Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars, 2000 för THE EMPIRE AB

Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars, 2000 för THE EMPIRE AB 2000-talet inleddes starkt för The Empire med god volymtillväxt och en hygglig vinst. De externa leveranserna var 56,2 MSEK (57,2 MSEK) och resultatet före skatt +1.392 TSEK (-6.254 TSEK). Vinsten efter schablonskatt blev +0.53 SEK per aktie (-2.37 SEK) och eget kapital per aktie är nu 19,25 SEK (17,10 SEK). Soliditeten ligger på 37,7% (37,5%). - Jag räknar med att 2000 blir ett mycket bra år, säger VD Peter Sjödahl. Jämförelserna med föregående år är dock ej i alla avseenden rättvisande. Orsakerna ligger främst i jämförelsestörande poster 1999 samt utdelningen av Skultuna som ägde rum i slutet av Q1 förra året. Utvecklingen av existerande verksamhet framgår av följande. Externa leveranser 56,2 MSEK (53,0 MSEK). Resultat före skatt 1.392 TSEK (-1.175 TSEK) Resultat efter skatt 0,53 SEK per aktie (- 0,45 SEK) Kvartalets investeringar var 0,9 MSEK (0,6). Tidigare aviserat återköp av aktier är för närvarande ej aktuellt. Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Bolagets organisationsnummer var fram till 11 april 2000 556122-2158, varefter det ändrades till 556586-2264 samtidigt som firmanamnet blev The Empire Sweden AB. Balansräkningen är i sina huvuddrag oförändrad liksom verksamheten. För kunder och leverantörer är vi som vanligt The Empire. Snart är Empire-aktien tillbaka på börsen. Alla som hade Empire-aktier per avstämningsdagen den 19 april 2000 fick samma antal aktier i Ledstiernan, som noteras på O-listan. Nästa kvartalsrapport kommer den 24 augusti 2000. Här följer utdrag ur balans- och resultaträkningarna. UTDRAG UR BALANSRÄKNINGEN 31 31 31 31 mars dec dec dec 2000 1999 1998 1997 Eget kapital MSEK 36.6 35.2 41.6 50.5 Totalt sysselsatt 60.3 46.7 64.5 68.8 kapital MSEK Räntebärande skulder 23.7 11.6 22.9 18.2 Balansomslutning MSEK 97.1 82.7 107.6 114.0 Soliditet % 37.7 42.5 38.7 44.2 Likviditet 2.2 2.1 2.2 (oms.tillgångar : korta skulder) Eget kapital per 19:25 18:41 21:91 26:57 aktie SEK Av checkkrediten på 20 MSEK utnyttjades den 31 mars 2000 19.9 MSEK. Kreditbehovet beräknas minska under året. Skultuna Messingsbruk delades ut till aktieägarna i mars 1999 vilket förklarar de relativt stora differenserna mellan 1999 och 1998. Det överskott som SPP allokerat för The Empire AB är 3.3 MSEK. Denna post har inte bokförts. UTDRAG UR RESULTATRÄKNINGEN Helår Helår Helår 1999 1998 1997 pro forma pro forma Leveranser MSEK 200.8 274.5 282.6 Resultat före -4.005 -5.364 3.426 skatt TSEK Vinst/förlust per aktie efter skatt SEK -1.59 -2.03 1.30 (verklig) (+/- 28 % schablon skatt) Kv 1 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2000 1999 1999 1999 1999 Leveranser MSEK 56.2 56.7 48.5 50.1 45.5 Resultat före 1.392 -6.254 6591.46 124 skatt TSEK 7 Vinst/förlust per aktie efter+/- 28 % schablon skatt SEK 0.53 -2.37 0.25 0.05 0.55 DETTA ÄR THE EMPIRE Start: The Empire bildades 1983. Verksamhet: Förädling och distribution av halvfabrikat i stål, plast och metaller. Affärside: Service, kvalitet och action. Storlek: De externa leveranserna ligger på nivå 250 MSEK per år, vilket åstadkommes av ca 85 anställda. Divisioner: Svenska Aluminiumkompaniet (inkl Saredal Stål & Metall) i Stockholm resp. Växjö, Westmetall i Göteborg resp. Gnosjö, Malmö Metall, Imero Metaller & Rostfritt, Plast & Metall- compagniet PMC i Järfälla. Dotterbolag: Oy Etamet Empire AB i Finland. Idel grossist - och materialservice företag. www.empire.se Den kompletta rapporten finns på vår hemsida www.empire.se och kan rekvireras från huvudkontoret Box 1051, 21210 Malmö. Telefon 040-6711261. Mer information Ian Wachtmeister 08-6607970 Peter Sjödahl 0708-301070 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00860/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00860/bit0003.xls Tabeller

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.