Endomines rapporterar stabil produktion för det tredje kvartalet i enlighet med det uppjusterade produktionsmålet 350-400 kg guld för helåret 2017

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det tredje kvartalet och för de första nio månaderna 2017. Guldproduktionen under Q3 uppgick till 94,1 kg och under Q1-Q3 till 299,4 kg. Det goda produktionsresultatet under det tredje kvartalet är en fortsättning på den positiva trend som synts under detta år hittills och återspeglas av ökad guldhalt och förbättrad produktionseffektivitet. Därmed överskred guldproduktionen om 299,4 kg hittills under året betydligt motsvarande period under 2016 om 215,2 kg.

Produktionen jul-sep jan-sep Helår
2017 2016 +/- 2017 2016 +/- 2016
Anrikad malm (ton) 37 422 36 104 1 318 125 847 108 724 17 123 150 917
Ingående guldhalt (g/t) 3,0 2,7 0,3 2,8 2,4 0,4 2,6
Guldutbyte i verket (%) 83,8 85,3 -1,5 83,5 82,8 0,7 82,9
Tillgänglighet (%) 34,2 34,0 0,2 39,6 35,7 3,9 37,6
Guldproduktion (kg) 94,1 83,0 11,1 299,4 215,2 84,2 325,0
Guldproduktion (oz) 3 025 2 667 358 9 626 6 918 2 708 10 449
Skadefrekvens LTIFR 8 6 8

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på Bolagets egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.

Malmproduktionen har överträffat Bolagets förväntningar hittills under året, vilket även ökat anrikningstonnaget. Ingående guldhalten har samtidigt legat mellan 0,3-0,4 gram per ton högre än förväntat och var under det tredje kvartalet 3,0 g/t och hittills under året 2,8 g/t. Samtidigt som den förbättrade guldhalten främst beror på en högre guldhalt i malmen har även Bolagets förbättrade produktionseffektivitet inom malmbrytning, utvecklingsarbete och kärnborrning bidragit till en högre guldproduktion än förväntat.

Produktionsmålet för helåret 2017:

Endomines produktionsmål för helåret är 350-400 kg guld som justerats uppåt enligt ett press-meddelande den 27 september 2017.

En fullständig delårsrapport kommer att lämnas den 9 november 2017.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 08:50 CEST 

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.
 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar