Delårsrapport 2002-09-30 (9 månader)

Report this content

Delårsrapport 2002-09-30 (9 månader) ·Rörelseresultatet förbättrades med 7,9 mkr och uppgick till - 0,3 (-8,2) mkr ·Nettoomsättningen uppgick till 42,0 (59,0) mkr ·Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 25,7 mkr Omsättning och resultat MSC:s verksamhet består av att utveckla kundanpassade IT-lösningar i nära samarbete med uppdragsgivaren genom att använda modern teknik, metodik och väl utvecklad projektledning. Lösningarna innefattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. Marknaden för konsulttjänster inom IT är mycket svag. Kundföretagens investeringsvilja avseende IT är fortsatt mycket låg. Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 42,0 (59,0) mkr. Semesterperioden som infaller i det tredje kvartalet har som förväntat också påverkat omsättningen negativt. MSC har på grund av en fortsatt svag efterfrågan fortsatt arbetet med att anpassa sin kapacitet. Försäljningen har för årets första 9 månader minskat jämfört med samma period förra året. En viss förbättring har dock skett under slutet av tredje kvartalet i år och omsättningen ökade för första gången i september månad jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 41,9 (65,4) mkr och rörelseresultatet efter avskrivningar har förbättrats med 7,9 mkr till - 0,3 (-8,2) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till - 5,2 (-6,9) mkr och resultatet efter finansiella poster blev -5,5 (-15,1) mkr. Resultatet från finansiella investeringar har belastats med en nedskrivning hänförlig till orealiserade kursnedgångar med 1,9 mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 25,7 (37,1) mkr och soliditeten uppgick till 64,0 (65,9) %. Några investeringar till väsentliga belopp har ej gjorts under perioden. Moderbolagets innehav i aktier och andelar i värdepappersfond redovisas bland övriga omsättningstillgångar. Eget kapital Ingen ny- eller fondemission har skett och antalet aktier är därmed oförändrat 400.000 av serie A och 2.770.000 av serie B. Medarbetare Vid periodens utgång hade koncernen 60 (72) personer anställda. En anpassning av antalet anställda har skett som en anpassning till rådande marknadssituation. Utöver de anställda sysselsatte koncernen 13 (14) underkonsulter i genomsnitt under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 34,6 (51,9) mkr. Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,3 (-5,1) mkr. Resultatet efter finansiella investeringar blev -5,5 (-8,0) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut uppgick till 25,4 (32,2) mkr. Utsikter för 2002 Den svaga investeringsviljan är något som MSC tror består under resten av året. Inga tecken finns på att en vändning på marknaden som helhet kommer att ske under de närmaste månaderna. Försäljningen har för årets första 9 månader minskat med 29 % jämfört med samma period förra året. En viss förbättring har dock skett under slutet av tredje kvartalet i år och detta kvartal var minskningen endast 11 % jämfört med samma period 2001. Dessutom ökade omsättningen för första gången i september månad jämfört med motsvarande period föregående år. MSC:s ledning anser att den breda kundbas, inom många olika branscher, som företaget har är en stor styrka. Detta i kombination med att företaget kontinuerligt har anpassat kostnaderna efter rådande marknadsförutsättningar ger en gynnsam situation för MSC. Företagets ledning är därför, trots en mycket svår marknadssituation, fortsatt positiv till en avsevärt bättre resultatutveckling under detta år. Nomineringskommitté Vid ordinarie bolagsstämma i MSC Konsult AB år 2002 beslöts att en nomineringskommitté skulle utses för beredande och framläggande av förslag till styrelseledamöter och revisorer på ordinarie bolagsstämma år 2003. Årets nomineringskommitté består av advokat Lars Zacharoff (ordförande), Bo Svedberg, VD för ICM Logistik AB samt Anna Granlund, konsult och anställd på MSC. Nästa rapporttillfälle, avseende bokslutskommuniké 2002, är den 6 februari. Rapporten finns tillgänglig på bolagets kontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 08-446 55 00 eller på hemsidan http://www.msc.se. Stockholm den 22 oktober 2002 Verkställande direktören Denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08- 446 55 06 MSC utvecklar väl fungerade IT-lösningar i nära samarbete med kunderna. Lösningarna omfattar systemutveckling, integration, webb, mobilitet och utbildning. De skapas genom modern teknik, metodik och management. Kunderna finns främst inom branscherna bank, försäkring, telekom, samt transporter. MSC har cirka 60 anställda. År 2001 uppgick nettoomsättningen till 74 mkr. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Sammanfattning av koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt nyckeltal ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar