Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003 · Omsättningen minskade med 24%, eller med 45 mkr, till 143 mkr, huvudsakligen inom konsultverksamheten. · Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev - 13,5 (-62,3) mkr, en förbättring med 48,8 mkr. · Kostnadsbesparingsprogrammet har minskat rörelsekostnaderna fö perioden med 38% motsvarande 94 mkr. · Styrelsen för Enea har fattat beslut att, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en företrädesemission om cirka 91 mkr före emissions-kostnader. Emissionen är tillfullo säkerställd genom garanti. Härigenom bedöms företaget få det egna kapital som nuvarande struktur kräver. · Nomineringskommittén föreslår ordinarie bolagsstämma att välja Åsa Landén, Gösta Lemne, och Jon Risfelt till nya ledamöter. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Åke Dovärn och Rolf Ranvert har avböjt omval medan övriga ledamöter föreslås bli omvalda. Marknaden Den globala marknaden för investeringar i realtidsoperativsystem bedöms nu ha stabiliserats på en låg nivå. Detta gäller såväl den nordamerikanska som den europeiska marknaden, medan den asiatiska uppvisar en fortsatt hög aktivitet med många intressanta affärsmöjligheter. Marknadspositionen för Eneas operativsystem bedöms som fortsatt stark. Mer än hälften av världens mobiltelefoner liksom basstationer för 3G bedöms komma bli baserade på Eneas operativsystem, vilket beräknas ge förstärkta licensintäkter senast under år 2005. Den svenska konsultmarknaden uppvisar alltjämt stora regionala skillnader med stark efterfrågan i Öresundsregionen och svagare i Stockholm. Första kvartalet Vid årsskiftet 2002/2003 var den tidigare beslutade omstrukturering och omorganisationen av Enea-koncernen i huvudsak genomförd. Den innebar en integrering av produktnära konsulttjänster in i det tidigare affärsområdet OSE Systems. Detta har bytt namn till Enea Embedded Technology (EET) med uppdraget att förse kunderna med både produktlicenser och konsulttjänster. Produktoberoende konsultverksamhet erbjuds den svenska marknaden inom ramen för affärsområdet Enea Systems (ES). Härutöver har ett nytt affärsområde under namnet Enea Service Enabling Technology (ESET) startats med syfte att erbjuda lösningar till mobiltelefonoperatörer, speciellt positioneringslösningar. Affärsområdet, som startades under det första kvartalet har 12 anställda och redovisas tills vidare inte separat, utan ingår i segmentsredovisningen tillsammans med moderbolaget. Med hänsyn till denna omfattande förändring redovisas jämförelsesiffror från 2002 proforma, d.v.s. som om organisationsändringen varit i kraft även under 2002. I samband med det kraftfulla åtgärdsprogram som lades fast under fjärde kvartalet 2002 har bland annat en ny lönemodell för anställd personal i Sverige accepterats med 90 procents uppslutning från och med den 1 februari 2003. Antalet anställda har det senaste kvartalet minskat med 33 heltidstjänster eller med 5% till 601 personer. Jämfört med samma period förra året är minskningen 172 heltidstjänster, eller 22%. I det generellt sett svaga marknadsläget minskade koncernens löpande intäkter under kvartalet med 24%, motsvarande 45 mkr, till 143 mkr. Samtidigt minskade koncernens löpande rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster med 38% eller med 94 mkr. Härvid har extra nedskrivning av goodwill under samma period 2002, netto en kostnad om 45 mkr, eliminerats. Kommande informationstillfällen Rapport för andra kvartalet: 2003-08-08 Rapport för tredje kvartalet: 2003-11-07 Bokslutskommuniké för 2003: 2004-02-06 Ola Berglund VD Frågor besvaras av Ola Berglund, tel 08 - 507 140 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar