Bolagsstämma i Enea Data AB (publ) den 5 maj 2000

BOLAGSSTÄMMA I ENEA DATA AB (PUBL) DEN 5 MAJ 2000 - SAMMANFATTNING AV BESLUTEN Bolagsstämman beslutade * Att dela ut 1 kr 25 öre per aktie, sammanlagt 7.920.214 kronor, och balansera 85.344.698 kronor i ny räkning, samt att avstämningsdag skall vara den 9 maj och att utbetalning beräknas ske den 12 maj. * Att arvode skall utgå med 600.000 kronor till ordföranden och med 75.000 kronor till externa ledamöter. * Att bevilja styrelseledamöterna och VD:n ansvarsfrihet. * Att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter, nämligen Ola Berglund (nyval), Åke Dovärn (omval), Ulla-Britt Fräjdin- Hellqvist (nyval), Per-Erik Möckelind (omval), Ove Pettersson (omval), Rolf Ranvert (nyval) och Hans Wirfelt (omval). * Att godkänna styrelsens beslut den 28 mars 2000 om nyemission av aktier, varvid aktiekapitalet kan ökas med högst 792.022.,50 kronor genom nyemission om högst 633.618 aktier. Aktierna emitteras med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Tio gamla aktier i bolaget medför rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 800 kronor per aktie. * Att emittera ett skuldebrev, avseende ett lån om nominellt 1.000 kronor, förenat med 150.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Teckning skall kunna ske under perioden den 1 juni 2002 till och med den 31 maj 2003. Optionsrätterna skall kunna säljas till de anställda i koncernen på marknadsmässiga villkor. * Att OSE-gruppen skall bli USA-baserad och formeras kring ett nybildat amerikanskt moderbolag - OSE Inc., samt att det nya bolaget, för att säkerställa bibehållandet av nuvarande personal samt nödvändig rekrytering, skall genomföra ett optionsprogram på i USA och i Sverige marknadsmässiga villkor. Programmet innebär i korthet att optionsrätter till teckning av högst 10 % av aktier och röster i OSE Inc. skall kunna överlåtas till de anställda i OSE-verksamheten. Teckningskursen för aktier skall vara aktiernas marknadsvärde, vilket i dagsläget beräknas motsvara ett värde på hela OSE Inc. om 578 MUSD. * Att genomföra split, varvid akties nominella värde ändras från 1 krona 25 öre till 5 öre. * Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier intill nästa ordinarie bolagsstämma intill ett belopp om sammanlagt högst 15.000.000. Styrelsen får besluta om apport och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt i övrigt bestämma villkoren för emissionen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00620/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar