MSC Group AB offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier utgivna genom apportemission

Styrelsen för MSC Group AB har upprättat prospekt avseende apportemission av aktier som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Apportemissionen är riktad till Empir Group AB med anledning av MSC Group AB:s förvärv av samtliga aktier i Empir Solutions AB från Empir Group AB. Prospektet hålls nu tillgängligt på bolagets webbplats www.msc.se.  

Prenumerera

Dokument & länkar