Bokslutskommuniké för år 2000

Bokslutskommuniké för år 2000 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge bokslutskommuniké för år 2000. * Omsättning Enea-koncernen 869 Mkr (+69%) * Resultat Enea-koncernen exklusive goodwillavskrivningar 55,2 Mkr (46,0 Mkr). Överskottsmedel från SPP på 29,1 Mkr ingår * Omsättning Enea OSE Systems 257 Mkr (+47%), resultat -57,3 Mkr (-7,7 Mkr). SPP-medel ingår med 0,5 Mkr * Omsättning konsultverksamheten 671 Mkr (+77%), rörelseresultat 65,1 (43,6 Mkr) exklusive goodwillavskrivningar och SPP-medel * Enea OSE Systems förbereds för separatnotering på Nasdaq * OSE-försäljningen i USA ökar 129 procent Enea-koncernen Personaltillväxten är fortsatt stark. Vid periodens utgång var antalet anställda 851 (528), en ökning med 61 procent. Av denna ökning är 177 personer hänförbara till förvärv och 146 personer utgör organisk tillväxt. Den organiska personaltillväxten från samma tidpunkt förra året är cirka 28 procent, och Enea har därmed en fortsatt mycket hög attraktionskraft på marknaden. Personalomsättningen under året var cirka 12 procent. SPP:s överskottsmedel redovisas under jämförelsestörande poster. Värdet redovisas diskonterat. Investeringar Koncernens investeringar under perioden utgjorde 349,3 Mkr (34,8 Mkr). Genom förvärv har 303,8 Mkr (19,1 Mkr) investerats i goodwill. Likvida medel och finansiell ställning Likviditeten är god och uppgick till 236,1 Mkr (32,6 Mkr) vid periodens slut. Koncernens egna kapital uppgick till 728,0 Mkr (155,5 Mkr). Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden efter split och avdrag för beräknad skatt är 0:03 kr (0:20 kr). Moderbolaget Enea Data AB Nettoomsättningen under året var 110,7 Mkr (364,4 Mkr) och resultatet efter finansnetto var 61,8 Mkr (46,8 Mkr) inklusive SPP:s överskottsmedel. Jämförelser med förra året är ej relevanta då moderbolaget inte bedrivit någon konsultverksamhet sedan 2000-04-01. Finansnettot var 12,1 Mkr (4,3 Mkr) vilket inkluderar utdelning från intressebolaget Combitech Systems AB på 4,2 Mkr (2,8 Mkr). Likvida medel uppgick till 191,7 Mkr (28,9 Mkr). Moderbolagets investeringar uppgick till 342,3 Mkr (30,1 Mkr), varav 332,6 Mkr (21,0 Mkr) avser förvärv av dotterbolag. Antalet anställda per 2000-12-31 var 35 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Realtime Enea Realtime bildades 2000-04-01 av tidigare Industrisystem Stockholm, Industrisystem Göteborg, Industrisystem Malmö samt Enea Epact AB i Linköping. Verksamhet har således bedrivits fr.o.m. det andra kvartalet i Enea Realtime AB. Dotterbolagskoncernenens omsättning under 2000 var 280 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar 35,0 Mkr (och rörelsemarginalen 12,7 %). Omsättning proforma för hela 2000 var 359 Mkr, motsvarande resultat proforma var 48,4 Mkr. Jämförelsetal från förra året saknas p.g.a. den nya organisationen. Enea Realtime har genom en stark tillväxt etablerat mycket goda marknadspositioner på samtliga fyra verksamhetsorter. Bland de största kunderna kan nämnas Ericsson, Nokia och Volvo. Juha Juslin, VD för Enea Realtime AB, har beslutat sig för att ta ett sabbatsår fr.o.m. 2001-03-01. Detta har planerats sedan lång tid tillbaka och Erik Waesterberg, nuvarande vice VD, tillträder som VD vid samma tidpunkt. Vi upplever en god efterfrågan på marknaden, en efterfrågan vi ej haft resurser att kunna möta fullt ut. Det förvärvade bolaget Enea Epact AB i Linköping har utvecklats väl sedan förvärvet. Antalet anställda i dotterbolagskoncernen per 2000-12-31 var 359 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Business Software Enea Business Software bildades 2000-04-01 av tidigare Business Systems, Dynamic