• news.cision.com/
  • Empir Group AB/
  • Empir Group AB ingår avtal med Empir Vezzel Applications AB (publ) om avyttring av samtliga aktier i Empir Apply AB

Empir Group AB ingår avtal med Empir Vezzel Applications AB (publ) om avyttring av samtliga aktier i Empir Apply AB

Report this content

29 oktober 2021

Empir Group AB ("Empir Group") har idag, den 29 oktober 2021, ingått avtal om avyttring av samtliga 1 042 aktier i dotterbolaget Empir Apply AB, org.nr 559111–7238 ("Empir Apply"), till Empir Vezzel Applications AB (publ), org.nr 556858-5441 ("Empir Vezzel Applications") (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Köpeskillingen uppgår till cirka 20 633,4 kronor per aktie i Empir Apply och totalt 21 500 000 kronor för samtliga aktier ("Köpeskillingen"). Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av godkännande av aktieägarna i Empir Group. Efter transaktionen innehar Empir Vezzel Applications samtliga aktier och röster i Empir Apply och Empir Group innehar cirka 69,9 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications. Avsikten är att under första halvan av 2022 genomföra en ägarspridning genom att dela ut hela eller delar av innehavet i Empir Vezzel Applications till Empir Groups aktieägare.

Avtalet avser överlåtelse av samtliga 1 042 aktier i Empir Apply till Empir Vezzel Applications. 8 000 000 kronor av Köpeskillingen ska betalas kontant och 13 500 000 kronor av Köpeskillingen ska betalas genom att Empir Vezzel Applications emitterar 450 000 nya aktier i Empir Vezzel Applications till Empir Group. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen, inklusive Köpeskillingen, är marknadsmässiga och att Aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Förutsatt att aktieägarna i Empir Group godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att bolagsstämman har avhållits.

Före transaktionen innehar Empir Group cirka 53,5 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications som därmed är ett dotterbolag till Empir Group. Resterande aktier och röster i Empir Vezzel Applications innehas av cirka 400 aktieägare, varav Alfanode AB är näst största ägaren med ett innehav om cirka 9,7 procent av aktierna och rösterna. Empir Groups verkställande direktör Lars Save kontrollerar Alfanode AB. Lars Save kontrollerar även, direkt och indirekt, ytterligare cirka 8,6 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications. Totalt kontrollerar Lars Save därmed cirka 18,3 procent av aktierna och rösterna i Empirs Vezzel Applications.

Efter transaktionen innehar Empir Vezzel Applications samtliga aktier och röster i Empir Apply och Empir Group innehar cirka 69,9 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications. Avsikten är att under första halvan av 2022 genomföra en ägarspridning genom att dela ut hela eller delar av innehavet i Empir Vezzel Applications till Empir Groups aktieägare. Samtidigt påbörjas arbetet att särnotera Empir Vezzel Applications på lämplig handelsplattform för mindre bolag så att Empir Groups aktieägare ska kunna tillgodogöra sig värdet av en noterad aktie.

Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av godkännande av Empir Groups aktieägare eftersom ingåendet av Aktieöverlåtelseavtalet är att betrakta som en närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Mot bakgrund av att Empir Groups verkställande direktör Lars Save, direkt och indirekt, innehar cirka 18,3 procent av aktierna och rösterna i Empir Vezzel Applications bedöms Empir Vezzel Applications vara närstående till Empir Group enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Empir Group kommer att utfärda kallelse till extra bolagsstämma inom kort.

”Genom transaktionen fokuserar och samlar Empir Group sina applikationsbolag och produktbolag, Portify och Miljöbilscentralen, i ett nytt ägarbolag som är ett publikt avstämningsbolag med aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB (ISIN-kod SE0004575512). Transaktionen genomförs för att möjliggöra en notering av Empir Vezzel Applications på en lämplig handelsplattform. Empir Groups produktbolag, Empir Apply, Portify och Miljöbilscentralen, befinner sig i början på sin värderesa och kvarstår som dotterbolag till Empir Group. Avsikten är att under första halvan av 2022 genomföra en ägarspridning genom att dela ut hela eller delar av innehavet i Empir Vezzel Applications till Empir Groups aktieägare. Ambitionen är att genomföra noteringen med Empir Group som majoritetsägare och därmed realisera en värdeökning till Empir Groups aktieägare i detta spännande framtidsbolag som Empir Group har investerat betydande belopp i under de senaste åren. Det ska bli roligt att se bolagen blomma ut i egen regi”, säger Lars Save, VD för Empir Group.

Empir Group AB

Lars Save, VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 09.20 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.