Endomines guldproduktion helåret 2017 uppnår det övre skiktet av produktionsmålet och uppgick till 398 kg

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det fjärde kvartalet och helåret 2017. Guldproduktionen under Q4 uppgick till 98,7 kg och under helåret 2017 till 398,1 kg. Produktionsmålet före helåret var mellan 350 till 400 kg guld, uppdaterad i september från 300-350 kg.

Produktionen                    oct-dec Helår
2017 2016 +/- 2017 2016 +/-
Anrikad malm (ton) 39 692 42 193 -2 501 165 539 150 917 14 622
Ingående guldhalt (g/t) 3,0 3,1 -0,1 2,9 2,6 0,3
Guldutbyte i verket (%) 83,0 83,0 0,0 83,4 82,9 0,5
Tillgänglighet (%) 36,6 43,5 -6,9 38,8 37,6 1,2
Guldproduktion (kg) 98,7 109,8 -11,1 398,1 325,0 73,1
Guldproduktion (oz) 3 173 3 531 -358 12 799 10 449 2 350
Skadefrekvens LTIFR 16 8

    
Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på Bolagets egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.

Malmproduktion, anrikat tonnage och guldvolym i koncentrat överträffade Bolagets förväntningar för helåret 2017. Ingående guldhalten var 0,3 gram per ton högre än förväntat med i genomsnitt 3,0 g/t under det fjärde kvartalet och 2,9 g/t under helåret 2017.  Som rapporterats i det tredje kvartalet beror den förbättrade guldhalten främst på en högre in-situ guldhalt. Bolagets förbättrade produktionseffektivitet inom malmbrytning samt utvecklingsarbetet har även bidragit till ett stabilt produktionsresultat år 2017.

Produktionsmålet för helåret 2018:
Endomines produktion förväntas under januari-september 2018 uppgå till mellan 250-300 kg guld. Produktionen under oktober-december förutsätter investering i snedbana som leder till Pampalomalmernas förlängningar mot djupet. Inget sådant investeringsbeslut har tillsvidare fattats.

Bokslutskommunikén för helåret 2017 kommer att lämnas den 28 februari 2018.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018 kl. 16:00 CET.
    

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion. 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar