resultatet efter finansiella investeringar blev -3,4 (-7,2) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 25,9 (36,2) mkr. Utsikter för 2002 Ekonomierna i Sverige och dess omvärld växer i år. Detta har dock ännu inte återspeglats i företagens investeringsvilja avseende IT. Den svaga investeringsviljan är något som MSC upplevt det gångna halvåret. Om konjunkturen är fortsatt stabil under hösten kan företagen börja investera i IT igen. Med MSC:s breda kundbas inom många olika branscher kommer företaget på ett tidigt stadium att märka en uppgång i efterfrågan. IT-konsultbranschens överkapacitet har begränsats av konkurser och konsolideringar och tillgången på kompetent och erfaren personal är god. Detta är en gynnsam situation för MSC. MSC har kostnaderna under kontroll och en ökning av försäljningen kommer att avsevärt förbättra företagets rörelseresultat. Därför är företagets ledning fortsatt positiv till en bättre resultatutveckling under detta år. Nästa rapporttillfälle, avseende perioden januari t.o.m. september 2002, är den 23 oktober. Rapporten finns tillgänglig på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan http://www.msc.se. Stockholm den 14 augusti 2002 Verkställande direktören Denna rapport har översiktligt granskats av företagets revisorer. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 MSC utvecklar väl fungerade IT-lösningar i nära samarbete med kunderna. Lösningarna omfattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. De skapas genom modern teknik, metodik och management. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. MSC har cirka 60 anställda. År 2001 uppgick nettoomsättningen till 74 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00020/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00020/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar