Empir Groups styrelse föreslår utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

Report this content

29 oktober 2021

Styrelsen för Empir Group AB (”Empir Group”) har idag, den 29 oktober 2021, beslutat att föreslå att extra bolagstämman den 23 november 2021 beslutar att dela ut 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) (”Xavi Solutionnode”).  

Utdelningen innebär att Empir Groups aktieägare kommer att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode i förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i Empir Group. En aktie i Empir Group, oaktat aktieslag, ger rätt till en aktie av serie B i Xavi Solutionnode. Efter utdelningen beräknas Empir Group inneha cirka 7,4 procent av aktierna och cirka 7,3 procent av rösterna i Xavi Solutionnode. Därmed kommer Xavi Solutionnode inte längre vara ett intressebolag till Empir Group eller ingå i Empir Groups löpande finansiella rapportering.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna av serie B i Xavi Solutionnode.

Xavi Solutionnodes aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME. Värdet på utdelningen av aktierna av serie B i Xavi Solutionnode bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Empir Groups aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 7 086 189 kronor eller 0,20 kronor per aktie, vilket därmed är det totala värdet som föreslås delas ut till aktieägarna. Godkänner extra bolagsstämman den föreslagna utdelningen kommer Empir Group ha delat ut totalt 1,70 kronor per aktie under 2021, vilket motsvarar en direktavkastning om cirka 7,4 procent vid ett aktiepris om 23 kronor per aktie.

”I och med denna utdelning och kommunicerade försäljningar av Xavi Solutionnode-aktier fokuserar Empir Group helt sin kvarvarande verksamhet på produktbolagen Empir Vezzel Applications och Empir Apply. Syftet är att säkra den långsiktiga satsningen på Portify och Miljöbilscentralen. Deras systemlösningar och tjänster ligger helt rätt i tiden med lösningar för fordonsadministration och lösningar för den ankommande delningsekonomin. Sedan Empir Group påbörjade sin avyttring av den konsultativa delen till Xavi Solutionnode har betydande värden skapats för Empir Groups aktieägare genom avyttringar och renodling av verksamheten och utdelningar till våra aktieägare. Värdet på den avyttrade tillgången Xavi Solutionnode har nästan dubblerats under resan som började 2019. Jag bedömer att den fortsatt kommer att utvecklas väl utan de kostnader som Empir Group behöver belasta ett koncernbolag med”, säger Lars Save, VD för Empir Group.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 09.10 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.