Delårsrapport Jan – Mars 2019

Januari – Mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 70,4 (61,3) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (2,7) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (2,6) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,76*) kr

VD har ordet

 

Empir går från klarhet till klarhet tycker jag, lite bulor här och där i vår väg men som det ser ut nu så följer vi vår utstakade väg mot våra kommunicerade mål 2021. Året har börjat bra med en tillväxt om ca 16 % och ett positivt resultat om 1,4 mkr efter skatt, 0,27 kr i vinst per aktie. Jämför vi EBITDA 6 024 tkr (3 416) så förbättras det under kvartalet med ca 46 % jämfört med förra året.

2019 blir troligen lite ryckigt, inte bara på grund av omvärldsfaktorer som allmän oro och en försiktigare hållning till nyinvesteringar. Vi får arbeta lite hårdare för varje intäktskrona men marknaden för våra tjänster ser inte ut att vika, snarare tvärtom p g a den allmänna digitaliseringsvågen i samhället. Utmaningen för våra bolag är att ha tillgång till rätt

mix av kompetenser vid rätt tillfälle för att kunna möta aktuell efterfrågan av IT

tjänster och projektledning

De två senaste åren har vi investerat så mycket som vi bara har kunnat i våra produktbolag, främst Portify och Advoco inom segmentet Apply, som varje kvartal visat röda siffror. Det är mycket glädjande att nu se den första delårsrapporten där även det här segmentet visar ett positivt EBT resultat, litet men färgen är ändå rätt. Därmed bidrar nu samtliga våra affärssegment till koncernens positiva kassagenererande förmåga, vi ser ingen uppenbar anledning till att detta inte ska kunna fortsätta.

Vi kan, som sagt, räkna med att det kan bli lite ryckigt under 2019, vi har fortsatt en del att hantera med icke presterare och en del kvarvarande strukturkostnader såsom dubbla hyror, dubbla affärssystem, några övertaligheter mm. Dessa syns i segmentredovisningen under det koncerngemensammas negativa resultat.

Det mesta av dessa kvarvarande kostnader av engångskaraktär kan vi absolut påverka medan andra kommer från marknaden. Efter rapportperioden gick exempelvis ett av våra dotterbolags större kunder i konkurs, vilket alltid drar med sig akuta åtgärder och svårbedömda effekter. För dotterbolaget och därmed för Empirs del har situationen redan lösts på ett positivt och resultatstärkande sätt. Vi vet ännu inte den kortfristiga effekten på vår rapport för det andra kvartalet. Långsiktigt, f r om den 1 juli 2019 och framåt, har det för det aktuella bolaget blivit ett bra och positivt utfall. Detta tack vara ett utmärkt ledarskap samt att man i ett akutläge kunde få relevant stöttning av en koncernmoder med stor trovärdighet och finansiella muskler. Vi hoppas lösa merparten av våra engångskostnader under året men det kan påverka enskilda kvartal i vår rapportering framöver.

Jag får ibland frågan varför man skulle vilja tillhöra en koncern om man nu ändå skall driva sin verksamhet som självständiga operativa enheter under eget varumärke. Jag tycker exemplet ovan är ett utmärkt svar. Det är för mig alldeles självklart att tillsammans är en koncern starkare än vad bolagen är var och en för sig. Det är Empirs företagskultur! Självständiga operativa enheter med stor frihet men också ansvar för sina prestationer under ett gemensam paraply där vi kan stötta varandra vid behov och samtidigt erbjuda våra aktieägare stabilitet och förutsägbarhet i koncernens utveckling.

EBITDA resultatet har påverkats av strukturkostnader/transaktionskostnader i samband med förvärv och omorganisationer med ca 500 tkr under det första kvartalet 2019.

Empir har nu ca 30 månader kvar för att 2021 kunna leverera de kommunicerade finansiella målen. Med fokus på resultatmåttet snarare än nettotillväxten ser jag i dagsläget detta som fortsatt fullt möjligt att uppnå med rimlig affärsrisk och omvärldsvillkor.

Operativt innebär detta fokus att transportera intjäningsförmågan till rörelseresultat.

Med ett ökande positivt operativt EBITDA innebär tillväxt en positiv resultatutveckling då våra höga fasta kostnader slås ut på en större affärsvolym med snabbare resultattillväxt som följd.

Vi ser att vår strategiska plan att bygga genom att förvärva, strukturera och optimera, fungerar och att vi i stort ligger på vår planerade utvecklingskurva. Koncernen blir allt mer balanserad med tre olika intäktströmmar och är nu lönsam.

Vi har en acceptabel kassa, som nu dessutom fylldes på efter perioden med en företrädesemission som blev fulltecknad och som före emissionskostnader gav ca 15 mkr i ny likvid och eget kapital. Emissionskostnaderna uppgår till ca 2,0 mkr. Vi ser inga större svårigheter att hitta passande målbolag inom våra segment Apply och Serve. Vår förvärvsmodell att erlägga ca 50% av transaktionsvärdet med nya egna aktier ger oss i dagsläget vissa problem och begränsningar. Vi undersöker därför aktivt alternativa finansieringsvägar för att fortsatt kunna förvärva lönsamma produkt- och serviceföretag till bra villkor för Empir utan att tvingas trycka upp allt för mycket aktier till en, enligt vår uppfattning, för låg marknadskurs.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag och med ett antal självständiga operativa bolag med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner verksamma i tre segment, systemutveckling, applikationer och service av drift och support, Solve, Apply och Serve.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att digitaliseringen och IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög nivå och att marknadsförutsättningarna under 2019 och minst fram till sommaren 2020 kommer att vara fortsatt goda. Även vid en bred nedgång av konjunkturen kommer behovet att digitalisera affärsprocesser och administration att finnas kvar och efterfrågan bedöms vara fortsatt god för Empirs tjänster.

En avkylning i Stockholmsområdet skulle, troligen, enbart vara av godo och minska bristen på relevanta resurser till rimlig kostnad, vilket idag är en begränsande faktor. Ett kraftigt växande Empir, med en ökad leveranskapacitet och en allt större marknadsnärvaro, skall klara att erhålla sin del av kakan.

Empir driver sedan några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas till rimlig kostnad. Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom de senaste årens ökade tjänsteutbud inom Apply och Serve räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro, inte minst inom mer lönsamma segment. Med ökad närvaro inom egna produkter och tjänster i segmenten Apply och inom Serve erhåller vi inte bara ökad lönsamhet utan också en mer balanserad koncern vilket ger en betydligt större motståndskraft mot marknadsförändringar och minskad efterfrågan.

Utsikter

2019 kommer att bli ännu ett år med tvåsiffrig tillväxt för Empir. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra befintliga bolags resultatförbättringar och att försöka förvärva nya enheter inom de icke konsultativa segmenten Apply och Serve. Vi lägger stort fokus på våra investeringar i Apply som planenligt kommer att vara en avtrappande belastning även under 2019 och en bit in i 2020. Vi jobbar med våra koncernövergripande kostnader som är för höga med nuvarande affärsvolymer. Nya ekonomisystem och rationaliseringar är på ingång. Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har en uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid sluten av 2021 omsätta ca 500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Denna ambition är oförändrad och styr våra handlingar såväl kort som på längre sikt. Empirs utdelningspolicy, som tidigare har kommunicerats, ska i normalfall uppgå till 60 % av varje årsresultat om bolagets situation i övrigt så möjliggör. Därtill har Empir ca 47,1 mkr i underskottsavdrag som kraftigt kommer att förbättra Empirs utdelningsförmåga under de kommande åren.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Prenumerera