Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000. * Omsättning Enea-koncernen 585 Mkr (+88%) * Resultat Enea-koncernen exklusive goodwillavskrivningar 33,6 Mkr (0,7 Mkr). Överskottsmedel från SPP på 29,1 Mkr ingår * Resultat Enea-koncernen inklusive goodwillavskrivningar och SPP-medel 14,5 Mkr (0,5 Mkr) * Omsättning Enea OSE Systems 156 Mkr (+94%), resultat -55,6 Mkr (-32,0 Mkr). SPP-medel ingår med 0,5 Mkr * Omsättning konsultverksamheten 473 Mkr (+82%), rörelseresultat 51,2 (27,2 Mkr) exklusive goodwillavskrivningar och SPP-medel * OSE mycket starkt framåt i USA * Viktig design win på Motorola för OSE * Bluetooth-order bl.a. från Lucent Microelectronics * Fortsatt stor efterfrågan på Enea Realtimes tjänster * Projektförlust inom Enea Business Software Det tredje kvartalet präglades av fortsatt stark efterfrågan i konsultrörelsen, i synnerhet inom Enea Realtime AB, med god lönsamhet och tillväxt som följd. Enea Business Software AB har drabbats av en större förlustriskreservering. TekSci Inc. utvecklas enligt plan med fortsatta investeringar i OSE-kompetensuppbyggnad. För Enea OSE Systems fortsätter de internationella framgångarna med kraftigt ökande försäljning, framförallt i USA, med många betydande design wins under tredje kvartalet. Enea-koncernen Personaltillväxten är fortsatt stark. Vid periodens utgång var antalet anställda 828 (517), en ökning med 60 procent. Av denna ökning är 168 personer hänförbara till förvärv och 143 personer utgör organisk tillväxt. Den organiska personaltillväxten från samma tidpunkt förra året är 28 procent, och Enea har därmed en fortsatt mycket hög attraktionskraft på marknaden. Personalomsättningen har varit låg under perioden, omräknat till helårsbasis cirka 9 procent. SPP:s överskottsmedel redovisas under jämförelsestörande poster. Värdet redovisas diskonterat. Investeringar Koncernens investeringar under perioden utgjorde 347,5 Mkr (30,5 Mkr). Genom förvärv har 303,1 Mkr (19,1 Mkr) investerats i goodwill. Likvida medel och finansiell ställning Likviditeten är mycket god och uppgick till 287,8 Mkr (26,4 Mkr) vid periodens slut. Koncernens egna kapital uppgick till 733,6 Mkr (100,6 Mkr). Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden efter split och avdrag för beräknad skatt är 0:01 kr (-0:03 kr). Moderbolaget Enea Data AB Nettoomsättningen under perioden var 109,2 Mkr (243,8 Mkr) och resultatet efter finansnetto var 62,0 Mkr (31,0 Mkr) inklusive SPP:s överskottsmedel. Jämförelser med förra året är missvisande då moderbolaget inte bedrivit någon konsultverksamhet sedan 2000-04-01. Finansnettot var 7,7 Mkr vilket inkluderar utdelning från intressebolaget Combitech Systems AB på 4,2 Mkr. Likvida medel uppgick till 259,1 Mkr (21,7 Mkr). Moderbolagets investeringar uppgick till 321,0 Mkr (28,1 Mkr), varav 312,7 Mkr (21,0 Mkr) avser förvärv av dotterbolag. Antalet anställda per 2000-09-30 var 33 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Realtime Enea Realtime bildades 2000-04-01 av tidigare Industrisystem Sthlm, Industrisystem Gbg, Industrisystem Malmö samt Enea Epact AB i Linköping. Verksamhet har således bedrivits fr.o.m. det andra kvartalet i Enea Realtime AB. Dotterbolagskoncernenens omsättning t.o.m. tredje kvartalet var 176 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar 24,5 Mkr (och rörelsemarginalen 14,2 %). Omsättning proforma för de första tre kvartalen var 248 Mkr, motsvarande resultat proforma var 37,9 Mkr. Jämförelsetal från förra året saknas p.g.a. den nya organisationen. Vi upplever alltjämt en mycket stor efterfrågan på marknaden, en efterfrågan vi ej haft resurser att kunna möta fullt ut. Tillväxten är mycket god. Det förvärvade bolaget Enea Epact AB i Linköping har utvecklats väl sedan förvärvet. Antalet anställda per 2000-09-30 var 349 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Business Software Enea Business Software bildades 2000-04-01 av tidigare Business Systems, Dynamic Document Solutions, Software Components i Malmö och Enea Redina AB i Uppsala. Verksamhet har således bedrivits fr.o.m. det andra kvartalet i Enea Business Software AB. Dotterbolagskoncernenens omsättning t.o.m. tredje kvartalet var 84,8 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar -8,7 Mkr (och rörelsemarginalen -9,9 %). Omsättning proforma för de första tre kvartalen var 118 Mkr, motsvarande resultat proforma var -5,9 Mkr. Jämförelsetal från förra året saknas p.g.a. den nya organisationen. Under tredje kvartalet har en avtalstolkning gällande ett större uppdrag avgjorts till vår nackdel, varför resultatet för Enea Business Software efter tre kvartal belastats med totalt ca 14 Mkr i förlustrisk- reserveringar. Det förvärvade bolaget Enea Redina AB fortsätter att utvecklas väl. Hans Wirfelt, styrelseledamot i Enea Data AB, har fr.o.m. 2000-10-27 utsetts till tillförordnad verkställande direktör för Enea Business Software. Tidigare VD Lars Magnusson har valt att övergå till annan verksamhet. Antalet anställda per 2000-09-30 var 168 personer. Dotterbolaget TekSci Inc. TekSci förvärvades 2000-02-01 och ingår från detta datum i koncernens räkenskaper. Omsättningen