Bokslutskommuniké för år 2002

Bokslutskommuniké för år 2002 · Nettoomsättningen för Enea-koncernen i fjärde kvartalet minskade med 19% till 165 Mkr. Årsomsättningen minskade med 23% till 684 Mkr. · Koncernen har under kvartalet strukturerats om. Direkta kostnader härför har belastat verksamheten med 75 Mkr. Inklusive dessa engångskostnader blev det fjärde kvartalets resultat efter finansnetto - 158 (-35) Mkr. Resultat efter finansnetto blev -158 (-35) Mkr. · Årets resultat efter finansnetto blev -292 (-231) Mkr. I detta ingår poster av engångsnatur om netto -143 (-35) Mkr. Dessa avser omstruktureringar med -100 (-35) Mkr, nedskrivning av goodwill med -173 (0) Mkr, återföring av reservering för optionsprogram med 38 Mkr samt reavinst vid försäljningen av Combitech-aktier med 91,5 Mkr. · Koncernen har organiserats i två verksamhetsgrenar, Enea Embedded Technology som är en global leverantör av tjänster och programvara inom realtidsområdet samt Enea Systems som är en svensk konsultverksamhet med profilering på valda nischer. En rörlig lönemodell för personalen har förhandlats fram. · Genomförda åtgärder kommer att väsentligt höja Eneas konkurrenskraft. De fasta rörelsekostnaderna beräknas minska med cirka 30% under 2003 jämfört med 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar