Bokslutskommuniké 12 februari 2001

Bokslutskommuniké 12 februari 2001 Pressrelease The Empire går bra. Eget kapital 19.61 SEK/aktie. The Empire gjorde - pro forma - ett resultat på 5.9 MSEK före skatt (- 4.0 MSEK) för helåret 2000 och har ökat sin försäljning med 10 % från 200 MSEK till 222.4 MSEK. I årets resultat ligger extraordinära intäkter på 3.2 MSEK som är återbetalning av företagsanknutna medel från SPP. Bolagsstämman rekommenderas bemyndiga styrelsen att återköpa upp till 160.000 EMP B (10 % av utestående B-aktier) på marknaden om och när detta bedöms som en god investering. Styrelsen föreslår däremot ingen aktieutdelning. Aktieägarna fick nämligen i samband med Ledstiernan affären dels Ledstiernan aktier (1:1) med värdegaranti dels en utbetalning på 7.90 SEK / aktie varav ca 1 SEK betecknas som extra utdelning. De omstruktureringsåtgärder som vidtogs under 1999 har slagit väl ut och de anställda i det nya Empire har börjat visa vad de kan. Det finska dotterbolaget Etamet nådde break even sista kvartalet och företagsledningen bedömer att Etamet kommer att gå med vinst under 2001. - Första steget för det nya Empire blev lyckat, nu bygger vi vidare för framtiden, säger VD Peter Sjödahl, som dessutom konstaterar att The Empire nu har gått med vinst 7 kvartal i rad och att samtliga enheter i det svenska moderbolaget visar positiva resultat medan dotterbolaget Etamet redovisar en förlust för helåret på -1.6 MSEK . The Empire startade en rad företag under andra halvan av nittiotalet, Etamet är det senaste av dessa start ups och gjorde vinst sista kvartalet år 2000. Etamet visar nu en kraftig tillväxt. Under 2001 kommer lager och kapitalstyrning i hela koncernen att vara prioriterade frågor för företagsledningen. - Ännu finns det stor förbättringspotential i vårt bolag, konstaterar VD Peter Sjödahl. Vinst efter skatt var 2.13 SEK/aktie (-1.48). Eget kapital 19.61 SEK/aktie (18.52). Empire aktien handlades under hösten till en genomsnittskurs av 12.61 SEK/aktie. Sista betalkurs den 9 februari 2001 var 10.00 SEK/aktie. Checkräkningskrediten på 21 MSEK utnyttjades den 31 december till 20 MSEK. Investeringar uppgick till 8.9 MSEK (2.4 MSEK). Pro forma redovisning Under år 2000 gjordes en affär mellan The Empire och Ledstiernan som bl a innebar att The Empire bytte organisationsnummer. I denna redovisning presenteras för jämförbarhetens skull de siffror som gäller för helåret 2000 oberoende av organisationsnummer. Så kallad pro forma redovisning. Denna bokslutskommuniké har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Empire aktien Det finns 1.900.200 aktier varav 299.000 A-aktier. 150.000 optioner till ledningsgrupp, styrelse och anställda. Vid fullt utnyttjande av de utgivna optionerna blir den maximala utspädningen 7.9%. Årsredovisningen beräknas vara klar den 15 februari 2001. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på huvudkontoret, Lärkträdsgatan 5, Malmö och på hemsidan www.empire.se. Ordinarie bolagsstämma avhålls den 19 mars 2001 kl 17.00 i Stockholm City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Rapport för det första kvartalet 2001 kommer den 7 maj 2001. UTDRAG UR BALANSRÄKNINGEN 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 2000 1999 1998 1997 Eget kapital MSEK 37.3 35.2 41.6 50.5 Totalt sysselsatt kapital MSEK 61.9 46.7 64.5 68.8 Räntebärande skulder 24.7 11.6 22.9 18.2 Balansomslutning MSEK 110.4 82.7 107.6 114.0 Soliditet % 33.8 42.5 38.7 44.2 Likviditet 1.9 1.9 2.1 2.2 (oms.tillgångar : korta skulder) Eget kapital per aktie SEK 19:61 18:52 21:91 26:57 Skultuna Messingsbruk delades ut till aktieägarna i mars 1999 vilket förklarar de relativt stora differenserna mellan 1999 och 1998. UTDRAG UR RESULTATRÄKNINGEN Jan - decHelår Helår Helår 2000 1999 1998 1997 proforma proforma proforma Leveranser MSEK 222.4 200.8 274.5 282.6 Resultat före skatt TSEK 5.855 -4.005 -5.364 -3.426 Vinst/förlust per aktie efter skatt SEK 2.13 -1.48 -2.03 -1.30 (28 % schablon skatt) I årets resultat ligger extraordinära intäkter på 3.2 MSEK som är återbetalning av företagsanknutna överskottsmedel från SPP. . DETTA ÄR THE EMPIRE Start: The Empire bildades 1983. Verksamhet: Förädling och distribution av halvfabrikat i metaller, stål och plast. Affärside: Service, kvalitet och action. Storlek: De externa leveranserna ligger på nivå 220 MSEK per år, vilket åstadkommes av 87 anställda. Divisioner: Svenska Aluminiumkompaniet (inkl Saredal Stål & Metall) i Stockholm och Växjö, Westmetall i Göteborg och Gnosjö, Malmö Metall, Imero Metaller & Rostfritt i Västerås, Plast & Metallcompagniet PMC i Järfälla. Dotterbolag: Oy Etamet Empire AB i Finland. Idel grossist - och materialservice företag. Resten av bokslutskommunikén finner Du på www.empire .se Kontaktpersoner: Johan Wachtmeister, styrelseordförande 0708-78 41 20 Peter Sjödahl, verkställande direktör 0708-30 10 70 Stockholm den 12 februari 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01280/bit0003.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01280/bit0003.pdf Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01280/bit0003.xls Tabell

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.