Enea informerar om ökad finansiell betydelse av tvist med större kund

Som tidigare meddelats har Enea inlett ett skiljeförfarande med en av bolagets största kunder angående tolkningen av bestämmelserna om beräkning av royalty i det avtal som reglerar användningen av Eneas OSE-operativsystem i kundens telekommunikationsutrustning. Som också meddelats har tvisten sedermera växt i omfattning och omfattar nu även en ensidig prissänkning som kunden vill tvinga igenom.

Av den senaste royaltyrapporteringen från kunden framgår nu en ökande finansiell effekt av den kunden ensidigt introducerade prissänkningen. Diskrepansen mellan avtalat pris och det lägre pris som kunden ensidigt börjat tillämpa hade tidigare begränsad finansiell betydelse, men innebär nu en negativ skillnad om över 6 MSEK i royaltyintäkter för andra kvartalet 2017 och bedöms kunna uppgå till mellan 20 och 30 MSEK för helåret 2017.

Enea fakturerar kunden enligt rådande avtal och försöker genom dialog och sedvanliga fakturapåminnelser förmå kunden att erlägga ersättning i enlighet med detta. Enea räknar med att kunden kommer att betala enligt avtal, men Enea kommer annars att behöva påkalla skiljeförfarande även i denna del av tvisten. Det skulle ta tid och medföra omkostnader.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 10:20 CET. 

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen, Investor Relations

Telefon: 070 971 03 33

E-mail: julia.steffensen@enea.com 

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB. 

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar