Kommuniké från extra bolagsstämma i MSC Group AB

MSC Group AB, org.nr 556313-5309 (”Bolaget”), har hållit extra bolagsstämma tisdagen den 16 januari 2018 kl. 14.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om sammanläggning av Bolagets aktier, varigenom 20 befintliga aktier sammanläggs till en ny aktie, ändring av bolagsordningen och att Bolaget ska ändra firma från MSC Group AB till Empir Group AB. 

Sammanläggning av Bolagets aktier och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att sammanlägga Bolagets aktier, varigenom 20 aktier av serie A sammanläggs till 1 aktie av serie A och 20 aktier av serie B sammanläggs till 1 aktie av serie B.

Bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Ytterligare information om sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag, kommer att offentliggöras så snart styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. För att möjliggöra genomförande av sammanläggningen beslutade bolagsstämman även om ändring av § 4-5 i bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ändrades.

Alfanode AB (ett av verkställande direktör Lars Save kontrollerat bolag), en av Bolagets större aktieägare, har vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 20. Alfanode AB, har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med 20.

Ändring av Bolagets firma och verksamhetsföremål

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets firma från MSC Group AB till Empir Group AB samt att ändra Bolagets verksamhetsföremål genom tillägget ”direkt eller indirekt”.

Prenumerera

Dokument & länkar