Document Solutions, Software Components i Malmö och Enea Redina AB i Uppsala. Verksamhet har således bedrivits fr.o.m. det andra kvartalet i Enea Business Software AB. Dotterbolagskoncernenens omsättning under 2000 var 143 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar -4,4 Mkr (och rörelsemarginalen -3,2 %). Omsättning proforma för hela 2000 var 179 Mkr, motsvarande resultat proforma var -1,5 Mkr. Jämförelsetal från förra året saknas p.g.a. den nya organisationen. Sedan tredje kvartalet belastas resultatet av en större projektförlust om ca 14 Mkr. Enea Business Software har under året genomfört en rad betydande e- business-projekt. Bland de största kunderna kan nämnas Vattenfall, Föreningssparbanken, Postgirot, Rexroth Mecman och Stockholm läns landsting. Det förvärvade bolaget Enea Redina AB fortsätter att utvecklas väl. Antalet anställda i dotterbolagskoncernen per 2000-12-31 var 159 personer. Dotterbolaget TekSci Inc. TekSci förvärvades 2000-02-01 och ingår från detta datum i koncernens räkenskaper. Omsättningen under dessa elva månader var 139 Mkr och rörelseresultatet 12,7 Mkr (och rörelsemarginalen 9,0 %). Jämförelser med tidigare år blir missvisande p.g.a. ändrade redovisningsprinciper sedan förvärvstillfället. TekSci utvecklas väl och synergierna mellan TekSci och Enea OSE Inc växer sig allt starkare. Under fjärde kvartalet har investeringar gjorts i etableringen av ett nytt kontor i San Diego som stod klart strax före årsskiftet. Kontoret kommer att bemannas av TekSci tillsammans med en grupp inom Enea OSE Systems som arbetar med produktutveckling i San Diego. Ett omfattande samarbete löpande över fyra år rörande programsystemdesign, utveckling och support har inletts med Sundstrand Inc. i Chicago, som tillverkar flygburen säkerhetskritisk utrustning. Antalet anställda per 2000-12-31 var 125 personer. Koncernens konsultverksamhet sammantaget Periodens omsättning för koncernens totala konsultverksamhet uppgick till 671 Mkr (+77%), och rörelseresultatet var 65,1 Mkr (43,6 Mkr), exklusive goodwillavskrivningar och exklusive återförda överskottsmedel från SPP uppgående till 28,6 Mkr. Sett över hela året har konsultverksamheten omorganiserats och förstärkts kraftigt genom förvärven av Enea Epact och TekSci. Sammantaget gör detta att vi nu är en betydligt starkare partner till våra viktiga kunder i både Sverige och USA. Integrationen av de under 2000 förvärvade företagen har gått enligt plan och bolagen uppvisar mycket goda resultat. Dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems De internationella framgångarna för OSE-produkterna har varit mycket stora under året, framförallt i USA, och den internationella andelen av OSE- försäljningen överstiger 70 procent. Fjärde kvartalet innebar dock en något svagare avslutning på året än väntat för OSE-koncernen. Det berodde främst på att de strukturella förändringar som gjorts under andra halvåret inom den Europeiska säljorganisationen innebar en lägre tillväxt 2000 än vad som tidigare väntats. För OSE har kundbasen under året utökats väsentligt, speciellt inom det viktiga kommunikations-segmentet. Omsättningen har spritts på fler stora kunder och de fem största OSE-kunderna står nu för sammanlagt 35 procent av omsättningen. Bland nya OSE-kunder under 2000 kan nämnas Samsung, Motorola och Fujitsu. Fujitsu är ett bra exempel på en viktig kund inom kommunikationsområdet som vi bearbetat under lång tid och där vi under fjärde kvartalet nådde ett genombrott. Enea OSE Systems initierade i början av året ett aggressivt satsningsprogram för att ytterligare öka tillväxttakten, vilket förväntas få fullt genomslag först 2001. Detta innebär att de fasta kostnaderna ökat kraftigt under innevarande år. Betydande marknadsframgångar har också uppnåtts inom det viktiga kommunikationssegmentet. Faktureringen under året var 257 Mkr, en ökning med 47 procent, och resultatet var -57,3 Mkr (-7,7 Mkr). Sett till fjärde kvartalet var faktureringen 101 Mkr, en ökning jämfört med fjärde kvartalet 1999 om 7 procent. Orderbokningen under 2000 var 278,9 Mkr, en ökning med 45 procent jämfört med 1999. Under året har Enea OSE Systems etablerat produktutveckling på tre orter i USA, nämligen Phoenix (OSE Design Center), San Diego och Washington DC. Under fjärde kvartalet har ett flertal betydande design-wins erhållits inom det viktiga kommunikationssegmentet, d.v.s. telekom/datakom, från bl.a: - Fujitsu - vårt första design win där - Ericsson - Tropic Networks - White Rock Networks - Alcatel - First Access - Radix Wireless För att ytterligare öka tempot i förändringsarbetet inom Enea OSE Systems, bland annat vad avser överföring av viss verksamhet till USA och förberedelser inför en kommande separatnotering, tillträder moderbolagets VD Ola Berglund som tillförordnad VD för Enea OSE Systems AB. Tidigare VD Lars Österberg kommer, i en roll som vice VD, att driva våra strategiska marknadsfrågor och samarbeten med partners i syfte att säkra framtida tillväxt. Antalet anställda per 2000-12-31 var 173 personer, varav 71 utanför Sverige. Intressebolaget Combitech Systems .av vilket Enea äger 35 procent, hade under perioden en omsättning på 211 Mkr (159 Mkr). Enea-koncernens resultatandel redovisas under finansiella intäkter och uppgår till 9,7 Mkr (9,3 Mkr). Resultatandelen redovisas brutto. Omorganisation och rapportstruktur Enea-koncernen omorganiserades per 2000-04-01 så att den affärsdrivande verksamheten i moderbolaget Enea Data AB flyttades till två nybildade dotterbolag, Enea Business Software AB och Enea Realtime AB. Enea Redina AB ingår nu som ett dotterbolag till Enea Business Software AB och Enea Epact AB ingår nu som ett dotterbolag till Enea Realtime AB. Under första kvartalet bedrevs konsultverksamhet i moderbolaget Enea Data AB samt i dotterbolaget TekSci Inc., dotterbolagskoncernen Epact Technology Holding och dotterbolaget Enea Redina AB. Från och med andra kvartalet har konsultverksamhet bedrivits i dotterbolagskoncernerna Enea Realtime, Enea Business Software och dotterbolaget TekSci Inc. Längre fram i rapporten finns en bild över bolagsstrukturen. Kommentarer inför år 2001 Vår syn på marknaden för OSE Under 2000 har kundbasen utökats väsenligt speciellt inom det viktiga kommunikationssegmentet, vilket tidigare belysts i denna kommuniké. Efterfrågan förväntas vara god och i kombination med de kraftigt utökade säljresurserna och den större kundbasen förväntas vår tillväxt klart överstiga 50% i enlighet med tidigare bedömningar för 2001. Vår syn på marknaden för Eneas tjänster Efterfrågan på Eneas tjänster inom bolagen Enea Realtime och TekSci förväntas vara fortsatt god. Efterfrågan på Eneas tjänster inom Enea Business Software förväntas vara god, men kan komma att utsättas för prispress eller svackor i efterfrågan på grund av den överkapacitet som finns på den svenska marknaden för tillfället. Efterfrågan på Eneas utbildningar förväntas vara fortsatt god. Prestanda 2001 tjänsteverksamheten Eneas tjänsteverksamhet förväntas växa med cirka 30% genom organisk tillväxt. Utöver detta kan förvärv bli aktuella, både i Sverige och internationellt. Lönsamheten inom tjänsteverksamheten förväntas vara i enlighet med den ekonomiska målsättningen, d.v.s. en rörelsemarginal överstigande 10%, exklusive goodwill-avskrivningar Prestanda 2001 för OSE Den kraftiga uppbyggnaden under år 2000 av resurser för marknadsföring, försäljning och utveckling förväntas ge en ökad tillväxttakt jämfört med 2000, förutsatt att inte våra kunders investeringar i produktutveckling förändras radikalt. Vi bedömer att omsättningstillväxten för OSE kommer att klart överstiga 50 procent för 2001. Kundbasen har ökat rejält under 2000, inte minst vad gäller stora kunder inom kommunikationsindustrin, varför vi bedömer möjligheterna att vidareutveckla vår position hos dessa som mycket stora. Den investeringsram (samlad förlust på 70 MSEK) under 2000 och 2001, exklusive eventuella förvärv, som prognosticerades i början av år 2000, kan komma att överskridas. Styrelsen har därför beslutat om en ny total investeringsram för de båda åren om 100 MSEK, varav ca 58 MSEK investerats under 2000, vilket således ger en investeringsram för 2001 om 42 MSEK. Precis som tidigare år kan stora kvartalsvisa variationer i försäljningen förväntas. Under fortsatt fokus på hög tillväxt kommer vi att genomföra ett effektivitetsprogram för att säkerställa att våra investeringar ger önskat resultat i termer av långsiktig tillväxt och lönsamhet. Enea OSE Systems förväntas redovisa ett positivt resultat under 2002 och ha goda förutsättningar att nå det långsiktiga lönsamhetsmålet på 20% under 2003. Nasdaq Arbetet att separatnotera OSE-verksamheten på Nasdaq är i full gång. Under 2000 har en omstrukturering av OSE-koncernen inletts och viss verksamhet har förts över till Enea OSE Systems Inc. Styrelsen bedömer att lämplig tidpunkt för en notering är när verksamheten uppvisar ett positivt rörelseresultat, naturligtvis givet ett gynnsamt aktiemarknadsklimat. Styrelsen bedömer vidare att affärsidéerna och affärslogiken för å ena sidan Enea OSE Systems och å andra sidan Enea Realtime och TekSci gör att bolagen utvecklas bäst och klarar konkurrensen bäst genom att agera som självständiga bolag - med starka affärsmässiga band för att kunna erbjuda kunderna bra totallösningar. Internationalisering Parallellt med internationella OSE-etableringar kommer Enea att bygga upp en internationell konsultrörelse med fokus på att ge kunderna inom kommunikationssektorn ett starkt mervärde. Kunderna har själva en mycket stark press på att förkorta 'time to market' med sina produkter. För att uppnå dessa effekter söker kunderna partners både i form av rena produktleverantörer och i form av tjänsteleverantörer som kan ansvara för större utvecklingsåtaganden av tekniska produktplattformar och utvecklingsplattformar. Detta är Eneas affärsidé idag inom Enea Realtime och TekSci och målsättningen är att denna kraftigt förstärks och etableras på nya kunder och på nya geografiska marknader. Kommande bolagsstämma Styrelsen avser att till bolagsstämman lämna förslag om - Aktieutdelning 0:05 (0:05) - Förnyat bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner för att finansiera förvärv Bolagsstämman hålles fredagen 4 maj 2001, kl 15.00 på Täby Park Hotel. Förslag från aktieägare rörande nominering av styrelseledamöter kan lämnas till styrelsens ordförande Åke Dovärn under bolagets adress Enea Data AB, Box 232, 183 23 TÄBY. Kommande informationstillfällen Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare och hållas tillgänglig på huvudkontoret i Täby, Stockholm, senast den 5 april 2001. Den kommer samtidigt att finnas på vår hemsida www.enea.se. Rapport för första kvartalet: 2001-05-04 Rapport för andra kvartalet: 2001-08-03 Rapport för tredje kvartalet: 2001-11-02 Bokslutskommuniké för 2001:2002-02-08 Ola Berglund VD Frågor besvaras av Ola Berglund, tel 0709 - 71 44 17 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar