Kommuniké från extra bolagsstämma i Endomines AB den 8 januari 2018

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 8 januari 2018.

Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 41 935 361 kronor, utan indragning av aktier, för förlusttäckning. Aktiekapitalet kommer genom minskningen minskas från 262 156 875 kronor till 220 221 514 kronor.

Nyemission
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. För att möjliggöra genomförandet av företrädesemissionen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, även om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och fondemission.

Enligt villkoren för företrädesemissionen berättigar varje existerande aktie som innehas på avstämningsdagen den 10 januari 2018 till två (2) teckningsrätter, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 9 kronor per aktie, vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid om högst 188 752 950 kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från den 12 januari till den 26 januari 2018.

För ytterligare information avseende företrädesemissionen, vänligen se tidigare pressmeddelanden av den 22 november 2017. Ytterligare information avseende företrädesemissionen kommer att finnas i prospektet som förväntas publiceras omkring den 11 januari 2018.

Riktad nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, till Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”JKK”), mot betalning genom kvittning, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet omfattar emission av aktier till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie, upp till ett belopp som motsvarar bolagets vid tidpunkten för emissionen utestående skuld, cirka 3,6 MEUR, som JKK då tagit över från bolagets nuvarande långivare.

Förvärv
Bolagsstämman beslutade att godkänna att styrelsen avtalar om förvärv av samtliga aktier i TVL Gold 1 LLC, till en total köpeskilling om högst 34 miljoner USD (cirka 286 miljoner kronor) (”Köpeskillingen”). Cirka en tredjedel av köpeskillingen avses erläggas vid tillträdet, vilket beräknas ske i mars 2018, med upp till cirka 8 miljoner USD kontant, samt med upp till cirka 3,3 miljoner USD genom utfärdande av en skuldförbindelse. Resterande del av köpeskillingen avses erläggas genom utgivandet av en konvertibel. Det upplystes att förhandlingarna avseende förvärvet inte är helt avslutade.

Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, besluta om att ge ut ett konvertibelt lån om högst två tredjedelar av Köpeskillingen till innehavaren av köpeskillingsfordran.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com
  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018 kl 17:25.
 

Om Endomines:
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.
 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar