Enea genomför garanterad företrädesemission om 91 mkr

Enea genomför garanterad företrädesemission om 91 mkr Styrelsen för Enea har fattat beslut att, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en företrädesemission om cirka 91 mkr före emissionskostnader. Varje befintlig aktie ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till emissionskursen 50 öre. Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garanti. En viktig del i Eneas nya strategi är en ökad produktorientering och fördjupade relationer med ett begränsat antal stora, internationella kunder. En investering i Eneas produkter innebär i ökande utsträckning ett strategiskt beslut för dessa kunder och ett långsiktigt åtagande för Enea. Därmed måste Enea, förutom att även fortsättningsvis erbjuda högsta produktprestanda och kompetens, ha hög trovärdighet som långsiktig leverantör. Finansiell styrka och uthållighet har härvid blivit en allt viktigare parameter. Vidare avser Enea på sikt erbjuda ett mer komplett produktutbud, dels via intern utveckling, dels via selektiva förvärv. Bolaget avser bland annat genomföra satsningar inom det nystartade affärsområdet Enea Services Enabling Technology. Även detta kräver en stark finansiell ställning. Härutöver har Enea, bland annat till följd av det genomförda omstruktureringsprogrammet, ett mer kortsiktigt behov av att förstärka bolagets likviditet. Mot bakgrund av det ovanstående har styrelsen för Enea, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen, som i sin helhet är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgaranti, beräknas tillföra Enea cirka 91 mkr före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs till följande villkor: - De nyemitterade aktierna erbjuds Eneas aktieägare med företrädesrätt, varvid en befintlig aktie berättigar till att teckna en ny aktie. - Nyemissionen omfattar 182.156.862 st aktier 1) . - Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie. - Nyemissionen är säkerställd genom en emissionsgaranti från Catella Investments AB och därutöver genom att Familjen Lindberg inklusive bolag förbundit sig att teckna 17.000.000 st aktier. - Tidplan för nyemissionen: - Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 11 juni i Stockholm. - Teckning kan ske under tiden från och med den 30 juni till och med den 18 juli 2003. - Prospekt kommer att distribueras till aktieägarna omkring den 25 juni 2003. - Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att teckna nya aktier är den 19 juni 2003. - Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 16 juni 2003. - Teckningsrätter kommer att handlas på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 30 juni till och med den 15 juli 2003. Styrelsens fullständiga beslut hålls tillgängligt på bolagets kontor i Täby. Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB är finansiell rådgivare. För mer information kontakta Ola Berglund +46 8 507 140 00 Enea Med Eneas över 30 års erfarenhet av systemutveckling och kunnande inom realtidsteknik, hjälper vi våra kunder i Sverige och i övriga världen att bygga avancerade system där kvalitet, hög tillgänglighet och användbarhet är avgörande ledord. Vårt kunnande delar vi med oss genom våra produkter, tjänster och utbildningar. Med stöd i vår egenutvecklade realtidsteknologi har vi hjälpt många kunder att förverkliga sina idéer på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är i dag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Inom Norden erbjuder Enea dessutom tjänster, utbildning och systemlösningar för verksamhetsstöd till företag, organisationer och myndigheter med höga krav på användbarhet och tillförlitlighet. Koncernen omfattar 600 anställda och finns i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike, England och Japan. Huvudkontoret ligger i Täby, Sverige. För mer information om Enea, besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com . Med förbehåll av den eventuella ökning av aktiekapital och antal aktier som kan följa på grund av mellankommande nyteckning av aktier med stöd av utestående teckningsoptioner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar