KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENEA DATA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENEA DATA AB (PUBL) Aktieägarna i Enea Data AB (publ), org. nr 556209-7146, ("bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 januari 2002, kl 17.00 på bolagets kontor, Nytorpsvägen 5, Täby. Bakgrund Enea Data har i samband med förvärv av nuvarande koncernbolag Enea Redina AB, Enea Epact AB och Enea Tek Sci Inc. under 1999-2000 gentemot säljarna åtagit sig att utge aktier till anställda i dessa bolag, om de vid en viss tidpunkt fortfarande är anställda i respektive bolag. Av formella skäl (lex Leo) fordras stämmans beslut för slutlig reglering av dessa transaktioner. Anmälan Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 28 december 2001 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 2 januari 2002 kl. 17.00 denna dag. Anmälan görs per post till Enea Data AB (publ), Box 232, 183 23 Täby, per telefon 08-507 140 00 eller via e- post till bolagsstamma@enea.se. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 28 december 2001. Sådan registrering kan vara tillfällig. Ärenden på stämman Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Godkännande av dagordning 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av överlåtelse av aktier till anställda i Enea Redina AB 8. Beslut om riktad emission till anställda i Enea Epact AB 9. Beslut om överlåtelse av aktier till anställda i Enea Tek Sci Inc 10. Avslutande av stämman Godkännande av överlåtelse av aktier till anställda (punkt 7) Vid förvärv av Enea Redina AB år 1999 åtog sig Enea Data gentemot säljarna att anställda, som efter den 1 september 2001 fortfarande är anställda inom Enea-koncernen, skall erhålla aktier i Enea Data. I november månad 2001 beslutades överlåta sammanlagt 193.075 egna aktier i bolaget till en kurs om 6 kr, varav 5 öre avsåg nominellt belopp, till de anställda som var berättigade till aktier i Enea Data. Genom överlåtelsen är Enea Datas åtaganden gentemot de anställda i samband med förvärvet av Enea Redina infriade. Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelsen. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om riktad emission till anställda i Enea Epact AB (punkt 8) Vid förvärv av Enea Epact AB år 2000 åtog sig Enea Data gentemot säljarna att anställda, som efter utgången av den 2 januari 2002 fortfarande är anställda hos Enea Epact, skall erhålla aktier till ett värde motsvarande 5.100.000 kr för en kurs motsvarande den slutliga slutkursen den 2 januari 2002. Envar aktie skall lyda på nominellt 5 öre. Styrelsen föreslår därför stämman att besluta om riktad nyemission till de anställda i Enea Epact AB, som per den 2 januari 2002 inte sagt upp sin anställning i Enea Epact, i enlighet med ovan angivna villkor. Beslutar stämman om emission i enlighet med styrelsens förslag, kommer Enea Datas åtaganden gentemot de anställda i samband med förvärvet av Enea Epact vara infriade. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om överlåtelse av aktier till anställda i Enea Tek Sci Inc (punkt 9) Vid förvärv av Enea Tek Sci Inc år 2000 åtog sig Enea Data gentemot säljarna att anställda, som efter den 1 februari 2002 fortfarande är anställda i Tek Sci Inc, skall erhålla 74.930 aktier i Enea Data för en kurs om 6 kr 5 öre per aktie, envar aktie om nominellt 5 öre. Styrelsen föreslår därför stämman att besluta om överlåtelse av egna aktier till de anställda i Enea Tek Sci Inc, som per den 1 februari 2002 inte sagt upp sin anställning i bolaget eller per detta datum blivit uppsagda från sin anställning och uppnått vissa av Enea Tek Sci uppställda mål, i enlighet med ovan angivna villkor. Genom överlåtelsen är Enea Datas åtaganden gentemot säljarna i samband med förvärvet av Enea Tek Sci Inc infriade. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar Följande handlingar finns tillgängliga hos bolaget från den 31 december 2001: - Årsredovisning, revisionsberättelse och delårsrapport samt - styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7, 8 och 9. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Täby i december 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00510/bit0001.pdf

Dokument & länkar