Empir Group AB ingår nytt låneavtal med Xavi Solutionnode AB (publ)

Report this content

26 oktober 2021

Empir Group AB (”Empir Group”) har under 2019–2021 avyttrat Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125, och Racasse AB, org.nr 556574-5600, till Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 (”Xavi Solutionnode”). Avyttringarna innebär att Xavi Solutionnode har en skuld till Empir Group om totalt 34 600 000 kronor. Empir Group och Xavi Solutionnode har idag, den 26 oktober 2021, ingått ett nytt låneavtal om 37 000 000 kronor (”Låneavtalet”) för att refinansiera lånen som Empir Group har lämnat till Xavi Solutionnode. Låneavtalet är villkorat av godkännande av aktieägarna i såväl Empir Group som Xavi Solutionnode.

Låneavtalet löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Delar Xavi Solutionnode ut likvida medel till sina aktieägare skall Xavi Solutionnode samtidigt amortera på skulden årligen till Empir Group med ett belopp som utgör dubbla kontanta årliga utdelningen i Xavi Solutionnode. Xavi Solutionnode ska återbetala skulden i dess helhet till Empir Group senast den 24 november 2035. Oaktat det föregående har Xavi Solutionnode rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

Låneavtalet är villkorat av godkännande av såväl Empir Groups som Xavi Solutionnodes aktieägare eftersom ingåendet av Låneavtalet är att betrakta som en närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Mot bakgrund av att Empir Group kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode bedöms Xavi Solutionnode vara närstående till Empir Group enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Empir Group och Xavi Solutionnode kommer att utfärda kallelser till extra bolagsstämmor inom kort.

”Refinansieringen av befintliga lån till Xavi Solutionnode-koncernen, amorteringar på befintliga lån och ett enhetligt och ett förenklat låneavtal med lång löptid och mjukare amorteringskrav ger större transparens och tydlighet i båda parternas finansiella rapportering samtidigt som bolagens löpande hantering förenklas”, säger Lars Save, VD för Empir Group.

Empir Group AB

Lars Save, VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 10.30 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.