under dessa första åtta månader var 96 Mkr och rörelseresultatet 9,7 Mkr (och rörelsemarginalen 10,1 %). Jämförelser med tidigare år blir missvisande p.g.a. ändrade redovisningsprinciper sedan förvärvstillfället. TekSci utvecklas väl och synergierna mellan TekSci och Enea OSE Inc växer sig allt starkare. Vi fortsätter att investera i uppbyggnaden/bemannandet av OSE Design Center i Phoenix samt i utbildning av TekSci-personal på OSE-produkterna. Under tredje kvartalet kan nämnas att TekSci har utvecklat och lanserat ett "pSOS to OSE transition kit" ämnat för att underlätta övergång från pSOS till OSE. Antalet anställda per 2000-09-30 var 114 personer. Koncernens konsultverksamhet sammantaget Periodens omsättning för koncernens totala konsultverksamhet uppgick till 473 Mkr (+82%), och rörelseresultatet var 51,2 Mkr (27,2 Mkr), exklusive goodwillavskrivningar och exklusive återförda överskottsmedel från SPP uppgående till 28,6 Mkr. Dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems De internationella framgångarna för OSE-produkterna fortsätter, och under perioden var mer än 80 procent av faktureringen utanför Sverige. Enea OSE Systems initierade i början av året ett aggressivt satsningsprogram för att ytterligare öka tillväxttakten, vilket förväntas få fullt genomslag först 2001. Detta innebär att de fasta kostnaderna ökat kraftigt under innevarande år, men också att framgångarna på marknaden nu ökar. Faktureringen under perioden var 156 Mkr, en ökning med 95 procent, och resultatet var -55,6 Mkr (-32,0 Mkr). Sett till tredje kvartalet var faktureringen 74 Mkr, en ökning jämfört med tredje kvartalet 1999 om 184 procent. Orderbokningen under perioden var 164,7 Mkr. På rullande helårsbasis (99Q4 - 00Q3) uppgår orderbokningen till 253 Mkr, en ökning med 97 procent jämfört med perioden innan (98Q4 - 99Q3). Enea OSE Systems etablerar nu produktledningsverksamhet i USA under ledning av Robert Monkman, som närmast kommer från Wind River Systems. Huvudfokus för denna verksamhet kommer att vara High Availability. Sedan förra rapporten har ett flertal betydande design-wins erhållits inom det viktiga och fokuserade kommunikationssegmentet (telekom/datakom) från bl.a: - Motorola - första telekomordern från Motorola - Lucent Technologies - Motorola Computer Group - Lucent Microelectronics - Bluetooth produktionslicenser - Alcatel - Rapid5 Networks - Accelight - Hatteras Networks - LSI Logic - Ericsson - Nokia Networks Antalet anställda per 2000-09-30 var 164 personer, varav 66 utanför Sverige. Intressebolaget Combitech Systems .av vilket Enea äger 35 procent, hade under perioden en omsättning på 137 MSEK (110 MSEK). Enea-koncernens resultatandel redovisas under finansiella intäkter och uppgår till 4,1 Mkr (6,1 Mkr). Resultatandelen redovisas brutto. Omorganisation och rapportstruktur Enea-koncernen omorganiserades per den 2000-04-01 så att den affärsdrivande verksamheten i moderbolaget Enea Data AB flyttades till två nybildade dotterbolag, Enea Business Software AB och Enea Realtime AB. Dotterbolaget Enea Redina AB ingår nu som ett dotterbolag till Enea Business Software AB och dotter-dotterbolaget Enea Epact AB ingår nu som ett dotterbolag till Enea Realtime AB. Under första kvartalet bedrevs konsultverksamhet i moderbolaget Enea Data AB samt i dotterbolaget TekSci Inc., dotterbolagskoncernen Epact Technology Holding och dotterbolaget Enea Redina AB. Under andra och tredje kvartalen har konsultverksamhet bedrivits i dotterbolagskoncernerna Enea Realtime, Enea Business Software och dotterbolaget TekSci Inc. I denna kommuniké redovisas resultaträkningar per dotterbolagskoncern med första kvartalets siffror pro forma för dotterbolagskoncernerna Enea Realtime och Enea Business Software. Längre fram i rapporten finns en bild över bolagsstrukturen. Sammanfattande prognos för år 2000 Marknaden för Eneas tjänster, produkter och utbildning förväntas vara fortsatt stabil. Rekryteringsförmågan bedöms likaledes vara fortsatt mycket god, och förvärv kan komma ifråga under året, både på tjänste- och produktsidan, såväl i Sverige som internationellt. Prognosen för hela Enea-koncernen (inkluderande Enea OSE Systems) är oförändrad, vilket innebär att resultatet förväntas ligga i intervallet 45 - 70 Mkr (46,0 Mkr) före goodwillavskrivningar och exklusive återförda överskottsmedel från SPP uppgående till 29,1 Mkr. Goodwillavskrivningarna bedöms för helåret uppgå till 27,2 Mkr. Prognosen för dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems höjs något, och resultatet förväntas nu ligga i intervallet -20 - -40 Mkr (-7,7 Mkr). Omsättningen förväntas öka med cirka 60 procent vilket innebär en omsättning på cirka 280 Mkr. Osäkerheten beror främst på hur avslutningen i december utfaller. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för 2000: 2001-02-02 Ola Berglund VD Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Frågor besvaras av Ola Berglund, tel 0709 - 71 44 17 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00390/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00390/bit0002.doc Hela rapporten

Dokument & länkar